Протокол № 16 от 15.06.2022 г.

П Р О Т О К О Л

№ 16

На 15.06.2022г. от 14.00ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е НР Е Д:

1.Клетва.

2.Прием на адвокати.

3.Обсъждане на прием – Васил Донов Тошев. Обсъждане на молба за възстановяване на адвокатски права на Иван Митев Цветков.

4. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.

5. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лева.

6. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

7.Обсъждане на промяна във Вътрешните правила за работа на Софийския адвокатски съвет и помощните органи към него, в Раздел Втори „Организация на дейността“, изразяваща се в начина на провеждане на заседанията на САС.

8. Финансови въпроси.

8.1. Обсъждане на предложение за преразглеждане на Решение на Софийски адвокатски съвет за определяне на такси за вписване във водените регистри на адвокатските дружества, адвокатските съдружия и адвокатските сътрудници, въз основа на предложения, посочени от адв. Жана Кисьова и адв. Златка Стефанова.

8.2. Обсъждане на въпроса за изменение на Решение на Софийски адвокатски съвет за въвеждане на такса за преместване на адвокати от други колегии в САК, въз основа на сравнителен финансов преглед, изготвен от Комисията по бюджет и финансова политика.

8.3. Обсъждане на оферта от „Термокомфорт“ ЕООД за доставка и монтаж на 5 броя лири за баня в хижа Адвокат.

9. Дисциплинарни въпроси.

Разглеждане на дисциплинарни преписки, образувани по получени сигнали и жалби.

10. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

Докладват членове на съвета, на които е възложено изготвяне на доклади.

11. Разглеждане и обсъждане на писмен доклад относно броя на наличните книги в библиотеката на САК, необходимия софтуер за функционирането й – характеристики и цена, дейности и брой хора, свързани с подреждането й.

12. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години.

13. Доклад на Комисията по правните въпроси и законодателството във връзка с различни законодателни инициативи.

14. Доклад на организационния комитет относно организирането и провеждането на Конгреса на FBE и CCBE в София – юни 2022 г.

Присъстват основни членове:

1. Стефан Николаев Марчев

2. Албена Василева Пенова

3. Валентина Драйчева Бакалова

4. Десислава Методиева Миразчийска /включва се по-късно/

5. Жана Иванова Кисьова

6. Евгения Петрова Гечева

7. Златка Стефанова Динева

8. Ива Иванова Згурова-Шопова

9. Лили Николова Лозанова /включва се по-късно/

10. Мирослав Тодоров Мичев

11. Петьо Димитров Славов

12. Христо Владов Хинов

Не присъстват основни членове:

  • Вера Руменова Даскалова
  • Ивайло Кръстев Костов
  • Лидия Въчева Дикова

Присъстват резервни членове:

1. Александър Андонов Бояджиев

2. Антон Йорданов Стефанов

3. Маргарита Руменова Димитрова

Не присъстват резервни членове:

  • Александър Ивайлов Тонев
  • Александър Димитров Машев
  • Пламен Кирилов Киров
  • Мариана Емилова Вълкова
  • Силвия Йорданова Спасова

Не присъства представител на КС.

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

1.С.М.М

2.С.И.Й

3.Я.К.К

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Колеги, за протокола отбелязвам, че в зала присъстват основни членове Христо Хинов, Петьо Славов, Евгения Гечева, Жана Кисьова, Стефан Марчев и резервния член Маргарита Димитрова. Чрез видеоконферентна връзка присъстват основни членове Албена Пенова, Мирослав Мичев,Златка Стефанова, Валентина Бакалова и Ива Згурова. Налице е изискуемия се кворум, поради което откривам днешното редовно заседание при предварително обявения дневен ред.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 10 за – Бакалова, Гечева, Згурова, Кисьова, Марчев, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1263

На осн. чл. 6, ал. 2 от Закона за адвокатурата вписва следните кандидати като адвокати в регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението: М.И.М-Ж, А.В.Б, Г.Д.Д, А.П.Л и С.П.М.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 за – Бакалова, Гечева, Згурова, Кисьова, Марчев, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1264

