Протокол № 10 от 30.03.2022 г.

П Р О Т О К О Л

№ 10

На 30.03.2022г. от 14.00ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Клетва.

2. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.

3. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лв.

4. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

5. Финансови въпроси.

5.1. Приемане на решение за промяна на трудовите възнаграждения на служителите на САК.

5.2. Разглеждане на оферти за извършване на неотложни ремонти на кантори 143, 167, 248, 260 и 317; на площадките към входната врата на РЦК и до стаята на Дисциплинарния съд, график за извършване на ремонтни дейности през 2022 г. на всички останалите кантори, собственост на САК, които се нуждаят от ремонт, както и доклад, за състоянието на свободните кантори, собственост на САК, които могат да бъдат отдадени под наем, изготвени от Иван Митев, домакин на САК.

5.3. Вземане на решение за оповестяване на сайта на САК на Информация за сумите, дължими към Софийска адвокатска колеги.

5.4. Вземане на решение за съобразяване на цените за ползване на ОД „Лозенец“ и Хижа „Адвокат“, Витоша, с приетия бюджет на САК за 2022 г., предвиждащ начисляване на ДДС в размер на 9 % върху дължимата цена за ползване на базите.

6. Обсъждане и вземане на решение за освобождаване от членски внос на адвокатите, членове на САК, които са навършили 75-годишна възраст и имат повече от 40 години адвокатски стаж, с което да се допълни Решение по Протокол 2 от 25.01.2011 г., според което „Всички адвокати-членове на САК, навършили 75-годишна възраст, са освободени от плащане на членски внос“.

7. Обсъждане на предложение на работната група, сформирана с Решение № 1043/16.03.2022 г. на САС, за избор на фирма, с която да бъде сключен договор за премахване на сградата в с. Лозенец, общ. Царево, съгласно „Проект за разрушаване на съществуващата сграда на „Столова с кухня и лекционна зала“ към Оздравителен дом на САК с. Лозенец, общ. Царево“, извозване на строителните отпадъци и почистване на строителния обект.

8. Разглеждане на дисциплинарни преписки, образувани по получени сигнали и жалби.

9. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

10. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години.

11. Доклад на Комисията по правните въпроси и законодателството във връзка с различни законодателни инициативи.

12. Вземане на решение на основание чл. 1, ал. 1 от Вътрешните правила за работата на Софийски адвокатски съвет и помощните органи към него за избор на Заместник-председател и Секретар на съвета за периода от 01.04.2022 г. до 31.03.2023 г.

13. Доклад на организационния комитет относно организирането и провеждането на Конгреса на FBE в София – юни 2022 г., както и определяне на теми, подтеми, лектори, финансови и организационни въпроси.

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

1. А.Й.Ф - адвокат

2. П.Г.Г - адвокат

3. Х.И.Г – адвокат

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1056

На осн. чл. 6, ал. 2 от Закона за адвокатурата, вписва З.С.М. в регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1057

а. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат А.Р.Ч-С от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

б. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат С.Н.С от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

в. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат Т.Н.Ш от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

г. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат С.Г.Ф от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

д. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат Н.Й.Д от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

е. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат Д.Х.В от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1058

На основание чл.23 от Закона за адвокатурата, временно преустановява упражняването на адвокатска професия на адвокат Д.С.С-И поради болест, считано от 01.04.2022 г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1059

На основание чл.23 от Закона за адвокатурата, временно преустановява упражняването на адвокатска професия на адвокат В.П.К поради гледане на болен роднина - син, считано от 01.04.2022 г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1060

а. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Р.Н.Г от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

б. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Д.П.Б от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

в. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Н.Р.Р от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

г. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат А.С.М от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

д. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат М.С.С от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

е. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Д.Д.Д от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

ж. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Д.Н.Д от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

з. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат В.Б.Н от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

и. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Д.И.Д от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

й. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат К.М.К от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

к. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат С.Р.Т от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1061

а. На осн.чл.22 (1), т.5 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Т.Н.Ш, считано от 26.06.2021 г.;

б. На осн.чл.22 (1), т.5 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Т.С.Т, считано от 04.08.2021 г.;

в. На осн.чл.22 (1), т.5 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Е.В.С, считано от 06.09.2021 г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1062

На осн. чл. 6, ал. 1 от Наредба № 3 на ВАдвС, уважава 30 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1063

Уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „С.” и вписва следните промени:

Заличава като съдружник адвокат С.Р.М;

Дружеството продължава дейността си като еднолично адвокатско дружество с наименование Еднолично адвокатско дружество „С.“;

Едноличното адвокатско дружество се управлява и представлява от адвокат А.К.С.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1064

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Д., Г., К. и В.” и вписва следните промени:

Вписва като съдружници адвокат А.Н.К и адвокат К.Л.К.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1065

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Д. и п.” и вписва промяна в адреса на управление на дружеството, както следва: гр. София, ...........

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1066

На основание чл.61 във вр. с чл.77а Закона за адвокатурата, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК клон в София на Адвокатско дружество Ю.К.К.Р. мбХ.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1067

С оглед взетото Решение с № 1066 от 30.03.2022 г. Софийски адвокатски съвет да отправи искане до ВАдвС за създаване на технически условия за извършване на вписвания на клонове на чуждестранни адвокатски дружества в страната, когато са спазени условията на чл. 19б, ал.3 от Наредба № 3 на ВАдвС (чл.61 ЗА).

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1068

Уважава заявление на Адвокатско дружество „А.Д., Р.Г. и с.” и вписва промяна в адреса на управление на дружеството, както следва: гр. София, ......................

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1069

Уважава заявление на Адвокатско съдружие „Д. и Г.“ и вписва промяна на адреса на управление: гр.София, ....................

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1070

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Д. и Х.” и отписва адвокатски сътрудник В.А.В от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1071

а. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на адвокат Р.И.М и вписва И.М.К в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

б. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на адвокат Р.И.М и вписва М.А.И в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1072

В изпълнение на приетите с Решение 1038 от 16.03.2022 г. правила за определяне на особени представители по дела с размер на възнаграждението над 10 000 лева и във връзка с постъпило искане за определяне на особен представител по гр.д. № ..... г. по описа на СГС-I-2 състав на ответника по делото Валентин Иванов Цолов, Софийски адвокатски съвет на случаен принцип с генератор на случайни числа избра следните десет адвокати, които отговорят на приетите от съвета критерии, до които следва да бъдат изпратени покани в седмодневен срок да заявят квалификация и опит, а именно:

1. № 380 – П.А.В

2. № 298 – М.И.П.-А

3. № 57 – В.Е.С

4. № 200 – И.Д.К

5. № 21 – А.Л.Т

6. № 115 – Г.Д.Ц

7. № 33 – Б.Б.М

8. № 60 – В.В.В

9. № 82 – В.Р.Д

10. № 225 – И.К.Й

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1073

На основание чл. 38, ал. 2 от Закона за правната помощ, Софийският адвокатски съвет заверява 468 броя отчети на адвокати от Софийската адвокатска колегия, постъпили в периода от 16.03.2022 г. до 30.03.2022 г. и проверени от членове на съвета, на адвокати от Софийската адвокатска колегия, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ, като одобрява размера на възнагражденията.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1074

Софийски адвокатски съвет реши да разгледа т.5.1. - приемане на решение за промяна на трудовите възнаграждения на служителите на САК като точка последна от дневния ред.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1075

Съветът на Софийска адвокатска колегия, на основание чл. 89, т. 10 от Закона за адвокатурата и в изпълнение на приетия бюджет на САК за 2022 г., взе решение на сайта на САК да бъдат оповестени актуалните цени за ползване на базите, като върху тях се добави и законоустановения Данък добавена стойност в размер на 9 на сто.

По точка шеста от дневния ред:

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1076

Софийски адвокатски съвет допълва решение обективирано в Протокол № 2 от 25.01.2011 г., според което „Всички адвокати членове на САК, навършили 75-годишна възраст са освободени от плащане на членски внос“, като въвежда и изискване за 40 години адвокатски стаж.

Водим от горното, Софийски адвокатски съвет взе решение да бъдат освободени от плащане на членски внос адвокатите, членове на САК, които са навършили 75-годишна възраст и имат повече от 40 години адвокатски стаж.

