Правила за ползване на кантори, собственост на САК

Уважаеми колеги,

През 2021 г. Софийски адвокатски съвет прие решение № 207/19.05.2021 г. свободните офиси (кантори), собственост на Софийска адвокатска колегия, находящи се в гр. София, бул. "Витоша" № 1А (търговски дом) да бъдат предоставяни под наем в хода на публична процедура, осигуряваща възможност всеки желаещ адвокат да участва в нея. Този начин на предоставяне под наем на канторите, собственост на САК, показа повишен интерес от страна на колеги и доведедо сключване на договори на по-високи наемни цени, съобразени с търсенето на кантори от адвокати в непосредствена близост до Съдебната палата. В резултат на това приходите от наеми от кантори, собственост на САК, се увеличиха от 34 712 лв. през 2020 г., на 44 923 лв. през 2021 г., а през 2022 г. приходите само от наеми за текущата година са 54 561 лв.

Отчитайки повишеният интерес за наемане на свободни кантори и ограничения им брой, с решение № 1729/18.01.2023 г. Софийски адвокатски съвет прие Процедура и правила за ползване на помещения на САК (достъпни тук), които предвиждат да бъде осигурена възможност на адвокати от САК да наемат и за почасово ползване кантора, която да бъде оборудвана и на разположение на всички желаещи адвокати от САК. Така паралелно с възможността да се ползва от всеки адвокат Библиотеката и споделен офис на САК (кантора 203), оборудван с 4 работни места и достъп до библиотечния фонд на САК, ще се създаде възможност за временно ползване от няколко часа на офис помещение срещу съдебната палата от адвокати, които имат необходимост да ползват самостоятелно и за кратък период помещение като офис/кантора.

С Решение № 1730 от 18.01.2023 г. беше определена кантора 368, находяща се в гр. София, бул. "Витоша" № 1а, като първото помещение, което ще бъде предоставяно за почасово ползване, считано от 01.02.2023 г., при цена за първия час от 10 лв. и условия за ползване, предвидени в Правилата.

С тази инициатива Софийски адвокатски съвет се опитва да отговори на нуждите на най-широк кръг адвокати и се надяваме от възможностна за почасово самостоятелно ползване на кантора да се възползват повече колеги.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне