Протокол № 14 от 18.05.2022 г.

П Р О Т О К О Л № 14

На 18.05.2022г. от 14.00ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Клетва.

2. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри –

вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.

3. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лв.

4.Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

5. Финансови въпроси.

5.1 Вземане на решение за условията за заплащане на почивки в ОД „Лозенец“ и удължаване на срока за подаване на заявление до 03.06.2022 г.

5.2 Обсъждане на оферти и вземане на решение за сключване на договор за кетъринг услуги по време на Конгреса на FBE в София–юни 2022 г.

5.3 Обсъждане и вземане на решение за закупуване на билети за спектакъл на Национален ансамбъл за народни песни и танци "Филип Кутев"

5.4 Обсъждане и вземане на решение за сключване на договор с Гранд хотел София за ползване на услуги във връзка с провеждане на Конгрес на FBE и CCBE.

5.5 Обсъждане на въпроса за отмяна на Решение на Софийски адвокатски съвет за въвеждане на такса за преместване на адвокати от други колегии в САК.

5.6. Приемане на Списък на таксите, дължими към Софийска адвокатска колегия за предоставяни услуги на адвокати и граждани.

5.7. Обсъждане на възможности за съдействие на адвокати от Украинската национална асоциация на адвокатите по повод установяването им в България и подпомагането им.

6. Дисциплинарни въпроси.

6.1. Разглеждане на дисциплинарни преписки, образувани по получени сигнали и жалби.

6.2. Обсъждане на въпроси, свързани с приключили дисциплинарни производства.

7. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

8. Разглеждане и одобряване на доклад - пълен каталог с описание на наличната литература в библиотеката на САК, както и предложение до съвета за допълване на библиотечния фонд чрез закупуването на заглавия, които не са били попълвани през последните години, изготвен от Никифор Веселинов, библиотекар на САК.

9. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години.

10.Доклад на Комисията по правните въпроси и законодателството във връзка с различни законодателни инициативи.

11. Доклад на организационния комитет относно организирането и провеждането на Конгреса на FBE и CCBE в София – юни 2022 г.

12. Обсъждане възможности за оптимизиране на щатното разписание на Софийска адвокатска колегия.

Присъстват основни членове:

1. Стефан Николаев Марчев

2. Албена Василева Пенова

3. Десислава Методиева Миразчийска

4. Евгения Петрова Гечева

5. Златка Стефанова Динева

6. Ива Иванова Згурова-Шопова

7. Лидия Въчева Дикова /включва се по-късно/

8. Лили Николова Лозанова

9. Мирослав Тодоров Мичев /включва се по-късно/

10. Петьо Димитров Славов

11. Христо Владов Хинов

12. Жана Иванова Кисьова

Не присъстват основни членове:

1. Валентина Драйчева Бакалова

2. Вера Руменова Даскалова

3. Ивайло Кръстев Костов

Присъстват резервни членове:

1. Александър Димитров Машев

2. Александър Андонов Бояджиев

3. Маргарита Руменова Димитрова

4. Мариана Емилова Вълкова

5. Силвия Йорданова Спасова

6. Пламен Кирилов Киров

Не присъстват резервни членове:

1. Александър Ивайлов Тонев

2. Антон Йорданов Стефанов

Не присъства представител на КС.

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

1. А.Ц.П

2. А.Ж.Г

3. Г.С.С

4. Д.Г.У

5. С.В.В

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 10 за – Гечева, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1188

а. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат Е.И.А от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

б. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат М.Р.М от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 10 за – Гечева, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1189

На основание чл.23 от Закона за адвокатурата, временно преустановява упражняването на адвокатска професия поради болест на адвокат Г.Б.Г от САК, за срок от 6 (шест) месеца, считано от 01.05.2022 г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 10 за – Гечева, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1190

На основание чл.23 от Закона за адвокатурата, удължава срока за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия на адвокат Т.М.Г от САК поради болест, считано от 02.06.2022г. до 02.06.2023 г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 10 за – Гечева, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1191

а. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат И.В.К от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

б. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Н.В.Ц от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

в. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Б.Г.П от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

г. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Т.С.Н от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

д. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат К.В.К от регистъра на младши адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

е. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат М.М.Х от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 10 за – Гечева, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1192

а. На осн. чл.48 от от Закона за адвокатурата, отлага вземането на решение по заявление Вх.№ ... г. на адвокат И.М.И от САК, подадено на осн.чл.22, ал.1, т. 1 ЗА – отписване по молба на адвоката, като указва на адвокат И. да заплати дължимия от него членски внос и за месец май 2022 г. вкл., когато е подадено заявлението за отписване.

След изпълнение на горното указание заявлението за отписване да се внесе за доклад на първото заседание на САС, което ще проведе през месец юни 2022 г.;

б. На осн. чл.48 от Закона за адвокатурата, отлага вземането на решение по заявление Вх.№ ... г. на адвокат С.Ц.Т от САК, подадено на осн.чл.22, ал.1, т. 1 ЗА – отписване по молба на адвоката, като указва на адвокат Т. да заплати дължимия от него членски внос и за месец май 2022 г. вкл., когато е подадено заявлението за отписване.

След изпълнение на горното указание заявлението за отписване да се внесе за доклад на първото заседание на САС, което ще проведе през месец юни 2022 г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и молителя.

Гласували: 10 за – Гечева, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1193

На осн. чл. 6, ал. 1 от Наредба № 3 на ВАдвС, уважава 12 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Адв.Мирослав Мичев се включва. Заседанието продължава при кворум 12 души.

Гласували: 10 за – Гечева, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов, няма против, 1 въздържал се - Стефанова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1194

Софийски адвокатски съвет отменя свое Решение № 1169/04.05.2022 г., с което е уважено заявление за вписване на следните промени в Адвокатско дружество „Д. и И.-С.“, с рег.№ ... в регистъра: Заличава като съдружник адвокат А.А.И. – С.; Дружеството продължава дейността си като еднолично адвокатско дружество с наименование Еднолично адвокатско дружество „Д.”; Едноличното адвокатско дружество се управлява и представлява от управителя адвокат З.И.Д, като наместо това приема решение, с което отказва да бъде уважено исканото вписване на така заявените промени.

В случая след отписването на адвокат А.А.И. – С.; която е член на САК, адвокатското дружество остава само с един съдружник, в лицето на адвокат З.И.Д, който е член на Адвокатска колегия – Хасково.

Съгл. правилото на 60, ал.1 ЗА седалището на адвокатското дружество трябва да е в населено място в района на колегията, в която оставащият съдружник е регистриран, в противен случай се нарушава това изискване на закона.

Водим от горното, Софийски адвокатски съвет указва на адвокат З.И.Д, че може да подаде заявление за вписване на исканите промени само в случай че евентуално промени регистрацията си в САК, или поиска вписване на въпросното дружество в Адвокатска колегия – Хасково, с което да бъде спазено правилото на чл. 60 (1) ЗА, като във втория случай следва да представи и копие от съдебното решение на Окръжен съд Хасково за вписаната промяна.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 за – Гечева, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов, няма против, 1 въздържал се - Стефанова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1195

Софийски адвокатски съвет отменя свое Решение № 1172/04.05.2022 г., с което е уважено заявление за вписване на следните промени в Адвокатско дружество „Т, Т. и Т”, с № ... в регистъра: Заличава като съдружник адвокат Р.Е.Т; Дружеството продължава дейността си като еднолично адвокатско дружество с наименование Еднолично адвокатско дружество „Т. и Т.”; Едноличното адвокатско дружество се управлява и представлява от адвокат Д.Т.П, като наместо това приема решение, с което отказва да бъде уважено исканото вписване на така заявените промени.

