Дневен ред за 20.12.2023 г.

Д Н Е В Е Н Р Е Д

за редовно заседание на Софийски адвокатски съвет

на 20.12.2023 г., сряда, от 14.00 часа

1. Клетва

(Клетвата се провежда от 11.30 ч. в Зала Тържествена (зала № 15) на Съдебната палата).

2. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри

a. Промяна в статута.

b. Отписване;

c. Произнасяне по заявления за временно преустановяване/възобновяване упражняването на адвокатска професия;

d. Промяна на имена, адреси, телефони;

e. Произнасяне по заявления за вписване и промени на Адвокатски дружества и еднолични адвокатски дружества;

f. Произнасяне по заявления за вписване на адвокатски съдружия;

g. Разглеждане на заявления за вписване/отписване на адвокатски сътрудници.

Докладва адв. Христо Хинов, секретар на Съвета на САК.

Проекти за решения: съгласно доклада.

3. Въпроси, свързани със Закона за правната помощ

3.1. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП

Докладва адв. Десислава Миразчийска.

Проект на решение: На основание чл. 38, ал. 2 от Закона за правната помощ, Софийският адвокатски съвет заверява проверените от членове на съвета отчети на адвокати от Софийската адвокатска колегия, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията им от НБПП.

3.2. Приемане на становище по постъпили заявления на адвокати от САК за вписване в НРПП

Докладва адв. Десислава Миразчийска.

Проект на решение: съгласно доклада.

3.3. Приемане на становище по постъпили заявления за вписване в списъка на адвокати от САК, предоставящи консултации в Регионалния център за консултиране – гр.София

Докладва адв. Десислава Миразчийска.

Проект на решение: съгласно доклада.

3.4. Приемане на становище по постъпили заявления на адвокати от САК за вписване в списъка на адвокатите от САК, предоставящи консултации на лица, пострадали от домашно насилие

Докладва адв. Десислава Миразчийска.

Проект на решение: съгласно доклада.

4. Определяне на особени представители на страни в граждански производства

4.1. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител между 3 000 лева и 10 000 лева

Докладва адв. Десислава Миразчийска.

Проект на решение: Софийски адвокатски съвет определя адвокати от САК за особени представители на страни по дела на случаен принцип.

4.2. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 10 000 лева

Докладва адв. Десислава Миразчийска, адв. Стефан Марчев.

Проект на решение: съгласно доклада.

4.3. Определяне на особен представител по т.д. № 2121/2023 г. по описа на СГС-ТО, VI-13 състав

Докладва адв. Десислава Миразчийска

Проект на решение: съгласно доклада.

5. Финансово-организационни въпроси

5.1. Обсъждане на предварителен отчет за изпълнението на бюджета на САК за 2023 г.

Докладва адв. Христо Хинов

Проект за решение: съгласно доклада.

5.2. Обсъждане и вземане на решение за удължаване срока на действие на сега действащия договор за 12-месечен колективен абонамент за право на ползване на правноинформационните системи АПИС до 31.01.2024 г. и предприемане на действия за уведомяване на адвокатите от САК във връзка с горното

Докладват: адв. Стефан Марчев, адв.Христо Хинов

Проект на решение: съгласно доклада.

5.3. Обсъждане и вземане на решение за изменение на цената по Договор за абонаментно почистване, сключен между „Райт Клийнинг“ ООД и Софийска Адвокатска Колегия от 30.01.2023 г.

Докладва : адв. Стефан Марчев, адв.Христо Хинов

Проект на решение: съгласно доклада.

5.4. Осъждане на оферти/ценови предложения на Медицински центрове (САНУС 2000 и Свети Пантелеймон) за сключване на договори за подновяване на профилактичните медицински прегледи за адвокатите на САК

Докладва: адв.Стефан Марчев, адв. Христо Хинов

Проект за решение: съгласно доклада.

5.5. Одобряване на разходи във връзка с организиране на коледно парти

Докладва: адв.Ива Згурова

Проект на решение: съгласно доклада

5.6. Обсъждане и вземане на решение за уреждане на отношения на САК с фирма „ЕС ЕНД ДИ ТРАВЕЛ“ ЕООД (“S&D TRAVEL” LTD.) чрез сключване на извънсъдебна спогодба

Докладва: адв.Стефан Марчев, адв. Христо Хинов.

Проект на решение: съгласно доклада.

5.7. Обсъждане и приемане на решение за бракуване на лек автомобил, модел Хонда „Шатъл“, собственост на САК, и за закупуване на нов служебен автомобил за нуждите на Софийска адвокатска колегия

Докладва: адв. Христо Хинов

Проект на решение: съгласно доклада.

5.8. Обсъждане на оферта за изработване на календари за 2024 г.

Докладва: адв. Ива Згурова.

Проект на решение: съгласно доклада.

5.9. Обсъждане на оферта за закупуване на лицензи за ползване на Правно-експертна система „ЛЕКСЕБРА“ за Библиотеката и споделен офис на САК

Докладва: адв. Стефан Марчев, адв. Мирослав Мичев.

Проект на решение: съгласно доклада.

5.10. Обсъждане на договорни отношения на САК

Докладва: адв. Стефан Марчев и адв. Христо Хинов.

Проект на решение: съгласно доклада

5.11. Вземане на решение за плащане на допълнителни възнаграждения на служителите на САК в рамките на част от общия бюджетен остатък в бюджета на САК за 2023 г. по всички пера за трудови възнаграждения

Докладва: адв. Христо Хинов.

Проект на решение: Да бъдат изплатени допълнителни трудови възнаграждения за м. декември 2023 г., които да бъдат изплатени до 28.12.2023 г., на служителите на САК, в размери, посочени в Приложен списък към настоящото решение, което да бъде изпратено на дружеството, обслужващо счетоводно САК.

6. Доклад на Комисията по правните въпроси и законодателството във връзка с различни законодателни инициативи

Докладват членове на комисията

Проект за решение: съгласно доклада.

7. Доклад на комисията за защита професионалните права на адвокатите по повод постъпили сигнали от адвокати и предложения за решения

Докладват членове на комисията

Проект на решение: съгласно доклада по постъпили сигнали и предложения.

8. Дисциплинарни въпроси

8.1. Разглеждане на дисциплинарни преписки, образувани по получени сигнали и жалби

Докладват членове на съвета, на които е възложено изготвяне на доклади.

Проекти на решения: приемане на решения съгласно докладите на членовете на съвета.

9. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата

Докладват членове на съвета, на които е възложено изготвяне на доклади.

Проекти на решения: приемане на решения съгласно докладите на членовете на съвета.

10. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години

Докладва адв. Лидия Дикова.

Проект на решения: съгласно доклада.

С уважение,

Адв. Стефан Марчев

Председател на САК

Споделяне