Протокол № 15 от 01.06.2022 г.

П Р О Т О К О Л

№ 15

На 01.06.2022г. от 14.00ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е НР Е Д:

1. Прием.

2. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.

3. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лева.

4.Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

5. Финансови въпроси.

5.1. Вземане на решение за сключване на Договор за ползване на Дворец „Врана“ на 22.06.2022 г. за организиране на мероприятие от програмата на съвместния конгрес на FBE и CCBE в София и плащане на дължима цена за ползване в размер на 9 600 лв.

5.2. Обсъждане на въпроса за изменение на Решение на Софийски адвокатски съвет за въвеждане на такса за преместване на адвокати от други колегии в САК, въз основа на сравнителен финансов преглед, изготвен от Комисията по бюджет и финансова политика.

5.3. Приемане на Списък на таксите, дължими към Софийска адвокатска колегия за предоставяни услуги на адвокати и граждани въз основа на сравнителен финансов преглед, изготвен от Комисията по бюджет и финансова политика.

5.4. Разглеждане на Обръщение № 22/05-23/26.05.22 г. към Софийска адвокатска колегия от Представителството на Националната адвокатска колегия на Украйна в Република България. Обсъждане на възможностите за сътрудничество и съдействие на адвокати от Националната адвокатска колегия на Украйна по повод установяването и дейността им в България.

5.5. Одобряване на финансови разходи за ОД „Лозенец“ за закупуване, доставка и монтаж на 1 бр. климатик за стая 209, както и за извършена профилактика на всички останали климатици в почивната база.

6.Дисциплинарни въпроси.

7. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

8. Разглеждане и одобряване на доклад - пълен каталог с описание на наличната литература в библиотеката на САК, както и предложение до съвета за допълване на библиотечния фонд чрез закупуването на заглавия, които не са били попълвани през последните години, изготвен от Никифор Веселинов, библиотекар на САК.

9. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години.

10. Доклад на Комисията по правните въпроси и законодателството във връзка с различни законодателни инициативи.

11. Доклад на организационния комитет относно организирането и провеждането на Конгреса на FBE и CCBE в София – юни 2022 г.

Присъстват основни членове:

1. Стефан Николаев Марчев

2. Албена Василева Пенова

3. Валентина Драйчева Бакалова /включва се по-късно/

4. Вера Руменова Даскалова

5. Десислава Методиева Миразчийска

6. Евгения Петрова Гечева

7. Златка Стефанова Динева

8. Ива Иванова Згурова-Шопова

9. Лили Николова Лозанова /включва се по-късно/

10. Мирослав Тодоров Мичев /включва се по-късно/

11. Петьо Димитров Славов

12. Христо Владов Хинов

Не присъстват основни членове:

  • Ивайло Кръстев Костов
  • Лидия Въчева Дикова
  • Жана Иванова Кисьова

Присъстват резервни членове:

  • Александър Димитров Машев

2. Александър Андонов Бояджиев

3. Антон Йорданов Стефанов

4. Маргарита Руменова Димитрова

5. Силвия Йорданова Спасова

Не присъстват резервни членове:

  • Александър Ивайлов Тонев
  • Пламен Кирилов Киров
  • Мариана Емилова Вълкова

Не присъства представител на КС.

По точка първа от дневния ред

Гласували: 10 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1225

Софийски адвокатски съвет отлага произнасянето по повод на искане на В.Д.Т за вписване като адвокат в САК след изтичане срока на наложеното му наказание лишаване от права за 15.06.2022 г.

Гласували: 10 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1226

На осн. чл. 6, ал. 2 от Закона за адвокатурата вписва следните кандидати като адвокати в регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението: С.М.М; Я.К.К; С.И.Й; С.Т.Б.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка втора дневния ред

Гласували: 10 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1227

На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат Г.С.Г от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 10 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1228

На основание чл.23 от Закона за адвокатурата временно преустановява упражняването на адвокатска професия на адвокат Д.К.Б поради постоянно пребиваване в чужбина, считано от 01.06.2022г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 10 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1229

а. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат С.Ц.Т от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

б. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Д.ДД–Д от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

в. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат С.П.М от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

г. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Д.Г.В от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

д. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Н.В.Ф от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 10 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1230

На основание чл.22, ал.1, т.3 във вр. с чл.133, ал.1, т.4 от Закона за адвокатурата отписва от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия адвокат И.М.Ц за срок от 6 месеца.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 10 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1231

На основание чл.22, ал.1, т.3 във вр. с чл.133, ал.1, т.4 от Закона за адвокатурата отписва от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия адвокат Л.Е.К за срок от 12 месеца.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 10 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1232

На осн.чл.22 (1), т.5 от Закона за адвокатурата отписва адвокат И.Т.С от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от 11.01.2021 г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 10 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1233

На осн. чл. 6, ал. 1 от Наредба № 3 на ВАдвС уважава 8 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 10 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1234