В случая след отписването на адвокат адвокат Р.Е.Т, която е член на САК, адвокатското дружество остава само с един съдружник, в лицето на адвокат Д.Т.П, който е член на Адвокатска колегия – Разград.

Съгл. правилото на 60, ал.1 ЗА седалището на адвокатското дружество трябва да е в населено място в района на колегията, в която оставащият съдружник е регистриран, в противен случай се нарушава това изискване на закона.

Водим от горното, Софийски адвокатски съвет указва на адвокат Д.Т.П, че може да подаде заявление за вписване на исканите промени само в случай че евентуално промени регистрацията си в САК, или поиска вписване на въпросното дружество в Адвокатска колегия – Разград, с което да бъде спазено правилото на чл. 60 (1) ЗА, като във втория случай следва да представи и копие от съдебното решение на Окръжен съд Разград за вписаната промяна.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Гечева, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1196

Уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „Д.” и вписва следните промени:

Заличава като съдружник адвокат В.Н.Н;

Вписва промяна в адреса на управление, както следва: гр. София, ...;

Дружеството продължава дейността си като еднолично адвокатско дружество с наименование “Еднолично адвокатско дружество „Д.”;

Едноличното адвокатско дружество се управлява и представлява от управителя адвокат М.Р.Д.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Гечева, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1197

На основание чл.61 от Закона за адвокатурата, вписва в регистъра на адвокатските дружества при Софийска адвокатска колегия Адвокатско дружество „Н., Н. и п.”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Гечева, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1198

Уважава заявлен ие на Адвокатско дружество „А. и В.” и вписва следните промени по партидата на Адвокатско дружество „А., В. и Н.“ с рег.№ ... в регистъра:

Заличава като съдружник адвокат В.Б.Н;

Вписва промяна на наименованието от Адвокатско дружество „А., В. и Н.“ на Адвокатско дружество „А.и В.”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Гечева, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1199

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Т. и Б.” и вписва промяна в адреса на дружеството, както следва: гр. София, ...

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Гечева, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1200

а. Уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „Д.“ и отписва адвокатски сътрудник Н.Г.А от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

б. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Б., Д. и М.“ и отписва адвокатски сътрудник Т.А.И от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Гечева, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1201

а. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на адвокат С.Д.Г и вписва М.З.П в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

б. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество „Г. и Д.“ и вписва Т.В.С в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

в. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество „С., П. и В.“ и вписва Т.А.И в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Адв. Лидия Дикова се включва. Заседанието продължава при кворум 12 души.

Гласували: 12 за – Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1202

Оставя без разглеждане заявление за допускане до участие в пролетната изпитна сесия пред ВАдвС за адвокати и младши адвокати през месец май 2022 г. на Р.Н.Ш като просрочено.

Съгласно чл. 9. (3) от НАРЕДБА № 2 за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати на ВАдвС - за пролетната изпитна сесия заявлението с приложенията към него се подава най-късно до 15 април, а за есенната изпитна сесия - най-късно до 15 септември.

В случая заявлението на Р.Н.Ш е подадено на 16.05.2022 г. или месец и един ден след предвидения в наредбата срок.

Съгласно чл. 10. (1) от същата - Адвокатският съвет разглежда подадените заявления с приложенията към тях на първото заседание след постъпването им, но не по-късно от 20 април за пролетната изпитна сесия и не по-късно от 20 септември за есенната изпитна сесия.

На заседание на Софийски адвокатки съвет, проведено на 20.04.2022 г., съветът е разгледал подадените заявления за допускане до изпита и се е произнесъл с Решение № 1161 от същата дата, с което е одобрил списъка с допуснатите кандидати и го е изпратил ведно с подадените от кандидатите заявления и приложенията към тях на Висшия адвокатски съвет, който е съставил общия списък на всички участници в изпита и го е публикувал на страницата си.

Водим от горното, на осн. чл. 11. (2) от НАРЕДБА № 2, заявлението на Р.Н.Ш с приложенията към него, подадено след срока по чл. 9, ал. 3 да се изпрати на Висшия адвокатски съвет с отбелязване, че е просрочено, а кандидатът да се уведоми от адвокатския съвет, че може да се яви на следващата изпитна сесия.