На осн. чл. 6, ал. 1 във вр. с чл. 4, ал. 2 от Закона за адвокатурата, вписва И.В.С в регистъра на младши адвокатите към Софийската адвокатска колегия, считано от постановяване на решението, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 9 за – Гечева, Згурова, Кисьова, Марчев, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов, няма против, 1въздържал се - Бакалова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1265

На осн. чл. 6, ал. 2 от Закона за адвокатурата, вписва В.Д.Т в регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 за – Бакалова, Гечева, Згурова, Кисьова, Марчев, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1266

Не уважава молба за възстановяване на адвокатски права на И.М.Ц с мотива;

На адвокат И.М.Ц – адвокат от САК е наложено дисциплинарно наказание лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок от 6 месеца по ДД № .../21 г. Решението е влязло в сила от обнародваното му в ДВ, бр... от .... г.

Съобразявайки се с влязлото в сила решение, Софийски адвокатски съвет със свое Решение № 1230/01.06.2022 г. е отписал адвокат И.М.Ц от регистъра на адвокатите на Софийска адвокатска колегия за срок от шест месеца, считано от 20.05.2022 г., като срокът на наложеното му дисциплинарно наказание не е изтекъл към настоящия момент.

Водим от горното, Софийски адвокатски съвет не уважава молбата на И.М.Ц.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и молителя.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 10 за – Бакалова, Гечева, Згурова, Кисьова, Марчев, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1267

Софийски адвокатски съвет, на основание чл.23 (1), предл.първо от Закона за адвокатурата, временно преустановява упражняването на адвокатска професия на адвокат Т.Н.М от САК, считано от 03.06.2022г. поради несъвместимост - встъпване в длъжност председател на „Патентно ведомство“.

Със Заповед № ...2022 г. на министър-председателя същата е назначена за председател на Патентното ведомство на осн. чл.79, ал.7 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, във вр. с чл. 19а, ал.1отЗакона за администрацията.

В случая Софийски адвокатски съвет намира, че тя попада сред изключенията, изброени в чл.3, т. 1 от Закона за държавния служител, който приема, че не са държавни служители по смисъла на този закон лицата, които са еднолични органи или техни заместници.

Същевременно лицето попада в обхвата на чл. 19, ал. 4, т. 4 от Закона за администрацията - едноличните органи и техните заместници и членове на колегиални органи имат всички права по трудово правоотношение, но не са служители на трудов договор.

Водим от горното, Софийски адвокатски съвет намира, че не е налице пречката по чл.5, ал.2, т.2 и т.3 от Закона за адвокатурата, поради което постанови настоящото решение да бъде уважено заявление по чл.23 от ЗА на адвокат Т.Н.М – член на САК.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 10 за – Бакалова, Гечева, Згурова, Кисьова, Марчев, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1268

а.На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат И.М.И от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

б. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Г.Г.Ц от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

в.На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат А.В.В от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

г. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Р.А.А от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

д. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат Д.Д.И от регистъра на младши адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 9 за – Бакалова, Гечева, Згурова, Кисьова, Марчев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов, няма против, 1въздържал се - Мичев

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1269

На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат А.Б.Н от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 10 за – Бакалова, Гечева, Згурова, Кисьова, Марчев, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1270

На осн. чл. 6, ал. 1 от Наредба№ 3 на ВАдвС, уважава 22 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 за – Бакалова, Гечева, Згурова, Кисьова, Марчев, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1271

Уважава заявление на адвокат Н.Н.Н от САК за вписване на Еднолично адвокатско дружество „Н”, като вписва следните промени по партидата на Адвокатско дружество „Н и З“:

Заличава адвокат Д.Б.З и адвокат Е.П.Г като съдружници в Адвокатско дружество „Н и З“;

Вписва адвокат Н.Н.Н като съдружник;

Вписва промяна в наименованието на дружеството от Адвокатско дружество „Н и З” на Еднолично адвокатско дружество „Н”;

