Дневен ред за 05.10.2022

Д Н Е В Е Н Р Е Д

за редовно заседание на Софийски адвокатски съвет

на 5.10.2022 г., сряда, от 14.00 ч.

1. Клетва.

2. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.

3. Прием на адвокати и младши адвокати.

4. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лв.

5. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

6. Финансови въпроси.

6.1. Обсъждане на въпроси, свързани със събиране на дължими суми по договори за наем и оптимизиране на управлението на недвижимите имоти.

6.2. Обсъждане на въпроси, свързани с изготвянето на проектобюджет на САК за 2023 г., както и доклад за наличните касови и банкови наличности в САК, приходи и разходи за периода от м. юли до м. септември включително.

6.3. Обсъждане и приемане на нови Вътрешни правила за работната заплата, Правила за вътрешния трудов ред и Етичен кодекс на служителите, както и други необходими актове за уреждане на трудовата дейност в САК.

7. Дисциплинарни въпроси.

Разглеждане на дисциплинарни преписки, образувани по получени сигнали и жалби.

8. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

9. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години.

С уважение,

Адв. Стефан Марчев

Председател на САК

Споделяне