По точка трета от дневния ред:

СЕКРЕТАРЯТ ХРИСТО ХИНОВ: - Точка трета - определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лева, няма постъпили искания над 3 000 лева, така че няма да взимаме решения по тази точка от дневния ред.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 12 за – Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1203

На основание чл. 38, ал. 2 от Закона за правната помощ, Софийският адвокатски съвет заверява 278 броя отчети, постъпили в периода от 04.05.2021 г. до 18.05.2022 г. и проверени от членове на съвета, на адвокати от Софийската адвокатска колегия, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ, като одобрява размера на възнагражденията.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 12 за – Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1204

Софийски адвокатски съвет взема решение за удължаване на срока за подаване на заявления за ползване на стаи в ОД "Лозенец" до 03.06.2022 г.

Гласували: 12 за – Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1205

Софийски адвокатски съвет взема решение да бъдат уведомени адвокатите, подали заявления за ползване на почивната база на САК в с.Лозенец до 20.05.2022 г., за дължимите от тях суми за ползване, които следва да бъдат платени до 03.06.2022 г.

Неплатените в срок до 03.06.2022 г. стаи се считат свободни и ще бъдат предоставяни за ползване на лицата, подали заявили за ползване в удължения срок до 03.06.2022 г.

Гласували: 12 за – Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1206

Софийски адвокатски съвет взема решение за сключване на договор за кетъринг услуги по време на Конгреса на FBE в София – юни 2022 г. с фирма ВИП Кетърниг на обща стойност 15 178,25 лева с ДДС.

Гласували: 12 за – Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1207

Софийски адвокатски съвет взема решение за закупуване на билети от организатора на концерти на Ансамбъл „Филип Кутев“ на обща стойност 4 000 лева за кратка концертна програма в рамките на 35 минути на 22.06.2022г. в Царски дворец Врана във връзка със съвместен Конгрес на FBE и CCBE.

Гласували: 12 за – Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1208

Софийски адвокатски съвет взема решение за сключване на договор с Гранд Хотел София за осигуряване на зали и услуги за провеждане на Конгрес на FBE и CCBE в периода 23-24.06.2022 г. на обща стойност 4 649 Евро.

Гласували: 12 за – Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1209

Софийска адвокатски съвет взема решение преди точка 5.5 да се докладва точка 9 - искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати във влошено здравословно състояние – преди да се продължи с точките по дневния ред.

По точка девета от дневния ред:

Гласували: 12 за – Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1210

Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 1000 (хиляда) лева на адвокат Христо Николов Димитров – член на САК от дарителска сметка за заболели от Ковид адвокати от САК.

Адв.Дикова се изключва. Заседанието продължава при кворум от 11 души.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 11 за – Гечева, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1211

С оглед на проведените обсъждания и на база направените предложения Софийски адвокатски съвет отлага вземането на решения по т.5.5 и т.5.6 от дневния ред, като възлага на Комисия по бюджет и финансова политика към САС да изготви доклад за таксите, които се събират от САК и от други адвокатски колегии в страната, включително за встъпителни вноски, такса за прехвърляне, такси за извършване на вписвания във входящите регистри за адвокатски дружества и адвокатски съдружия, и ако се събират такива да предложи актуализация на събираните от САК вноски.

Гласували: 11 за – Гечева, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1212

Софийски адвокатски съвет възлага на домакина Иван Митев да закупи хартия формат А4 от фирма Бизнес депо 30 кашона на стойност 1 242 лева с ДДС и от фирма Офис експрес сървис 30 кашона на стойност 1 258,20 лева.

Гласували: 11 за – Гечева, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1213

Софийски адвокатски съвет взема решение за сключване на договор за транспортна услуга с фирма Калея ООД, при цена на услугата 480 лева с ДДС за един автобус или за три автобуса 1 440 лева с ДДС.

