Протокол № 18 от 20.07.2022 г.

П Р О Т О К О Л

№ 18

На 20.07.2022г. от 13.30ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е НР Е Д:

1. Клетва.

2. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.

3. Прием на адвокати.

4. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лв.

5.Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

6.Запознаване на членовете на съвета със Становище на Софийски адвокатски съвет във връзка с изменение и допълнение на Етичния кодекс на адвоката и Закона за адвокатурата по въпросите за рекламата и посредничеството, изготвено от временната работна група във връзка с писмо вх. № 3590/10.06.2022 г. на ВАдвС, което следва да бъде изпратено на ВАдвС, съгласно Решение № 1318/06.07.2022 г. на САС.

7. Финансови въпроси.

7.1. Обсъждане на въпроси, свързани със събиране на дължими суми по договори за наем.

7.2. Обсъждане на междинен отчет за изпълнението на бюджета на САК за 2022 г. до 01.07.2022 г., изготвен и предоставен от Емил Иванов – главен касиер на САКза качване на сайта на колегията;

7.3. Вземане на решение за закупуване на дърва за хижа „Адвокат“ в природен парк „Витоша“.

8. Дисциплинарни въпроси.

8.1. Разглеждане на дисциплинарни преписки, образувани по получени сигнали и жалби.

9. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

10. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години.

11. Доклад на Комисията по правните въпроси и законодателството във връзка с различни законодателни инициативи

12. Обсъждане на щатното разписание на САК.

Присъстват основни членове:

1. Стефан Николаев Марчев

2. Албена Василева Пенова

3. Вера Руменова Даскалова

4. Десислава Методиева Миразчийска

5. Жана Иванова Кисьова

6. Златка Стефанова Динева

7. Евгения Петрова Гечева

7. Ива Иванова Згурова-Шопова

8. Ивайло Кръстев Костов

9. Лидия Въчева Дикова

10. Мирослав Тодоров Мичев

11. Петьо Димитров Славов

12. Христо Владов Хинов

Не присъстват основни членове:

  • Валентина Драйчева Бакалова
  • Лили Николова Лозанова

Присъстват резервни членове:

  • Александър Димитров Машев
  • Александър Ивайлов Тонев
  • Антон Йорданов Стефанов
  • Пламен Кирилов Киров
  • Мариана Емилова Вълкова
  • Силвия Йорданова Спасова

2. Маргарита Руменова Димитрова

Не присъстват резервни членове:

1.Александър Андонов Бояджиев

Не присъства представител на КС.

Забележка: Клетвата е с начален час 13.30 ч. и се провежда в Зала № 1 на ЦОА „К.Цончев“.

Останалите въпроси от дневния ред се разглеждат в заседателната зала на САК, на бул. „Т.Александров“ № 137, от 14.30 ч., с осигурена възможност за присъствие чрез видеоконферентна връзка.

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

1.А.К.Д

2.А.С.Г

3.А.Р.С

4.А.Б.И-П

5.Б.Д.А

6.В.А.В

7.В.Г.С

8.В.П.Н

9.Г.Ц.Ш

10.Д.Н.Н

11.И.Е.Т

12.М.Н.С

13.М.И.М

14.Н.И.Б

15.Н.М.М

16.П.Н.П

17.Р.Н.И

18.С.М.И-С

19.С.С.Х

20.С.А.З

21.Т.Р.Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Колеги, след клетвата продължаваме с редовното заседание на 20.07.2022г. в 14.33 часа с точка втора от дневния ред. Заседанието продължава в присъствието на основните членове на адвокатския съвет, в залата на адвокатския съвет, колегите Христо Хинов, Жана Кисьова, Евгения Гечева, Златка Стефанова, Десислава Миразчийска и Стефан Марчев.

Чрез видеоконферентна връзка (платформата zoom) присъстват колегите Вера Даскалова, Ива Згурова, Ивайло Костов, Мирослав Мичев, Албена Пенова и Петьо Славов - основни членове и резервните членове Александър Машев и Маргарита Димитрова.

