Покана за участие в научна конференция

Катедра „Наказателноправни науки“ на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ организира Национална научна конференция, посветена на 110 години от рождението на академик Стефан Павлов, която ще се проведе на 15 октомври 2024 г. (вторник) от 09,00 ч. в Ректората на Университета, бул. „Цар Освободител” № 15, Нова конферентна зала (вход от ул. „Шипка”, ІІ етаж).

Катедра „Наказателноправни науки“ на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ отправя покана до всички колеги за участие в научния форум. Целта на конференцията е да срещне разнообразни научни позиции в принос към българската правна наука.

С поканата са представени изискванията за участие с доклади и научни съобщения. Информацията е достъпна и на интернет страницата на Юридическия факултет, секция „Научен календар“, https://law.uni-sofia.bg/bg/nauka/nauchen-kalendar.

Участниците, които предварително са заявили желание за представянето на експозе на доклада или на научното съобщение ще имат възможност за представянето му по време на конференцията. Всички доклади и научни съобщения ще бъдат публикувани в сборник с научно редактиране.

За оперативен контакт организационният комитет на конференцията е на разположение на e-mail: conference_15.10.2024@abv.bg.

Срокове:

За заявяване на участие – 04.10.2024 г. (петък)

За представяне на докладите и научните съобщения – 02.12.2024 г. (петък).

За да заявите участие в конференцията, моля попълнете и изпратете приложената регистрационна форма по електронен път до 04.10.2024 г. на e-mail: conference_15.10.2024@abv.bg.

Изисквания за докладите и научите съобщения:

1. Докладите и научните съобщения следва да се представят в завършен вид. Максималният обем:

- на докладите - до 15 стандартни страници (1 800 знака), включително таблици и илюстративен материал;

- на научните съобщения – до 5 стандартни страници.

2. Докладите и научните съобщения следва да са във формат MS Word.

3. Текстът да е напечатан на стандартен лист хартия, формат – А4, междуредие 1.5 lines, шрифт Times New Roman с размер 14 pt и подравняване Justified.

4. Заглавието на доклада или научното съобщение се изписва с главни букви, центрирано, стил на шрифта Bold и размер 16 pt. През два празни реда с главни букви се изписва името на автора (авторите) центрирано, стил на шрифта Bold и размер 16 pt. Посочва се научната степен и университетската позиция с малки букви, а университетът – с главни и малки букви, стил на шрифта Bold и размер 16 pt.

През един празен ред се изписва заглавието на английски език и името на автора (авторите) на латински със същото стилово оформление.

5. През два празни реда се разполага резюме на английски език (50 – 100 думи) с размер на шрифта 12 pt и стил Italic.

6. През един празен ред се изписват ключовите думи (5 – 10) на английски език с размер и стил на шрифта, както на резюмето.

7. През един празен ред следва основният текст на доклада или научното съобщение с размер на шрифта 14 pt и подравняване Justified.

8. Текстът може да съдържа бележки под линия, да има вътрешна структура, съгласно стандартните изисквания за научни публикации на български език, както и да съдържа хипервръзки към уеб страници. При цитиране следва да се съблюдават следните изисквания:

8.1. Цитиране на монография или друго авторско съчинение:

Библиографското описание трябва да включва: име на автора, заглавие (и подзаглавие) на книгата, място на издаване, име на издателството, година на издаване. Името на автора, заглавието и издателските данни се отделят с точка. Мястото на издаване и името на издателството се отделят с двоеточие, а името на издателството и годината на издаване – със запетая.

Например: Саракинов, Г. Колективно управление на авторските и сродните им права. С.: Сиби, с. 5.

8.2. Цитиране на статия от периодично издание:

Библиографското описание трябва да съдържа име на автора, заглавие на статията, наименование на списанието/вестника, година на издаване, номер на броя, страници, на които е отпечатана статията (от…до). Заглавията на периодичните издания не се изписват в курсив, нито в кавички. След заглавието на статията, завършващо с точка, преди наименованието на периодичното издание, се пише голямо тире “ – “. Номерът на броя се изписва като № (не се съкращава с “кн.” или “бр.”; на латиница се пише “No” вместо “№”).

Например: Димитрова, Р. Европейската валута – утвърждаване и наказателноправна защита. – Съвременно право, 2009, № 3, 43-79.

8.3. Цитиране на текст от сборник, избрани съчинения и др. под.: Пред сведенията за сборника се пише голямо тире “ – “ и се добавя “ Във:”. При цитиране на латиница се пише “In:”

Например: Витгенщайн, Л. Логико-философски трактат. – Във: Витгенщайн, Л. Избрани съчинения. С.: Наука и изкуство, 1988.

8.4. При поредни (второ и следващи) позовавания на вече цитиран текст вместо заглавието му се пише „Цит. съч.” (на лат. – Op. cit.).

Например: Витгенщайн, Л. Цит. съч., с. 51.

Ако един и същи текст се цитира два или повече пъти в поредни бележки, пише се „Пак там”, на лат. “Ibidem”.

Например: Витгенщайн, Л. Цит. съч., с. 51.

Пак там.

Пак там, с. 38.

8.5. При поредни (второ и следващи) позовавания на вече цитиран текст (без значение статия или книга), когато от същия автор са цитирани и други текстове, се изписват: авторът, част от заглавието, многоточие (…), запетайка и номерът на страницата.

Например: Саракинов, Г. Колективно управление …, с. 5.

Не се пише и „Цит. съч.” в допълнение към частта от заглавието!

8.6. Когато цитирането в текста не е от оригинала, а чрез друго произведение, се пише „Цит. по:”

8.7. Посочване на страници (прилагат се съответно и при цитиране на латиница). Когато се цитира само една конкретна страница, преди номера ѝ се пише “с.“ (напр. с. 99) или “p.” (при цитиране на латиница). Правилото не важи, когато се цитират повече от една поредни страници – тогава преди цифрите им не се пише “с.“ (напр. 1-99).

9. Адресите за кореспонденция се изписват накрая с размер на шрифта 12 pt и стил Italic, като се посочват трите имена на автора, научните степени и звания, длъжността и институцията, в която работят, пощенски адрес, телефон и email.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Регистрационна форма (тук)

Споделяне