Еднолично адвокатско дружество „Н” се управлява и представлява от адвокат Н.Н.Н.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 9 за – Бакалова, Гечева, Згурова, Кисьова, Марчев, Мичев, Пенова, Славов, Хинов, няма против, 1въздържал се - Стефанова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1272

Софийски адвокатски съвет оставя без движение заявление за вписване на Еднолично адвокатско дружество „Т и п”, като указва на адвокат Т. да приведе наименованието на Еднолично адвокатско дружество „Т и п” в съответствие с изискванията на чл.59.(1) от Закона за адвокатурата, като премахне от наименованието добавката „и партньори“, тъй като в случая става въпрос за еднолично адвокатско дружество.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 за – Бакалова, Гечева, Згурова, Кисьова, Марчев, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1273

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Д, П и Т” и вписва промяна в адреса на управление, както следва: гр. София, ...

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 за – Бакалова, Гечева, Згурова, Кисьова, Марчев, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1274

На основание чл.61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при Софийска адвокатска колегия Еднолично адвокатско дружество „Е.П”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 за – Бакалова, Гечева, Згурова, Кисьова, Марчев, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1275

Уважава заявление на Адвокатско дружество „В и В” и вписва следните промени:

Заличава адвокат В.М.Г като съдружник в Адвокатско дружество „В и В”;

Вписва адвокат Д.С.З като съдружник в Адвокатско дружество „В и В”;

Адвокатско дружество „В и В” се представлява и управлява от адвокат Г.И.Б – В – член на Адвокатска колегия Добрич.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 за – Бакалова, Гечева, Згурова, Кисьова, Марчев, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1276

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Х и с” и вписва следните промени:

Заличава адвокат Б.Д.Ш – А като съдружник в Адвокатско дружество „Х и с”;

Адвокатско дружество „Х и с” се представлява и управлява от адвокат П.Д.Х.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 за – Бакалова, Гечева, Згурова, Кисьова, Марчев, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1277

Уважава заявление на Адвокатско дружество „А.Д и п” и вписва следните промени:

Заличава адвокат Ю.В.С и адвокат С.Г.К като съдружници в Адвокатско дружество „А.Д и п”;

Адвокатско дружество „А.Д и п” се представлява и управлява от адвокат А.М.Д.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 за – Бакалова, Гечева, Згурова, Кисьова, Марчев, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1278

а. Уважава заявление наАдвокатско съдружие „П.Ю.А“ и отписва адвокатски сътрудник Д.П.С от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

б. Уважава заявление на Адвокатско съдружие „П.Ю.А“ и отписва адвокатски сътрудник Л.Г.В от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

в. Уважава заявление наАдвокатско дружество „К” и отписва адвокатски сътрудник М.Д.Д от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

г. Уважава заявление наАдвокатско дружество „Д и Г” и отписва адвокатски сътрудник Ц.Е.С от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

д. Уважава заявление наАдвокатско дружество „В и В” и отписва адвокатски сътрудник Л.А.Т от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

е. Уважава заявление наАдвокатско дружество „В и В” и отписва адвокатски сътрудник М.И.М от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 за – Бакалова, Гечева, Згурова, Кисьова, Марчев, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1279

а. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „А.И“ и вписва М-Д С.С в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

б. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „М и п” и вписва Я.Р.Г в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

в. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Г.П.Г и вписва А.Б.А – Ц в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

г. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Н и М” и вписва Ц.Е.О в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

д. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „В и В” и вписва Ю.М.Г в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка пета от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Благодаря, колега Хинов, с това изчерпаме точка четвърта.

Пристъпваме към точка пета - определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лева.

С колегата Миразчийска коментирахме сутринта, че няма постъпили искания за определяне на особени представители с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лева, така че по тази точка няма необходимост да взимаме решения.