По точка втора дневния ред:

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1339

а. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат Р.В.И от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

б.На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат П.И.М от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1340

Уважава заявление по чл.23 (1), изр.първо, предл.второ от Закона за адвокатурата, за временно преустановяване на адвокатска професия поради болест, на адвокат А.А.Р от САК, считано от 20.07.2022 г. до 12.08.2022 г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1341

а.На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Д.К.С от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

б. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат В.И.З от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

в.На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Д.Е.Д от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1342

а. На основание чл.22, ал.1, т.3, във вр. с чл.133, ал.1, т.4 от Закона за адвокатурата отписва адвокат К.С.Б от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия за срок от 3 (три) месеца, считано от 19.07.2022 г.;

б. На основание чл.22, ал.1, т.3, във вр. с чл.133, ал.1, т.4 от Закона за адвокатурата отписва адвокат П.Е.Ч от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия за срок от 3 (три) месеца, считано от 19.07.2022 г.;

в. На основание чл.22, ал.1, т.3, във вр. с чл.133, ал.1, т.4 от Закона за адвокатурата отписва адвокат И.К.И от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия за срок от 6 (шест) месеца, считано от 19.07.2022 г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1343

На осн.чл.22 (1), т.5 от Закона за адвокатурата отписва адвокат М.В.М от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от 12.07.2022 г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1344

На осн. чл. 6, ал. 1 от Наредба№ 3 на ВАдвС, уважава 22 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1345

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Е-Т и Д” и вписва следните промени:

Вписва младши адвокат Д.А.А като съдружник в Адвокатско дружество „Е-Т и Д ”;

Вписва промяна на адреса на дружеството, както следва: гр. София...

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1346

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Д и п” и вписва следните промени:

Заличава адвокат Д.А.Д като съдружник в Авокатско дружество „Д и п”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1347

Уважава заявление на Адвокатско дружество „А и К” и вписва следните промени по партидата на Адвокатско дружество „Н и с”, с партиден номер ... в регистъра;

Заличава адвокат Д.Н.Н. – И като управител и съдружник;

Вписва адвокат Д.М.К – Ж като управител на Адвокатско дружество „А и К“;

Вписва промяна в наименованието на дружеството от Адвокатско дружество „Н и с“ на Адвокатско дружество „А и К“.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1348

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Н, У и М” и вписва следните промени по партидата на Адвокатско дружество „Н и М“ с партиден номер ... в регистъра:

Вписва адвокат Д.Г.У като съдружник в Адвокатско дружество „Н, У и М”;

Вписва промяна в наименованието от Адвокатско дружество „Н и М“ на Адвокатско дружество „Н, У и М“;

Вписва промяна в адреса на управление, както следва: гр.София ...;

Вписва адвокат Д.Г.У като управител на Адвокатско дружество „Н, У и М”;

Адвокатско дружество „Н, У и М” се управлява и представлява от адвокат Х.М.Г, адвокат Т.Н и адвокат Д.Г.У заедно и поотделно.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Адв.Лидия Дикова се включва в 14.52 часа. Заседанието продължава при кворум 13 души.

Гласували: 13 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1349

На основание чл.61 от Закона за адвокатурата вписва в регистъра на адвокатските дружества при Софийска адвокатска колегия Еднолично адвокатско дружество „А.Д“.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1350

На основание чл.61 от Закона за адвокатурата вписва в регистъра на адвокатските дружества при Софийска адвокатска колегия Еднолично адвокатско дружество „А.Д“.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов, няма против, 2въздържали се -Кисьова, Дикова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1351

Софийски адвокатски съвет отказва да уважи направеното искане от адвокат Д.В.К, адвокат С.А.С и адвокат И.Б.Б за прекратяване дейността на адвокатско дружество „К и п” и отписването му от регистъра, на осн. чл.73, ал.1, т.2, във вр. с чл.132, т.9, във връзка с чл.133, ал.1, т.4 във вр. с чл.133, ал.1, т.2 от Закона за адвокатурата.

Гласували: 13 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1352

а. Уважава заявление на адвокат А.Н.Т и отписва адвокатски сътрудник Я.М.К от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

б. Уважава заявление на адвокат С.Д.Г и отписва адвокатски сътрудник И.М.Л от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

в. Уважава заявление наАдвокатско дружество „К“ и отписва адвокатски сътрудник М.Г.Н от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

г. Уважава заявление наАдвокатско дружество „П и п“ иотписва адвокатски сътрудник П.В.С от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

д. Уважава заявление наАдвокатско дружество „В & Г” и отписва адвокатски сътрудник М.Д.П от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

е. Уважава заявление наАдвокатско дружество „П, Т, Р и п” и отписва адвокатски сътрудник Д.И.Ч от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1353

а. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „М“ и вписва З.Д.М в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

б. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „К и Г“ и вписва А.Н.А в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

в. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „К и Г” и вписва М.Д.С в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка трета дневния ред:

Гласували: 13 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1354

На осн. чл. 6, ал. 2 от Закона за адвокатурата вписва С.П.Т, Н.С.Д-П, М.К.К и А.И.В в регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1355

На осн. чл. 6, ал. 1 във вр. с чл. 4, ал. 2 от Закона за адвокатурата вписва следните кандидати в регистъра на младши адвокатите към Софийската адвокатска колегия, считано от постановяване на решението: Т.В.Б, Т.В.С, Т.Д.С, Я.М.К, К.Г.Г, К.М.С, И.Я.Х, Д.В.Р, Д.И.Ч и Б.Т.Г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 13 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1356

По постъпило искане за определяне на особен представител по чл. 47, ал. 6 ГПК и на осн. чл. 18, т. 3 ЗПП, Софийският адвокатски съвет определи на случаен принцип чрез Генератор на случайни числа следните особени представители, вписани в НРПП;

- по гр.д.№ ...по описа на СГС, ГО, I-22 състав, да бъде определен за особен представител адвокат В.Г.Х, а за резервен адвокат И.М.З.

Адвокат Кисьова напуска залата в 15.26ч. Заседанието продължава при кворум 12души.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1357

На основание чл. 38, ал. 2 от Закона за правната помощ, Софийският адвокатски съвет заверява 618 броя отчети, постъпили в периода от 06.07.2022 г. до 20.07.2022 г. и проверени от членове на съвета, на адвокати от Софийската адвокатска колегия, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ, като одобрява размера на възнагражденията.

По точка шеста от дневния ред:

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1358

Софийски адвокатски съвет реши да проведе извънредно заседание на 24.08.2022 г. от 13.30 ч., което ще започне в ЦОА „Кръстю Цончев“ за полагане на клетва на новоприетите адвокати и младши адвокати в САК, след което заседанието ще продължи в заседателната зала с осигурена възможност за присъствие чрез видеоконферентна връзка.

В случай че на 24.08.2022 г. не се събере необходимият кворум за провеждане на заседанието, същото да се проведе на 31.08.2022 г. от 14.00 ч.

По точка седма от дневния ред:

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1359

Софийски адвокатски съвет одобрява разходи, извършване във връзка със закупуване на 10 кубика дърва при цена, която включва нарязването и нацепването им, и транспортирането им до хижа „Адвокат“, находяща се в природен парк Витоша, на обща стойност до 2000 лева.

По точка осма от дневния ред:

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1360

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение да се образува дисциплинарно производство срещу адвокат В.Д.Т.

На осн.чл.137, ал.7 от ЗА определя адв. Мирослав Мичев да изготви, внесе и поддържа дисциплинарното обвинение пред ДС при САК.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1361

Софийски адвокатски съвет удължава срока за проверка по дисциплинарна преписка № .../2022 г., образувана срещу адвокат С.В.Б, до следващото заседание на адвокатския съвет.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1362

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат В.Х.М от САК, като дисциплинарна преписка № .../2022 г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1363

Софийски адвокатски съвет допълва свое решение № 1326 от 06.07.2022 г. в следния смисъл:

...

На осн.чл.137, ал.7 от ЗА определя адв. Златка Стефанова да изготви, внесе и поддържа дисциплинарното обвинение пред ДС при САК.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1364

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да се образува дисциплинарно производство срещу адвокат С.Т.И, като дисциплинарна преписка № .../2022 г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

По точка девета от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Точка девета - разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

Нямаме изготвени доклади по тази точка от дневния ред.

По точка десета от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Точка десета - разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години.

Няма доклади по тази точка.

По точка единадесета от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Точка единадесета - доклад на Комисията по правните въпроси и законодателството във връзка с различни законодателни инициативи.

По точка дванадесета от дневния ред:

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1365

На осн.чл.89, т.12 от Закона за адвокатурата, Софийски адвокатски съвет изменя щатното разписание на служителите на САК в отдел „Финансово-счетоводен“, както следва:

- разкрива трета позиция касиер с основно трудовото възнаграждение 1250 лева

- променя действащата позиция главен касиер на касиер-счетоводител с основно трудовото възнаграждение 1550 лева.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - С това изчерпахме дневния ред. Благодаря, колеги, за търпението.

Закривам заседанието.

адв.Стефан Марчев:...........

/Председател на САС/

адв.Христо Хинов: .......

/Секретар на САС/

Споделяне