Дневен ред за 20.04.2022

ДНЕВЕН РЕД

за редовното заседание на Съвета на САК

на 20.04.2022 г., сряда, 14.00 ч.

1. Клетва.

2. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.

3. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лв. и над 10 000 лв.

4. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

5. Финансови въпроси.

5.1. Вземане на решение въз основа на икономическа обосновка на необходимостта от увеличаване на делегираните средства от месечните вноски към ВАдвС на 20 %, във връзка с приетото решение на Общото събрание на адвокатите от страната, проведено на 26.02.2022 г. за увеличаване на делегираните месечни вноски от бюджета на Висшия адвокатски съвет за адвокатските колегии от 10% на 20%.

5.2. Подготвителни действия за летния сезон 2022 г. в ОД „Лозенец“.

5.2.1. Информация за очакваните разходи по предложения за извършване на ремонтни дейности на някои от стаите и други части от сградата, за поправка, поддръжка и купуване на необходимите материали и консумативи.

5.2.2. Обсъждане и приемане на решение за осигуряване ползването на подлежащата на премахване сграда, представляваща „Столова с кухня и лекционна зала“ към Оздравителен дом на САК в с. Лозенец, общ. Царево, за летния сезон през 2022 г. преди премахването й.

5.2.3. Определяне на смените, реда и условията за записване и за ползване на почивната база.

5.3. Разглеждане на оферти за извършване на неотложни ремонти на кантори 143, 167, 248, 260 и 317; на площадките към входната врата на РЦК и до стаята на Дисциплинарния съд, които се намират се в Търговския дом, получени след публикуване на обявление на сайта на САК.

5.4. Обсъждане на оферта от 31.03.2022 г. на „АГИЛА ТРАНС СОФИЯ“ ЕООД за извършване на преводачески услуги - устен превод – от български на английски, френски, немски, италиански и испански език по време на Конгреса на FBE и CCBE, който ще се проведе в София в периода 22-25 юни 2022 г., и вземане на решение за сключване на договор за извършване на преводачески услуги.

5.5. Обсъждане на оферта от 15.04.2022 г. на „Конгрес Инженеринг“ ЕООД за извършване на конферентни услуги (наем на техника за симултанен превод, озвучителна техника, техническа поддръжка по време на събитието, монтаж, демонтаж, технически настройки и проби) по време на Конгреса на FBE и CCBE, който ще се проведе в София в периода 22-25 юни 2022 г., и вземане на решение за сключване на договор за извършване на конферентни услуги.

5.6. Вземане на решение за сключване на Договор за наем за летен сезон 2022 г. на сграда, представляваща „Столова с кухня и лекционна зала“ към Оздравителен дом на САК в с. Лозенец, общ. Царево.

5.7. Обсъждане на оферта на „БОС ИТ“ ЕООД за поставяне на сигнално-охранителна техника - система за контрол на достъпа и видеонаблюдение в помещенията на САК в гр. София, бул. „Витоша“ № 1а, ет. 2 и 3 (Търговски дом).

6. Разглеждане на дисциплинарни преписки, образувани по получени сигнали и жалби.

7. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

8. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години.

9. Доклад на Комисията по правните въпроси и законодателството във връзка с различни законодателни инициативи.

10. Доклад на организационния комитет относно организирането и провеждането на Конгреса на FBE и CCBE в София – юни 2022 г.

11. Разглеждане на подадените заявления за участие в изпита за адвокати и младши адвокати за пролетната сесия и вземане на решение за допускане или недопускане на кандидатите.

С уважение,

Адв. Стефан Марчев

Споделяне