Дневен ред за 24.01.2024 г.

Д Н Е В Е Н Р Е Д

за извънредно заседание на Софийски адвокатски съвет

на 24.01.2024 г., сряда, от 14.00 часа

1. Обсъждане на позиция на 14 адвокатски колегии по повод Решение на Народното събрание от 19.01.2024 г. за избор на конституционни съдии и вземане на решение за присъединяване към нея с Декларация на Софийски адвокатски съвет.

Докладва адв. Стефан Марчев.

2. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри.

Докладва адв. Христо Хинов.

Проекти за решения: съгласно доклада.

3. Въпроси, свързани със Закона за правната помощ.

3.1. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

Докладва адв. Десислава Миразчийска.

3.2. Приемане на становище по постъпили заявления на адвокати от САК за вписване в НРПП.

Докладва адв. Десислава Миразчийска.

3.3. Приемане на становище по постъпили заявления за вписване в списъка на адвокати от САК, предоставящи консултации в Регионалния център за консултиране – гр.София.

Докладва адв. Десислава Миразчийска.

3.4. Приемане на становище по постъпили заявления на адвокати от САК за вписване в списъка на адвокатите от САК, предоставящи консултации на лица, пострадали от домашно насилие.

Докладва адв. Десислава Миразчийска.

4. Определяне на особени представители на страни в граждански производства.

4.1. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител между 3 000 лева и 10 000 лева.

Докладва адв. Десислава Миразчийска.

4.2. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 10 000 лева.

Докладва адв. Десислава Миразчийска, адв. Стефан Марчев.

4.3.Определяне на особен представител и възнаграждение по гражданско дело 10439/19 г. по описа на СГС.

5. Финансово-организационни въпроси.

Докладва адв. Христо Хинов и адв. Стефан Марчев.

5.1. Вземане на решение за закупуване на ваучери за храна на служителите на САК за 2024 г. – за периода от м. февруари 2024 г. до м. януари 2025 г. включително.

5.2. Промяна на състава на III-то избирателно бюро и гласуване на резервни членове на избирателните бюра.

5.3. Вземане на решение за закупуване на скенер за регистратура.

6. Доклад на Комисията по правните въпроси и законодателството във връзка с различни законодателни инициативи.

Докладват членове на комисията

7. Доклад на комисията за защита професионалните права на адвокатите по повод постъпили сигнали от адвокати и предложения за решения.

Докладват членове на комисията

8. Дисциплинарни въпроси.

Разглеждане на дисциплинарни преписки, образувани по получени сигнали и жалби.

Докладват членове на съвета, на които е възложено изготвяне на доклади.

9. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

Докладват членове на съвета, на които е възложено изготвяне на доклади.

10. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години.

Докладва адв. Лидия Дикова.

С уважение,

Адв. Стефан Марчев

Председател на САК

Споделяне