Обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения

Уважаеми колеги,

Във връзка с открита на 14.09.2022 г. процедура по обществено обсъждане на проект на наредба за изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения (НМРАВ), с настоящото Ви уведомяваме, че можете да вземете участие в публичното обсъждане чрез изпращане на становища на следния имейл адрес: register@sak-sas.bg, които ще бъдат обобщени от Софийски адвокатски съвет и изпратени до Висшия адвокатски съвет в срока по чл. 26, ал. 3 и 4 ЗНА.

Самите материали, включващи Проекта на Наредба, мотивите към проекта и предварителна частична оценка за въздействието, са достъпни на сайта на Висшия адвокатски съвет в раздел:

Открита процедура за обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения (vas.bg)

Освен пряко до Висшия адвокатски съвет, своите мотивирани мнения и становища по съдържанието на проекта на Наредба за изменение и допълнение на НМРАВ може да изпращате до Съвета на САК в срок до 03.10.2022 г. на посочения по-горе имейл адрес с цел да се осигури нужното технологично време на Съвета на САК да ги обобщи до изтичането на срока за обществено обсъждане и да изрази общо становище пред Висшия адвокатски съвет.

Разчитаме на вашата активност и Ви благодарим!

Софийски адвокатски съвет

Споделяне