Протокол № 12 от 20.04.2022 г.

П Р О Т О К О Л № 12

На 20.04.2022г. от 14.00ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Клетва.

2. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри –

вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.

3. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лв. и над 10 000 лв.

4.Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

5. Финансови въпроси.

5.1. Вземане на решение въз основа на икономическа обосновка на необходимостта от увеличаване на делегираните средства от месечните вноски към ВАдвС на 20 %, във връзка с приетото решение на Общото събрание на адвокатите от страната, проведено на 26.02.2022 г. за увеличаване на делегираните месечни вноски от бюджета на Висшия адвокатски съвет за адвокатските колегии от 10% на 20%.

5.2. Подготвителни действия за летния сезон 2022 г. в ОД „Лозенец“:

5.2.1. Информация за очакваните разходи по предложения за извършване на ремонтни дейности на някои от стаите и други части от сградата, за поправка, поддръжка и купуване на необходимите материали и консумативи.

5.2.2. Обсъждане и приемане на решение за осигуряване ползването на подлежащата на премахване сграда, представляваща „Столова с кухня и лекционна зала“ към Оздравителен дом на САК в с. Лозенец, общ. Царево, за летния сезон през 2022 г. преди премахването й.

5.2.3. Определяне на смените, реда и условията за записване и за ползване на почивната база.

5.3. Разглеждане на оферти за извършване на неотложни ремонти на кантори 143, 167, 248, 260 и 317; на площадките към входната врата на РЦК и до стаята на Дисциплинарния съд, които се намират се в Търговския дом, получени след публикуване на обявление на сайта на САК.

5.4. Обсъждане на оферта от 31.03.2022 г. на „АГИЛА ТРАНС СОФИЯ“ ЕООД за извършване на преводачески услуги - устен превод – от български на английски, френски, немски, италиански и испански език по време на Конгреса на FBE и CCBE, който ще се проведе в София в периода 23-24 юни 2022 г., и вземане на решение за сключване на договор за извършване на преводачески услуги.

5.5. Обсъждане на оферти за техника за преводи от „Конгрес Инженеринг“ ЕООД (1) и от „Конгрес Техник“ ЕООД (2) за осигуряване на техника за симултантен превод, озвучителна техника, техническа поддръжка по време на събитието - Конгрес на FBE и CCBE, който ще се проведе в София – 23-24 юни 2022 г. на стойност съответно 11 943,86 лв. с ДДС (1) и 13 239,40 лв. с ДДС (2).

5.6. Вземане на решение за сключване на Договор за наем за летен сезон 2022 г. на сграда, представляваща „Столова с кухня и лекционна зала“ към Оздравителен дом на САК в с. Лозенец, общ. Царево.

5.7. Обсъждане на оферта на „БОС ИТ“ ЕООД за поставяне на сигнално-охранителна техника - система за контрол на достъпа и видеонаблюдение в помещенията на САК в гр. София, бул. „Витоша“ № 1а, ет. 2 и 3 (Търговски дом).

6. Разглеждане на дисциплинарни преписки, образувани по получени

сигнали и жалби.

7. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

8. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години.

9. Доклад на Комисията по правните въпроси и законодателството във връзка с различни законодателни инициативи.

10. Доклад на организационния комитет относно организирането и провеждането на Конгреса на FBE и CCBE в София – юни 2022 г.

11. Разглеждане на подадените заявления за участие в изпита за адвокати и младши адвокати за пролетната сесия и вземане на решение за допускане или недопускане на кандидатите.