По точка шеста от дневния ред:

Гласували: 10 за – Бакалова, Гечева, Згурова, Кисьова, Марчев, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1280

На основание чл. 38, ал. 2 от Закона за правната помощ, Софийският адвокатски съвет заверява 318 броя отчети, постъпили в периода от 01.06.2022 г. до 15.06.2022 г. и проверени от членове на съвета, на адвокати от Софийската адвокатска колегия, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ, като одобрява размера на възнагражденията.

По точка седма от дневния ред:

Гласували: 9 за – Бакалова, Гечева, Згурова, Кисьова, Марчев, Мичев, Пенова, Славов, Хинов, няма против, 1 въздържал се - Стефанова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1281

Софийски адвокатски съвет приема следните изменения във Вътрешните правила за работа на Софийски адвокатски съвет и помощните органи към него (приети с Решение на Съвета на САК от 31.03.2021 г., доп. с Решение на САК от 17.11.2021 г.):

  • Заглавието на Раздел IV добива следната редакция: Правила за

участие в заседания на Съвета чрез видеоконферентна връзка;

- Чл. 6 (1) добива следната редакция: Заседанията на съвета се провеждат присъствено, като присъстващо на заседанието е и лице, с което е установена видеоконферентна връзка, позволяваща:

1.Едновременното и непрекъснато предаване и приемане на образ и звук и сигурност на връзката;

2. Извършваните действия и изказвания да се възприемат от всички участници в заседанието, намиращи се на различни места;

3. Извършването на запис от видеоконференцията.

- Отпада чл. 6 (2) от текста на Вътрешните правила за работа на Софийски адвокатски съвет и помощните органи към него

- Чл. 6 (3) става чл. 6 (2) като думата дистанционни отпада и вместо нея се добавя изразът „чрез видеоконферентна връзка“.

Текстът на чл. 6 (2) добива следната редакция: Секретарят на съвета организира провеждането на заседанията чрез видеоконферентна връзка като полага необходимата грижа за координация на членовете на Съвета чрез:

1. Своевременно съобщаване на дневния ред и предоставяне на материалите по него на всички членове на съвета.

2. Проверка за възможността на членовете на Съвета за провеждане на отдалечена комуникация и за ефективно участие на всеки от членовете на Съвета в заседанието;

3. Записване и водене на протокола от заседанието.

- В чл. 7. (1) отпада думата дистанционно.

Текстът на 7. (1) добива следната редакция: Заседание чрез видеоконферентна връзка се свиква по реда на чл. 2, ал. 3 от настоящите правила, като в поканата за събранието се включва и адреса (линк), чрез който се осъществява видеоконферентната връзка и идентификацията на участниците в нея.

По точка осма от дневния ред:

Адв.Лозанова влиза в зала в 15.46 часа. Заседанието продължава при кворум от 11 души.

Гласували: 3 за – Пенова, Стефанова, Бакалова, 7 против – Лозанова, Славов, Гечева, Кисьова, Згурова, Марчев, Мичев, 1 въздържал се - Хинов

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1282

Софийски адвокатски съвет отхвърля предложението на адв. Златка Стефанова да бъдат отменени решения № 781/15.12.2021 г. и № 782/15.12.2021 г., с които се въвеждат такси за вписване на адвокатско дружество, адвокатски съдружия и адвокатски сътрудници, и за увеличаване на административни разходи за проучване и проверка на сигнали и жалби от физически и юридически лица.

Гласували: 9 за – Лозанова, Славов, Гечева, Кисьова, Марчев, Хинов, Бакалова, Згурова, Мичев, няма против, 2 въздържали се – Пенова, Стефанова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1283

С оглед невъзможността за въвеждане на заявления по електронен път в единния адвокатски регистър, Софийски адвокатски съвет реши до отстраняване на проблема да бъдат събирани такси в размер на 2/3 от размера на съответната такса за заявления, подадени по чл.8, чл.9 и чл.10 от Наредба № 3 на ВАдвС, съгласно обявената информация за таксите събирани от САК.

Гласували: 10 за – Бакалова, Гечева, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Мичев, Пенова, Славов, Хинов, няма против, 1 въздържал се - Стефанова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1284

Софийски адвокатски съвет възлага на председателя, адвокат Стефан Марчев, да сключи договор с „Термокомфорт“ ЕООД за доставка и монтаж на 5 броя лири за баня в хижа „Адвокат“, съгласно оферта № 7641/10.06.2022 г.