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Г, Д и Д” и вписва следната промяна:

Адвокатско дружество „Г, Д и Д” се представлява и управлява от адвокат Д.Д.Д и адвокат В.П.Д заедно и поотделно.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1235

На основание чл.61 от Закона за адвокатурата вписва в регистъра на адвокатските дружества при Софийска адвокатска колегия Еднолично адвокатско дружество „Р.П”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1236

На основание чл.61 от Закона за адвокатурата вписва в регистъра на адвокатските дружества при Софийска адвокатска колегия Еднолично адвокатско дружество „В.Н”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1237

Уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „В.А” и вписва следните промени по партидата на Адвокатско дружество „А и Х“, с личен № ..... в регистъра:

Заличава адвокат П.С.Х като съдружник в Адвокатско дружество „А и Х“;

Дружеството продължава дейността си като еднолично адвокатско дружество с наименование Еднолично адвокатско дружество „В.А“;

Еднолично адвокатско дружество „В.А“ се управлява и представлява от адвокат В.Ц.А.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1238

На основание чл.61 от Закона за адвокатурата вписва в регистъра на адвокатските дружества при Софийска адвокатска колегия Еднолично адвокатско дружество „Т”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1239

Уважава заявление на Адвокатско дружество „К и Б” и вписва промяна на седалището и адреса на управление на дружеството, както следва: гр. София, ...

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1240

Уважава заявление на Адвокатско дружество „П и с” и вписва следните промени:

Заличава адвокат Д.К.Б като съдружник в Адвокатско дружество „П и с”;

Вписва адвокат Д.Ц.Ц като съдружник в Адвокатско дружество „П и с”;

Адвокатско дружество „П и с” се представлява и управлява от адвокат Г.Г.П от Адвокатска колегия Варна.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1241

Софийски адвокатски съвет отлага произнасянето по заявление на Еднолично адвокатско дружество „Н” за 15.06.2022 г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1242

На основание чл.52 (3) от Закона за адвокатурата вписва в регистъра на адвокатските съдружия при САК Адвокатско съдружие „ПДСи Л.Б”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1243

а. Уважава заявление наАдвокатско дружество „М и с“ и отписва адвокатски сътрудник П.В.В от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

б. Уважава заявление на Адвокатско дружество „М и с“ и отписва адвокатски сътрудник Л.С.М от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

в. Уважава заявление на Адвокатско дружество „М и с“ и отписва адвокатски сътрудник И.Д.Д от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

д. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Д и И-С“ и отписва адвокатски сътрудник М-Д.С.С от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред

Гласували: 10 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1244

По постъпило искане за определяне на особен представител по чл. 47, ал. 6 ГПК и на осн. чл. 18, т. 3 ЗПП, Софийският адвокатски съвет определи на случаен принцип чрез Генератор на случайни числа следните особени представители, вписани в НРПП;

- по гражданско дело № .../2021 г., по описа на СГС, ГО-I-14 състав, на ответника Х.В.Г да бъде определен за особен представител адвокат Д.Г.П, а за резервен адвокат Т.И.Ш.

Гласували: 10 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1245

Постъпили са искания за определяне на особени представители по ТД № ТД-.../2022 г. по описа на СГС, ТО, VI-10 състав и ТД № ТД-.../2022 г., по описа на СГС, ТО, VI-10 състав, които не отговорят на условията за определяне на особени представители, поради което Софийски адвокатски съвет не може да упражни правомощието си да определи особен представител по тези конкретни дела.

По точка четвърта дневния ред:

Гласували: 10 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1246

На основание чл. 38, ал. 2 от Закона за правната помощ, Софийският адвокатски съвет заверява 276 броя отчети, постъпили в периода от 18.05.2021 г. до 01.06.2022 г. и проверени от членове на съвета, на адвокати от Софийската адвокатска колегия, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ, като одобрява размера на възнагражденията.

В зала влиза Емил Иванов – главен касиер на САК.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 10 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1247

Софийски адвокатски съвет възлага на председателя адвокат Стефан Марчев да сключи договор за ползване на Дворец „Врана“ на 22.06.2022 г. във връзка с организиране на мероприятие, което е част от програмата на съвместния конгрес на FBE и CCBE в София, както и плащане на дължимата цена за ползване в размер на 9 600 лева.