Присъстват основни членове:

1. Стефан Николаев Марчев

2. Албена Василева Пенова

3. Валентина Драйчева Бакалова /включва се по-късно/

4. Вера Руменова Даскалова

5. Десислава Методиева Миразчийска

6. Евгения Петрова Гечева /включва се по-късно/

7. Златка Стефанова Динева

8. Ива Иванова Згурова-Шопова

9. Ивайло Кръстев Костов

10.Лидия Въчева Дикова

11. Лили Николова Лозанова

12. Мирослав Тодоров Мичев /включва се по-късно/

13. Петьо Димитров Славов /включва се по-късно/

14. Христо Владов Хинов

15. Жана Иванова Кисьова

Присъстват резервни членове:

1. Александър Димитров Машев

2. Антон Йорданов Стефанов

3. Александър Андонов Бояджиев

4. Маргарита Руменова Димитрова

5. Силвия Йорданова Спасова

Не присъстват резервни членове:

1.Пламен Кирилов Киров

2. Мариана Емилова Вълкова

3. Александър Ивайлов Тонев

Не присъства представител на КС.

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

1. ВЕСЕЛИН ТОНЕВ ХРИСТОВ – младши адвокат

2. ЗАПРЯНКА СПАСОВА МАРИНОВА - адвокат

3. ЛЮДМИЛ АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ – адвокат

4. МИТКО ВАЛЕНТИНОВ ТОДОРОВ – адвокат

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Колеги, продължава редовното заседание на САС на 20.04.2022 г. След точка първа от дневния ред – клетва продължаваме с точка втора от дневния ред.

Заседанието продължава в хибридна форма на провеждане, като в залата на съвета са колегите Христо Хинов, Ивайло Костов, Десислава Миразчийска, Златка Стефанова и Стефан Марчев – основни членове на адвокатския съвет. Дистанционно участват колегите Жана Кисьова, Лили Лозанова, Вера Даскалова, Ива Згурова, Лидия Дикова – основни членове на адвокатския съвет, както и резервните членове Александър Машев, Александър Андонов и Антон Стефанов.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 10 за – Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1120

а. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат Н.Н.У от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

б. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат Н.К.И от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

в. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат К.К.К от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Адв.Пенова се включва. Заседанието продължава при кворум от 11 души.

Гласували: 11 за – Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Пенова, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1121

а. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат З.Н.Т от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

б. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат В.К.К от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

в. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат И.Р.Н от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

г. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат А.П.П от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

д. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат Д.Л.С-П от регистъра на младши адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

В зала влиза адв. Евгения Гечева. Заседанието продължава при кворум от 12 души.

Гласували: 10 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Пенова, Хинов, 1 против - Костов, 1 въздържал се - Стефанова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1122

Отлага гласуването на заявление, вх. № 2190/08.04.2022 г., на адвокат Н.А.Н от САК, подадено на осн. чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, до приключване на дисциплинарното производство, което е образувано срещу него.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и адвоката.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Пенова, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1123

На осн.чл.22 (1), т.5 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Д.П.Д от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от 27.03.2021 г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Пенова, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1124

На осн. чл. 6, ал. 1 от Наредба № 3 на ВАдвС, уважава 21 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Пенова, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1125

САС уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „Л.К-Л”, с партиден № ... в регистъра и вписва следните промени:

Вписва като съдружник адвокат А.И.Л;

Дружеството продължава дейността си като адвокатско дружество с наименование „Адвокатско дружество „К – Л и п.”;

Адвокатското дружество се управлява и представлява от управителите адвокат Л.Т.К-Л и адвокат А.И.Л заедно и поотделно.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Пенова, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1126

САС уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „Г” и вписва следните промени по партидата на Адвокатско дружество „А, Г и Л“, с пратиден № ..... в регистъра:

Заличава като съдружник адвокат Г.И.А;

Заличава като съдружник и управител адвокат А.И.Л;

Дружеството продължава дейността си като еднолично адвокатско дружество с наименование Еднолично адвокатско дружество „Г“;

Едноличното адвокатско дружество се управлява и представлява от управителя адвокат С.Д.Г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Пенова, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1127

САС отлага вземането на решение по повод искане за вписване на промени в Адвокатско дружество „Г и п.”, като указва на заявителя адвокат С.Г да представи доказателства дали в случая са налице условията на чл. 60, ал.1 ЗА, а именно да е посочен адрес на кантора в населеното място, в което единственият съдружник е член на САК, или да заяви вписване на седалището на дружеството в района на Адвокатска колегия Кюстендил.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Пенова, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1128

САС оставя без движение заявление на Еднолично адвокатско дружество „Д” до представяне на решение, с което се допълва Решение на СГС № ... за заличаването на съдружника В.Н.Н от Адвокатско дружество „Н и Д“.