Гласували: 11 за – Бакалова, Гечева, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1285

Софийски адвокатски съвет изменя свое решение № 1145 от 20.04.2022 г., като възлага сключването на договор с фирма „СЕГ ивент сървисиз“ ЕООД за обезпечаване на техника за симултантен превод, озвучителна техника и техническа поддръжка по време на Конгреса на FBE и CCBE, който ще се проведе в София – 23-24 юни 2022 г., на стойност 13 474,11 лева с ДДС.

По точка девета от дневния ред:

Гласували: 11 за – Бакалова, Гечева, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1286

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат П.Д.К, като дисциплинарна преписка № .../2022 г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 11 за – Бакалова, Гечева, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1287

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Т.С.Р, като дисциплинарна преписка № .../2022 г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 11 за – Бакалова, Гечева, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1288

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат В.З.З като дисциплинарна преписка № .../2022 г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 11 за – Бакалова, Гечева, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1289

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение да образува дисциплинарно производство срещу адвокат П.А.А.

На осн.чл.137, ал.7 ЗА, определя адв. Жана Кисьова да изготви, внесе и поддържа дисциплинарното обвинение пред ДС при САК.

Гласували: 11 за – Бакалова, Гечева, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1290

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат А.А.Х, като дисциплинарна преписка № .../2022 г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 11 за – Бакалова, Гечева, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1291

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат В.Х.К, като дисциплинарна преписка № .../2022 г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Адв.Десислава Миразчийска влиза в зала. Заседанието продължава при кворум от 12 души.

Гласували: 12 за – Бакалова, Гечева, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1291

На осн.чл. 137, ал. 5, изрч.трето от ЗА, САС постанови настоящото решение за удължаване срока за доклад по дисциплинарна преписка № ..../2022 г., образувана срещу адвокат А.Б.Н от САК и по дисциплинарна преписка № .../2022г., образувана срещу адвокат Х.Ц.К от САК.

Гласували: 12 за – Бакалова, Гечева, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1292

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Н.А.Р.

На осн.чл.137, ал.1 от ЗА, Софийски адвокатски съвет определя адв.Петьо Славов за изготви, внесе и поддържа дисциплинарното обвинение пред ДС при САК.

Гласували: 12 за – Бакалова, Гечева, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Мичев, Миразчийска, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1293

На основание чл. 137, ал. 5 от Закона за адвокатурата се внеася настоящият доклад с резултата от извършената проверка по 162 броя дисциплинарни преписки, както следва:

....

Така изброените дисциплинарни преписки са образувани срещу посочените адвокати от САК предвид получени от счетоводството на колегията данни за допуснато от всеки от тях неизпълнение на задължението по чл.49, ал.1 от ЗА за плащане на вноски за периода от м.01.2022 г. до м.03.2022 г. включително.

След образуване на посочените преписки на всеки от колегите е изпратено уведомление по чл.137, ал.1 от ЗА.

По данни от счетоводството на колегията, всички посочени адвокати са заплатили дължимите вноски, заради които са образувани горните дисциплинарни преписки, в срока за обяснение по чл.137, ал.1 от ЗА. Към датата на настоящия доклад задълженията им за периода от м.01.2022 г. до м.03.2022 г. са погасени.

Предвид така установеното от фактическа страна Софийски адвокатски съвет намира, че към момента нарушенията по чл.49, ал.1 от ЗА, допуснатите от горепосочените колеги, са отстранени, поради което не е налице основание за образуване на дисциплинарно производство спрямо всеки от тях.

По тези съображения и на основание чл.137, ал.5 от ЗА, Софийски адвокатски съвет постанови настоящото решение, с което отказва да образува дисциплинарно производство по:

....