В случай че броят на гостите на Конгреса на FBE и CCBE налага автобусите да бъдат увеличени на четири броя, ще се ползва и четвърти автобус при същите ценови условия.

Адв.Дикова се сключва. Заседанието продължава при кворум от 12 души.

В зала влиза Мая Герасивома – деловодител дисциплинарна дейност.

По точка шеста от дневния ред:

Гласували: 8 за - Марчев, Миразчийска, Кисьова, Стефанова, Гечева, Пенова, Дикова, Лозанова, няма против, 4 въздържали се – Мичев, Славов, Згурова, Хинов

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1214

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат П.Х.П от САК, като дисциплинарна преписка № .../2022 г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 7 за - Стефанова, Гечева, Марчев, Лозанова, Дикова, Кисьова, Миразчийска 3 против - Мичев, Славов, Хинов, 2 въздържали се – Згурова, Пенова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1215

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат А.Н.Ф. от САК, като дисциплинарната преписка № .../2022 г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 12 за – Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1216

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат М.П.Д, като дисциплинарна преписка № .../2022 г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 12 за – Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1217

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Д.Х.Е, като дисциплинарна преписка № .../2022 г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Адв.Лозанова се изключва. Заседанието продължава при кворум 11 души.

Гласували: 10 за – Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов, няма против, 1 въздържал се - Стефанова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1218

Софийски адвокатски съвет взема решение точка 6.2 да остане конфиденциална поради потенциална възможност от възникване на правен спор, като взетите решения по нея да не се публикуват и да не се предоставят преписи от тях на трети лица.

Гласували: 9 за – Гечева, Дикова, Кисьова, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова Хинов, няма против, 2 въздържали се - Марчев, Згурова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1219

По повод покана до САК за доброволно заплащане на неимуществени вреди от непозволени увреждания от адвокат С.В.Б, от името на Софийски адвокатски съвет да се изготви кратък отговор до адвоката, че САС намира за неоснователни претенциите, отправените към САК.

Отговорът да бъде изпратен на членовете на съвета за съгласуване.

Гласували: 11 за – Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1220

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат А.Х.Х, като дисциплинарна преписка № .../2022 г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 11 за – Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1221

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат В.С.Д, като дисциплинарна преписка № .../2022 г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

По точка седма от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Точка седма е преписки по реда на чл.36, ал.3 от ЗА. Нямаме постъпили подготвени доклади по такива преписки.

По точка осма от дневния ред:

Гласували: 11 за – Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1222

Софийски адвокатски съвет възлага на библиотекаря Никифор Веселинов, в срок до 30 май 2022 г., да изготви доклад с пълен каталог на наличната в библиотеката на САК литература, както и предложение до съвета за допълване на библиотечния фонд чрез закупуване на нови заглавия.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Точка девета вече я разгледахме - разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години. Така че преминаваме към точка десета от дневния ред.

По точка десета от дневния ред:

Гласували: 11 за – Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1223

Софийски адвокатски съвет възлага на адвокат Жана Кисьова да представи от името на адвокатския съвет внесените предложения във ВАдвС за изменение и допълнениие на Наредба № 1 за размера на минималните адвокатски възнаграждения на ВАдвС на Националната пролетна Конференция в гр.Сандански.

По точка единадесета от дневния ред:

Гласували: 11 за – Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1224

Софийски адвокатски съвет взема решиение да съгласува с ВАдвС безплатно присъствие, което не включва Гала-вечерята, на представители на САС, в лицето на организационния комитет и до още пет члена на САС, както и съответен брой членове на ВАдвС по време на събитията, включени в Конгреса на CCBE и FBE в София през юни месец 2022 г.

По точка дванадесета от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Точка дванадесета - обсъждане възможности за оптимизиране на щатното разписание на Софийска адвокатска колегия.

.....

адв.Стефан Марчев: .....

/Председател на САС/

адв.Христо Хинов: ......

/Секретар на САС/

Споделяне