След изпълнение на горното указание заявлението на Еднолично адвокатско дружество „Д” да бъде внесено повторно за доклад.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Пенова, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1129

САС уважава заявление на Адвокатско дружество „И и п.” и вписва следните промени:

Заличава като съдружник адвокат М.М.Г;

Вписва като съдружници адвокат В.Й.Й и адвокат М.В.В;

Вписва промяна в наименованието на дружеството от Адвокатско дружество „Г и И“ на Адвокатско дружество „И и п.”;

Адвокатско дружество „И и п.” се управлява и представлява от адвокат Т.Д.И самостоятелно, а адвокат В.Й.Й и адвокат М.В.В могат да управляват и представляват дружеството заедно.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Пенова, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1130

На основание чл.61 от Закона за адвокатурата, вписва в регистъра на едноличните адвокатски дружества при Софийска адвокатска колегия Еднолично адвокатско дружество „С.М.”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Пенова, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1131

САС уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „Б” и вписва следните промени:

Заличава като съдружник и управител адвокат А.П.А;

Дружеството продължава дейността си като еднолично адвокатско дружество с наименование Еднолично адвокатско дружество „Б”;

Еднолично адвокатско дружество „Б” се управлява и представлява от управителя адвокат Б.Б.Б.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Пенова, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1132

САС уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „Б и п.” и вписва следните промени в Адвокатско дружество „Н, И и п.”, с партиден номер № ....:

Заличава като съдружник адвокат И.А.И;

Дружеството продължава дейността си като еднолично адвокатско дружество с наименование Еднолично адвокатско дружество „Б и п.”;

Еднолично адвокатско дружество „Ботова и партньори” се управлява и представлява от управителя адвокат С.А.Б.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Пенова, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1133

На основание чл.61 от Закона за адвокатурата, вписва в регистъра на адвокатските дружества при Софийска адвокатска колегия Адвокатско дружество „П, Д и п.”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Пенова, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1134

а. Уважава заявление на адвокат М. Д. М и отписва адвокатски сътрудник Д – М С.С. от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

б. Уважава заявление на Адвокатско дружество „В и Р“ и отписва адвокатски сътрудник К.К.В. от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Пенова, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1135

а. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на адвокат Л.Ц.Ц и вписва К.Г.Т в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

б. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на адвокат Л.Ц.Ц и вписва А.А.Х в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

в. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско съдружие „Д, М, Б и К“ и вписва К.А.Ш в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

г. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество „З и п.” и вписва С.И.П в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

д. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на адвокат Н.С.Т и вписва Н.Б.К в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

е. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество „Е.Р и В.Н” и вписва С.А.С в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

ж. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на адвокат М.Т.Т и вписва Т.А.Т в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

з. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество „Г и Р” и вписва М.М.А в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Пенова, Стефанова, Хинов – единодушно г.

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1136

По постъпило искане за определяне на особен представител по чл. 47, ал. 6 ГПК и на осн. чл. 18, т. 3 ЗПП, Софийският адвокатски съвет определи на случаен принцип чрез Генератор на случайни числа следните особени представители, вписани в НРПП;

- по гражданско дело № ..../2021 г., по описа на СГС-ГО-I-22 състав, на ответника Ц.Г.Н да бъде определена за особен представител адвокат Д.Л.Й., а за резервен адвокат П.К.П.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Пенова, Стефанова, Хинов – единодушно г.