Гласували: 12 за – Бакалова, Гечева, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1294

На основание чл.137, ал.5 от Закона за адвокатурата (ЗА), се внесе настоящият доклад с резултата от извършената проверка по дисциплинарни преписка № .../2022 г., образувана срещу адв. И.Т.С.

Преписката е образувана предвид получени от счетоводството на колегията данни за допуснато неизпълнение на задължението по чл.49, ал.1 от ЗА за плащане на вноски за периода от м.04.2021 г. до м.09.2021 г. включително. След образуване на преписката е констатирано, че адв. С. е починал.

Предвид така установеното от фактическа страна Софийски адвокатски съвет намира, че към момента не са налице основания за образуване на дисциплинарно производство, поради което и на основание чл.137, ал.5 от ЗА постанови настоящото решение, с което отказва да образува дисциплинарно производство по ДП № .../2022 г., образувана срещу адв. И.Т.С.

Гласували: 12 за – Бакалова, Гечева, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1295

На основание чл. 137, ал. 5 от Закона за адвокатурата (ЗА), се внесе настоящият доклад с резултата от извършената проверка по дисциплинарна преписка № .../2022 г., образувана срещу адвокат К.Н.С., с ЕГН: ... адвокатски номер ..., за неплатен от него членски внос, за периода от м.1.2022 г. до м.03.2022 г., включително.

Съобразно решение от 13.04.2010 г. Висшият адвокатски съвет е приел адвокатите, които са навършили 75-годишна възраст и имат 40-годишен адвокатски стаж да бъдат освободени от заплащане на членски вноски към Висшия адвокатски съвет, както и е препоръчал решение в този смисъл да бъде прието и от адвокатските колегии. Тази препоръка е изпълнена за САК, като решение в същия смисъл е прието от Софийски адвокатски съвет на 13.04.2010 г.

С последващо решение на Софийски адвокатски съвет от 25.01.2011 г. от условията за освобождаване от задължение за членски вноски към САК е премахнато изискването за адвокатски стаж и това изискване не е приложимо към разглеждания период от 01.2022 г. до 03.2022 г.

В случая по конкретната дисциплинарна преписка, след образуването ú, е установено, че освен на критерия за възраст, адв. К.Н.С. отговаря и на критерия за адвокатски стаж, тъй като има стаж от 42 г. и 11 м.

По изложените съображения, Съветът към САК намира, че не е налице допуснато от адвокат К.Н.С. нарушение поради неплащане на членски внос за периода от м.01.2022 г. до м.03.2022 г., включително, респективно – няма основание по преписката да бъде образувано дисциплинарно производство за нарушение по чл.49, ал.1 от ЗА.

Поради това, на основание чл.137, ал.5 от ЗА, Софийски адвокатски съвет постанови настоящото решение, с което отказва да образува дисциплинарно производство по ДП № .../2022 г. образувана срещу адвокат К.Н.С., с адвокатски номер ...

По точка десета от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Точка десета - разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

По точка единадесета от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Точка единадесета - разглеждане и обсъждане на писмен доклад относно броя на наличните книги в библиотеката на САК, необходимия софтуер за функционирането ú – характеристики и цена, дейности и брой хора, свързани с подреждането ú.

По точка дванадесета от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Точка дванадесета - разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години.

По точка тринадесета от дневния ред:

Гласували: 12 за – Бакалова, Гечева, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1296

Софийски адвокатски съвет определя работна група в състав Ива Згурова, Евгения Гечава, Жана Кисьова, Стефан Марчев, Мирослав Мичев за изготвяне на становище от името на САС по поставените въпроси в писмо на ВАдвС Вх.№ 3590/10.06.2022 г.

По точка четиринадесета от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Точка четиринадесета - доклад на организационния комитет относно организирането и провеждането на Конгреса на FBE и CCBE в София – юни 2022 г.

Благодаря на всички за търпението. Следващото ни заседание е на 06.07.2022г. от 14 часа.

Поради изчерпане на дневния ред закривам заседанието.

адв.Стефан Марчев:........

/Председател на САС/

адв.Христо Хинов: ...............

/Секретар на САС/

Споделяне