Адв.М.Мичев се включва в заседанието. Заседанието продължава при кворум от 12 души.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1077

Софийски адвокатски съвет възлага на домакина Иван Митев със съдействието на главния счетоводител да изготви покана до фирми, извършващи ремонтни дейности в двуседмичен срок да представят оферти за ремонт на помещенията в ТД, които се използват от администрацията на САК и на кантори, собственост на САК, находящи се на бул.“Витоша“ 1А в ТД.

Поканата да се обяви на сайта на колегията и във фейсбук страницата на САК.

По точка седма от адвокатски съвет:

В зала влиза Мая Герасимова – деловодител дисциплинарна дейност.

По точка осма от дневния ред:

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1078

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение да се образува дисциплинарно производство срещу адвокат Н.Д.К със следните мотиви;

На осн. чл.137, ал.7 ЗА, Софийски адвокатски съвет определя адвокат Александър Андонов да изготви, внесе и поддържа дисциплинарното обвинение пред ДС при САК.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1079

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Д.М.М, като дисциплинарна преписка № .../2022 г. се прекрати със следните мотиви;

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1080

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Р.П.Р, като дисциплинарна преписка № ..../2022 г. се прекрати със следните мотиви;

Гласували: Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1081

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Д.Д.С, като дисциплинарна преписка № .../2022 г. се прекрати със следните мотиви;

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Адв.Златка Стефанова напуска заседанието. Заседанието продължава при кворум от 11 души.

Гласували: 10 за - Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов, няма против, 1 въздържал се - Гечева

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1082

На осн.чл. 137, ал. 5, изрч. трето от ЗА, САС постанови настоящото решение да се извърши допълнителна проверка в 14–девен срок по дисциплинарна преписка № .../2022 г. образувана срещу адвокат П.П.С.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1083

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение да бъде образувано дисциплинарно производство срещу адвокат М.П.П от САК със следните мотиви;

На осн.чл.137, ал.7 АЗ, САС определя адвокат Маргарита Димитрова да изготви, внесе и поддържа дисциплинарното обвинение пред ДС при САК.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1084

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат М.Д.В, като дисциплинарна преписка № .../2022 г. се прекрати със следните мотиви;

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1085

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат В.В.А, като дисциплинарна преписка № .../2022 г. се прекрати със следните мотиви;

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 11 за –Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1086

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Ч.Г.Т, като дисциплинарна преписка № .../2022 г. се прекрати със следните мотиви;

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1087

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат И.М.Ц, като дисциплинарна преписка № .../2022 г. се прекрати със следните мотиви;

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

В 16.49 часа адв.Ивайло Костов влиза в зала. Заседанието продължава при кворум от 12 души.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1088

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Е.С.М, като дисциплинарна преписка № .../2022 г. се прекрати със следните мотиви;

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1089

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Д.Л.К, като дисциплинарна преписка № .../2022 г. се прекрати със следните мотиви;

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1090

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат М.Г.Ш, като дисциплинарна преписка № .../2022 г. се прекрати със следните мотиви;

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1091

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Д.П.И, като дисциплинарна преписка № .../2022 г. се прекрати със следните мотиви;

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1092

На основание чл. 137, ал. 5 от Закона за адвокатурата (ЗА), се внася настоящият доклад за резултата от извършената проверка по 3 броя дисциплинарни преписки, както следва:

- ДП № .../2022 г., образувана срещу адв. Ж.В.Б;

- ДП № .../2022 г., образувана срещу адв. И.Ч.Д;

- ДП № .../2022 г., образувана срещу адв. С.Р.К.

Така изброените дисциплинарни преписки са образувани срещу посочените адвокати от САК предвид получени от счетоводството на колегията данни за допуснато от всеки от тях неизпълнение на задължението по чл.49, ал.1 от ЗА за плащане на вноски за периода от м.10.2021 г. до м.12.2021 г. включително.

След образуване на посочените преписки на всеки от колегите е изпратено уведомление по чл.137, ал.1 от ЗА.