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1137

По постъпило искане за определяне на особен представител по чл. 47, ал. 6 ГПК и на осн. чл. 18, т. 3 ЗПП, Софийският адвокатски съвет определи на случаен принцип чрез Генератор на случайни числа следните особени представители, вписани в НРПП;

- по гражданско дело № .../2020 г., по описа на СГС-ГО-I-16 състав, на ответника Е.С.С да бъде определена за особен представител адвокат Я.П.Д, а за резервен адвокат А.Г.Г.

Адв.М.Мичев се включва. Заседанието продължава при кворум от 13 души.

Гласували: 13 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Стефанова, Хинов – единодушно г.

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1138

По постъпило искане за определяне на особен представител по чл. 47, ал. 6 ГПК и на осн. чл. 18, т. 3 ЗПП, Софийският адвокатски съвет определи на случаен принцип чрез Генератор на случайни числа следните особени представители, вписани в НРПП;

- по гражданско дело № .../2020 г. по описа на СГС-ГО-I-2 състав състав състав, на ответника В.И.Ц да бъде определена за особен представител адвокат И.Н. И-Р, а за резервен адвокат Б.П.П.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 13 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1139

На основание чл. 38, ал. 2 от Закона за правната помощ, Софийският адвокатски съвет заверява 346 броя отчети, постъпили в периода от 06.04.2022 г. до 20.04.2022 г. и проверени от членове на съвета, на адвокати от Софийската адвокатска колегия, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ, като одобрява размера на възнагражденията.

По точка пета от дневния ред:

В зала влизат Главният счетоводител Елена Павлова и Главният касиер Емил Иванов.

Адв.Бакалова и адв.Славов се включват. Заседанието продължава при кворум от 15 души.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов, няма против и 3 въздържали се - Бакалова, Пенова, Стефанова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1140

Софийски адвокатски съвет, като съобрази изготвената икономическа обосновка за необходимостта от увеличаване на делегираните средства от месечните вноски към ВАдвС на 20 %, съгл. приетото решение на Общото събрание на адвокатите от страната от 26.02.2022 г. за увеличаване на делегираните месечни вноски от бюджета на Висшия адвокатски съвет за адвокатските колегии от 10% на 20%, реши да изготви становище до ВАдвС на база на изготвения от адвокат Жана Кисьова доклад.

Гласували: 9 за – Гечева, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов, 2 против – Бакалова, Костов и 4 въздържали се - Даскалова, Стефанова, Пенова, Кисьова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1141

Съветът на Софийска адвокатска колегия, на основание чл. 89, т. 10 от ЗА, взема решение да бъде предоставена за временно възмездно ползване през летен сезон 2022 г. сграда „Столова с кухня и лекционна зала“ към Оздравителен дом на САК в с. Лозенец, общ. Царево, на фирма „ВЕДЕ 12“ ЕООД, ЕИК: 202025328, както и 6 помещения за персонал на наемателя (4 помещения в сутерена на сградата и 2 на първи етаж) срещу заплащане на наемна цена в размер на 6 600 лева с ДДС за сезона, и срещу задължение ежедневно да осигурява безплатен обяд за 7 служители на САК.

В договора за наем изрично да се посочи, че се ограничава ползването на ресторанта само до закритата му надземна част, в която се намират движими вещи – собственост на наемателя, по обозначена схема, както и че се ограничава достъпа за външни лица до закритите части на ресторанта и терасата.