Адв.Лили Лозанова влиза в зала в15.23 часа. Заседанието продължава при кворум 11 души.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1248

Софийски адвокатски съвет одобрява разходи за съвместния конгрес на FBE и CCBE в София в общ размер на 3 750 лева без ДДС за следното:

- озвучаване на Ансамбъл „Филип Кутев“ – 800 лева;

- монтаж на подиум 8x10m (без гръб) за участието на Ансамбъл „Филип Кутев“ на 22.06.2022 г. - 1250 лева без ДДС, като цената включва транспорт, монтаж-демонтаж и техническо лице;

- диджей за 22 и 23.06.2022 г. – 700 лева без ДДС;

- музикант Борис Тасков - 1000 лева без ДДС,

или общо 3 750 лева без ДДС,

като възлага на председателя адвокат Стефан Марчев да извърши по-нататъшни действия в тази връзка.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1249

Софийски адвокатски съвет възлага на председателя адвокат Стефан Марчев да сключи договор с фирма Appollowine за доставка на вино за мероприятия, организирани на 22.06.2022 г. и 24.06.2022 г., които са част от съвместния конгрес на FBE и CCBE в София при условията, посочени в тяхна ценова оферта на обща стойност 2022,27 лева с ДДС, като в зависимост от броя на записалите се за участие адвокати дава свобода на председателя да договори завишаване на количествата при същите ценови условия, посочени в офертата.

Гласували: 10 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов, няма против, 1 въздържал се - Стефанова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1250

Софийски адвокатски съвет взема решение да бъде оповестена на сайта на САК информация за таксите, които се събират в САК към момента.

Гласували: 10 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

/забележка: адв.Стефанова временно е извън зала/

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1251

Софийски адвокатски съвет взема решение, по повод Обръщение № 22/05-23/26.05.22 г. към Софийска адвокатска колегия от Представителството на Националната адвокатска колегия на Украйна в Република България, да се обърне към ВАдвС, който е компетентния орган да взима становища по проблеми на законодателството, да предприеме необходимите действия за подпомагане дейността на Националната адвокатска колегия на Украйна в Република България.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1252

Софийски адвокатски съвет одобрява разходи за закупуване, доставка и монтаж на 1 брой климатик за стая 209 в ОД „Лозенец“, както и за извършване на профилактика на всички климатици в почивната база на обща стойност 2160,22 лева с ДДС в полза на фирма "Клима Универс" ЕООД.

Мая Герасимова – деловодител дисциплниарна дейност влиза в зала.

По точка шеста от дневния ред:

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1253

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат А.Н.Ф, като дисциплинарна преписка № .../2022 г. се прекрати със следните мотиви;

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1254

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение да образува дисциплинарно производство срещу адвокат В.Д.Т.

На осн.чл.137, ал. 7 ЗА Софийски адвокатски съвет определя адв. Мирослав Мичев да изготви, внесе и поддържа дисциплинарното обвинение пред ДС при САК.

Адв.Валентина Бакалова се включва. Заседанието продължава при кворум 12 души.

Гласували: 12 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1255

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Н.М.Д, като дисциплинарна преписка № .../2022 г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 12 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1256

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Н.Р.П, като дисциплинарна преписка № .../2022 г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 12 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1257

На осн.чл.137, ал.5, изрч.трето от ЗА удължава срока за допълнителна проверка на адвокат Бакалова по дисциплинарна преписка № .../2022 г. срещу адвокат Айля Авни Хасан и по дисциплинарна преписка .../2022 г. срещу адвокат Веселка Христова Крачунова.

Никифор Веселинов – библиотекар при САК влиза в зала.

Гласували: 12 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1258

Софийски адвокатски съвет взема решение да обжалва Определение от 27.05.2022 г. на Дисциплинарен съд при Софийска адвокатска колегия, I състав, по дисциплинарно дело № .../2022 г. по описа на ДС при САК срещу адвокат И.Д.Д, като възлага на адвокат Силвия Спасова да изготви жалбата пред Висшия дисциплинарен съд.

Гласували: 12 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1259

Софийски адвокатски съвет взема решение да размести точките в дневния ред, като точка седма става точка осма, а точка осма става точка седма.

По точка седма от дневния ред:

Гласували: 12 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1260

Софийски адвокатски съвет възлага на Никифор Веселинов – библиотекар към Софийска адвокатска колегия, в срок до 10 юни да изготви писмен доклад до САС, в който да опише броя на наличните книги в библиотеката на САК, както и да направи предложение за поетапните стъпки, необходими за привеждане на библиотеката на САК в съответствие с изискванията на библиотечното дело, и представяне на библиотечния фонд по ясен и достъпен начин, включително и дигитализирането му.

Никифор Веселинов излиза от зала.

По точка осма от дневния ред

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Продължаваме с точка осма - разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

По точка девета от дневния ред:

Гласували: 12 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1261

Отпуска еднократна финансова помощ на адвокат Т.С.П от САК в размер на ... (...) лева, поради изключително тежко здравословно състояние.

Гласували: 12 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1262

На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Т.С.П от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

По точка десета от дневния ред

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Точка десета - доклад на Комисията по правните въпроси и законодателството във връзка с различни законодателни инициативи.

По точка единадесета от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Доклад на организационния комитет относно организирането и провеждането на Конгреса на FBE и CCBE в София – юни 2022 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Благодаря, колеги, закривам заседанието.

адв.Стефан Марчев:......../Председател на САС/

адв.Христо Хинов: ........

/Секретар на САС/

Споделяне