Дневен ред за 01.06.2022

Д Н Е В Е Н Р Е Д

за редовното заседание на Софийски адвокатски съвет на 01.06.2022 г., сряда, 14.00 часа

1. Прием.

2. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.

3. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лв.

4.Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

5. Финансови въпроси.

5.1. Вземане на решение за сключване на Договор за ползване на Дворец „Вра-на“ на 22.06.2022 г. за организиране на мероприятие от програмата на съвместния конгрес на FBE и CCBE в София и плащане на дължимата цена за ползване.

5.2. Обсъждане на въпроса за изменение на Решение на Софийски адвокатски съвет за въвеждане на такса за преместване на адвокати от други колегии в САК, въз основа на сравнителен финансов преглед, изготвен от Комисията по бюджет и финан-сова политика.

5.3. Приемане на Списък на таксите, дължими към Софийска адвокатска колегия за предоставяни услуги на адвокати и граждани въз основа на сравнителен финансов преглед, изготвен от Комисията по бюджет и финансова политика.

5.4. Разглеждане на Обръщение № 22/05-23/26.05.22 г. към Софийска адвокатска колегия от Представителството на Националната адвокатска колегия на Украйна в Република България. Обсъждане на възможностите за сътрудничество и съдействие на адвокати от Националната адвокатска колегия на Украйна по повод установяването и дейността им в България.

5.5. Одобряване на финансови разходи за ОД „Лозенец“ за закупуване, доставка и монтаж на 1 бр. климатик за стая 209, както и за извършена профилактика на всички останали климатици в почивната база.

6. Дисциплинарни въпроси.

Разглеждане на дисциплинарни преписки, образувани по получени сигнали и жалби.

7. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

8. Разглеждане и одобряване на доклад - пълен каталог с описание на наличната литература в библиотеката на САК, както и предложение до съвета за допълване на библиотечния фонд чрез закупуването на заглавия, които не са били попълвани през последните години, изготвен от библиотекаря на САК.

9. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години.

10. Доклад на Комисията по правните въпроси и законодателството във връзка с различни законодателни инициативи.

11. Доклад на организационния комитет относно организирането и провеждането на Конгреса на FBE и CCBE в София – юни 2022 г.

С уважение,

Адв. Стефан Марчев

Председател на САК

Споделяне