Гласували: 15 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1142

Съветът на Софийска адвокатска колегия определя през летния сезон на 2022 г. ОД „Лозенец“ да бъде предоставен за ползване в рамките на 7 (седем) смени, с продължителност на първите 6 смени по 14 дни и с възможност за ползване на половин смяна от 7 дни, и с последна 7-ма смяна с продължителност от 10 дни, както следва:

- Първа смяна: 10.06.2022 г. – 24.06.2022 г. (14 нощувки)

- Втора смяна: 25.06.2022 г. – 09.07.2022 г. (14 нощувки)

- Трета смяна: 10.07.2022 г. – 24.07.2022 г.; (14 нощувки)

- Четвърта Смяна: 25.07.2022 г. – 08.08.2022 г. (14 нощувки)

- Пета смяна: 09.08.2022 г. – 23.08.2022 г. (14 нощувки)

- Шеста смяна: 24.08.2022 г. – 07.09.2022 г. (14 нощувки)

- Седма смяна: 08.09.2022 г. – 18.09.2022 г. (10 нощувки)

Гласували: 15 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1143

Софийски адвокатски съвет възлага на Комисия за социална политика и подпомагане и на Комисия по бюджет и финансова политика към съвета да прегледат и да предложат актуализиран Правилник за вътрешния ред в ОД „Лозенец“.

В зала влиза Иван Митев – домакин.

Гласували: 15 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1144

Софийски адвокатски съвет възлага на председателя на САК да сключи договор за извършване на преводачески услуги с изпълнителя, съгласно оферта от 31.03.2022 г., на обща стойност 8 000 лева, като ДДС няма да се начислява.

Гласували: 15 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1145

Софийски адвокатски съвет възлага на председателя на САК по своя преценка да сключи договор с „Конгрес Инженеринг“ ЕООД, или респективно да възложи на „Конгрес Техник“ ЕООД да сключат договор с хотелите за обезпечаване на техника за симултантен превод, озвучителна техника и техническа поддръжка по време на Конгреса на FBE и CCBE, който ще се проведе в София – 23-24 юни 2022 г., на стойност от 11 943,86 лева с ДДС и не повече от 13 239,40 лева с ДДС.

Гласували: 15 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1146

Софийски адвокатски съвет, на база на постъпила оферта от 12.03.2022 г., възлага на „Александра строй 2007“ ЕООД извършването на ремонти на кантори 260 и 248 и на площадките към входната врата на РЦК и до стаята на Дисциплинарния съд, които се намират се в Търговския дом, при цена 10 070 лева с ДДС, като възлага на домакина Иван Митев да извърши действия по осигуряване на достъп до помещенията и контрол на ремонтните дейности.

Адв.В.Бакалова се изключва. Заседанието продължава при кворум от 14 души.

По точка шеста от дневния ред:

Гласували: 14 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1147

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат И.Т.Г, като дисциплинарна преписка № .../2021 г. се прекрати със следните мотиви;

Гласували: 14 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1148

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Л.Н.К, като дисциплинарна преписка № .../2022 г. се прекрати със следните мотиви;

Гласували: 4 за – Гечева, Даскалова, Мичев, Славов, 5 против - Згурова, Костов, Миразчийска, Стефанова, Кисьова, 3 въздържали се - Лозанова, Марчев, Хинов

/Забележка: не се отчитат гласовете на адвокат Дикова и адвокат Пенова, които вероятно временно не са на линия/

На основание проведеното гласуване, Софийски адвокатски съвет отхвърля предложението на докладчика по повод дисциплинарна преписка № .../2022 г., образувана срещу адвокат А.П.Д от САК, да се образува дисциплинарно производство срещу адвокат А.П.Д по подадения срещу нея жалба с вх.№ .../27.01.2022г. от Е.Г.Б за извършено дисциплинарно нарушение на чл.9 и чл.14 ал.1-4 ЕКА и чл.36 ал.1, ал.2, 40 ал.1, ал.2 ЗА, като постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1149

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат А.П.Д, като дисциплинарна преписка № .../2022 г. се прекрати със следните мотиви;

Гласували: 2 за – Гечева, Славов, няма против, 12 въздържали се - Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Стефанова, Хинов