По данни от счетоводството на колегията всички посочени адвокати са заплатили дължимите вноски, за които са образувани горните дисциплинарни преписки, в срока за обяснение по чл.137, ал.1 от ЗА. Към датата на настоящия доклад задълженията им за периода от м.10.2021 г. до м.12.2021 г., включително, са погасени.

Предвид така установеното от фактическа страна Софийски адвокатски съвет намира, че към момента нарушенията по чл.49, ал.1 от ЗА, допуснатите от горепосочените колеги, са отстранени, поради което и не е налице основание за образуване на дисциплинарно производство спрямо всеки от тях.

По тези съображения и на основание чл.137, ал.5 от ЗА САС взе решение, с което да откаже да образува дисциплинарно производство по:

- ДП № .../2022 г., образувана срещу адв. Ж.В.Б;

- ДП № .../2022 г., образувана срещу адв. И.Ч.Д;

- ДП № .../2022 г., образувана срещу адв. С.Р.К.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1093

На основание чл. 137, ал. 5 от Закона за адвокатурата (ЗА), се внася настоящият доклад за резултата от извършената проверка по 58 дисциплинарни преписки с оглед вземане на решение от САС за наличие или липса на данни за образуване на дисциплинарно производство.

Преписките са образувана в различни периоди срещу адвокати от САК за неплатени от страна на адвокати от САК вноски към САК и ВАдвС за периода от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г.

След образуване на преписките на адвокатите е предоставена възможност за подаване на обяснения съобразно чл.137, ал.1 от ЗА, като е изпратено уведомление чрез писмо по пощата и/или по имейл, но до настоящия момент такива обяснения не са постъпили.

Отделно от това, по данни от счетоводството на колегията към датата на настоящия доклад не е извършено плащане от страна колегите, пради което на основание чл. 137, ал. 5 от ЗА САС взе решение, с което да бъде образувано дисциплинарно производство срещу следните адвокати от САК за неплатен членски вноски към САК и ВАдвС, за периода от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г., с което са допуснати нарушения на правилото на чл. 49, ал. 1 от ЗА, а именно:

ДП № .../2022 г. АМН

ДП № .../2022 г. АТА

ДП № .../2022 г АПА

ДП № .../2022 г. ААМ

ДП № .../2022 г. БЦЛ

ДП № .../2022 г. БПМ

ДП № .../2022 г. ВМТ

ДП № .../2022 г. ВББ

ДП № .../2022 г. ГАВ

ДП № .../2022 г. ДДДД-Д

ДП № .../2022 г. ДДР

ДП № .../2022 г. ДИК

ДП № .../2022 г. ДНЙ

ДП № .../2022 г. ДГБ

ДП № .../2022 г. ДГС

ДП № .../2022 г. ЕТП

ДП № .../2022 г. ЕМД

ДП № .../2022 г. ИСС

ДП № .../2022 г. ИДВ

ДП № .../2022 г. ИКИ

ДП № .../2022 г. ИТС

ДП № .../2022 г. ЙВХ

ДП № .../2022 г. ЙВН

ДП № .../2022 г. ЙГД

ДП № .../2022 г. ЙРН

ДП № .../2022 г. КДП

ДП № .../2022 г. КСТ

ДП № .../2022 г. КСБ

ДП № .../2022 г. КММ

ДП № .../2022 г. ККК

ДП № .../2022 г. ЛРБ

ДП № .../2022 г. ЛЙД

ДП № .../2022 г. ММБ

ДП № .../2022 г. МЕИ

ДП № .../2022 г. МАН

ДП № .../2022 г. ММХ

ДП № .../2022 г. МХМ-К

ДП № .../2022 г. МСЦ

ДП № .../2022г. НАГ

ДП № .../2022 г. НИК

ДП № .../2022 г. НЙС

ДП № .../2022 г. ПЕЧ

ДП № .../2022 г. ПАГ

ДП № .../2022 г. РГЦ

ДП № .../2022 г. РНП

ДП № .../2022 г. РВЯ

ДП № .../2022 г. РДД-А

ДП № .../2022 г. РИГ

ДП № .../2022 г. СИН

ДП № .../2022 г. СТВ

ДП № .../2022 г. ТБМ

ДП № .../2022 г. ТСИ

ДП № .../2022 г. ТБТ

ДП № .../2022 г. ХТН

ДП № .../2022 г. ЦНЦ

ДП № .../2022 г. ЦБН

ДП № .../2022 г. ЯТХ

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов, няма против, 1 въздържал се - Згурова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1094

На основание чл. 137, ал. 5 от Закона за адвокатурата (ЗА), се внася настоящият доклад за резултата от извършената проверка по дисциплинарна преписка № .../2022 г., с оглед вземане на решение от САС за наличие или липса на данни за образуване на дисциплинарно производство.