На основание проведеното гласуване, Софийски адвокатски съвет отхвърля предложението на докладчика по повод дисциплинарна преписка № .../2022 г., образувана срещу адвокат П.П.С от САК, да се образува дисциплинарно производство по подадения сигнал с вх.№ .../03.12.2021 г. от С.Р.А и Е.Д.А от ...., за извършено дисциплинарно нарушение на чл.40 ал.2, ал.3 и ал.4 ЗА, чл.9 и чл.11, ал.4 ЕКА и нарушение на чл.132 т.2 ЗА, като постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1150

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат П.П.С, като дисциплинарна преписка № .../2022 г. се прекрати със следните мотиви;

Гласували: 14 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1151

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Д.А.Г, като дисциплинарна преписка № .../2022 г. се прекрати със следните мотиви;

Гласували: 14 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1152

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат А.С.С, като дисциплинарна преписка № .../2022 г. се прекрати със следните мотиви;

Гласували: 1 за – Костов, 9 против - Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Стефанова, Хинов, 4 въздържали се - Пенова, Дикова, Марчев, Славов

На основане гороното, Съветъ постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1153

На основание проведеното гласуване, САС отхвърля предложението на докладчика по повод дисциплинарна преписка № .../2022 г., образувана срещу адвокат И.Д.Д от САК г., да се прекрати дисциплинарната преписка поради наличие на давност по чл.134, ал.1 ЗА.

Гласували: 14 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1154

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Ц.С.В, като дисциплинарна преписка № .../2022 г. се прекрати със следните мотиви;

Гласували: 14 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1155

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Д.Л.К, като дисциплинарна преписка № .../2022 г. се прекрати със следните мотиви;

Гласували: 14 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1156

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат С.Г.В, като дисциплинарна преписка № .../2021 г. се прекрати със следните мотиви;

Гласували: 14 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1157

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат П.Д.К, като дисциплинарна преписка № .../2022 г. се прекрати със следните мотиви;

По точка седма от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Точка седма – разгледждане на преписки по чл.36, ал.3 от Закона за адвокатурата.

Няма готови доклади по чл.36 ЗА, така че няма да взимаме решения по тази точка.

По точка осма от дневния ред:

Гласували: 14 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1158

Отказва да уважи молбата на адвоката А.В.А за отпускане на финансова помощ поради факта, че и в двете декларации за гражданско, семейно и имотно състояние, подадени от адвокат А., същата не е декларира действителното си имотно състояние, което е задължително условие съгласно приетите правила за дейността на САС във връзка с финансовото подпомагане на адвокатите от САК.

Гласували: 14 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1159

Не уважава молба за отпускане на социална помощ на адвокат П.Г.Я от САК, тъй като съветът на Софийска адвокатска колегия намира, че същата не отговаря на критериите за отпускане на финансови помощи на адвокати от САК.

Гласували: 14 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1160

Отпуска еднократна финансова помощ на адвокат М.С.К от САК в размер на 750 (седемстотин и петдесет) поради влошено здравословно състояние.

По точка девета от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Точка девета е доклад на комисията по правни въпроси и законодателство, но колегата Бакалова отсъства в момента, така че няма кой да докладва. Колегата Кисьова не знам дали има готовност.

Няма.

По точка десета от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Тогава пристъпваме към точка десета – доклад на организационния комитет относно организирането и провеждането на Конгреса на FBE и на CCBE в София през м.юни 2022г.

По точка единадесета от дневния ред:

Гласували: 14 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1161

На осн.чл.10 от Наредба № 2 на Висшия адвокатски съвет, Софийският адвокатски съвет допуска до пролетна изпитна сесия пред ВАдвС 192-ма кандидати, които са подали заявления за участие в изпита пред ВАдвС до днес вкл.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - С това изчерпахме дневния ред, закривам днешното редовно заседание.

Благодаря на всички за търпението!

адв.Стефан Марчев: ...........

/Председател на САС/

адв.Христо Хинов: ...........

/Секретар на САС/

Споделяне