Преписката е образувана на 08.02.2022 г. срещу адв. АМН за неплатени от страна на адвоката вноски към САК и ВАдвС за периода от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г.

След образуване на преписката, на 21.02.2022 г. адв. АМН е уведомен и му е предоставена възможност за подаване на обяснения съобразно чл.137, ал.1 от ЗА.

На 21.02.2022 г. е постъпило обяснение от адв. АМН, в което заявява, че не разбира защо е образувано производството и защо се дължи членски внос от него, тъй като смята, че е заличен като адвокат, считано от месец април 2021 г. Според данните от обяснението през месец април адв. АМН е прекратил участието си в САК след изпълнение на необходимата процедура и надлежно издадено протоколно решение от компетентния за това орган. Настоява за официално извинение.

При справка в регистъра на решенията на САК се установява, че с решение, прието на заседание на съвета, отразено в протокол № 18 от 05.05.2021 г. заявлението на адв. АМН за отписването му от САК е оставено без движение, като е прието, че не е редовно, тъй като адв. АМН не е върнал адвокатската си карта. Адв. АМН е уведомен за това решение на 14.05.2021 г. След това адв. АМН е подал допълнителна молба, в която сочи, че е изненадан, че се иска да си върне адвокатската карта, която желаел да запази като скъп спомен. Адв. АМН не е върнал картата си и понастоящем, не е приемано решение за отписването му като адвокат и същият е адвокат от САК, вписан в Единния адвокатски регистър.

По данни от счетоводството на колегията към датата на настоящия доклад не е извършено плащане от страна на адв.АМН на вноски за периода от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г.

Предвид така установеното от фактическа страна Софийски адвокатски съвет намира, че от страна на адв. АМН формално може да се приеме, че са извършени нарушения по чл.49, ал.1 от ЗА, които към датата на настоящия доклад не са отстранени, поради което е налице основание за образуване на дисциплинарно производство.

По тези съображения и на основание чл. 137, ал. 5 от ЗА САС взе решение, с което да бъде образувано дисциплинарно производство срещу адв. АМН, адвокатски № ........, за неплатени членски вноски към САК и ВАдвС, за периода от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г., с което са допуснати нарушения на правилото на чл. 49, ал. 1 от ЗА.

По точка девета от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Точка девета - разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

Нямаме изготвени доклади, така че продължаваме с точка десета от дневния ред.

По точка десета от дневния ред:

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържал се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1095

САС отпуска еднократна финансова помощ на адвокат Е.Д.Л в размер на ... (...) лева поради влошено здравословно състояние.

По точка единадесета от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Точка единадесета - доклад на Комисията по правните въпроси и законодателството във връзка с различни законодателни инициативи.

По точка дванадесета от дневния ред:

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов, няма против, 1 въздържал се - Згурова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1096

На осн.чл. 93, ал.1, изр.първо от ЗА, избира за заместник-председател на САС и САК адв.Ива Згурова за периода от 01.04.2022 г. до 31.03.2023 г.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Костов, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, няма против, 1 въздържал се - Хинов

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1097

На осн.чл.90 от ЗА, избира адв.Христо Хинов за секретар на Софиския адвокатски съвет за периода от 01.04.2022 г. до 31.03.2023 г.

По точка тринадесета от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Точка тринадесета - доклад на организационния комитет относно организирането и провеждането на Конгреса на FBE в София – юни 2022 г., както и определяне на теми, подтеми, лектори, финансови и организационни въпроси.

Адв.Стефан Марчев: .......................

/Председател на САС/

адв.Албена Пенова: .......................

/Секретар на САС/

Споделяне