Указания на НБПП за актуализирана отчетна форма – образец от 01.05.2013г

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА

ВСИЧКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТИ

Във връзка с констатирани нарушения относно допускането на правна помощ от органите по чл. 25, ал. 1 от Закона за правната помощ, както и нарушаването на хронологията при определяне и назначаване на служебен защитник/случаи, в които уведомителните писма са с дати след датата на акта за назначаване на адвоката, извън случаите на назначаване на дежурен адвокат/, Националното бюро за правна помощ, с решения, взети на заседанието, състояло се на 21.03.2013 г., одобри следните указания до адвокатските съвет:

I. Националното бюро за правна помощ, в изпълнение на задълженията си за контрол по предоставянето на правна помощ и оказване на съдействие на контролните органи, които извършват проверки на Бюрото, на основание чл. 8, т. 1 и чл. 20, ал. 2 от Закона за правната помощ, уведомява ръководството на всички адвокатски съвети за приетите указания във връзка с отчитането на правната помощ.

Считано от 1 май 2013 г., към всички отчети, освен описаните в тях документи, следва да се прилагат задължително и: Искане по чл. 25, ал. 4 от ЗПП, Акт за допускане на правна помощ по чл. 25, ал. З от ЗПП, Уведомителното писмо от АС по чл. 26, ал. 1 от ЗПП.

Във връзка с конституирането на адвоката в качеството му на служебен защитник, удостоверяването на обема на предоставената от него правна помощ и удостоверяването на завършеността на фазата или инстанцията напомняме, че следва да се продължи досегашната практика и изисквания за представяне на Акт за назначаване на адвоката по чл. 26, ал. 2 от ЗПП, документи, удостоверяващи обема на предоставената правна помощ /постановления на разследващите органи за участие в процесуалноследствени действия, протоколи от съдебни заседания/, Акт, удостоверяваш завършеност на фазата или инстанцията /подробно изброени в отчетната форма/.

II, Във връзка с предходната точка и промените в ЗПП и НЗПП, Ви изпращаме актуализирана отчетна форма-образец, всички реквизити от която следва да се попълват прецизно, с посочване на конкретно изискваната информация, така че да дава пълна, ясна и точна представа на контролиращите органи за спазването на процедурата по предоставяне на правна помощ.

Адвокатът няма право да променя отчетната форма-образец.

Адвокатът е длъжен да подаде отчета в срок до една голина от преустановяване на участието му в производството или от приключване на последното със съответния съдебен акт.

III. Дежурните адвокати, определени за предоставяне на правна помощ по чл. 21, т. 4 от Закона за правната помощ - представителство при задържане по чл. 63, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и по чл. 16а от Закона за митниците, въз основа на издадена заповед за задържане, преди образуване на досъдебно производство, следва да прилагат към отчета си попълнен формуляр на дежурния адвокат, който е публикуван на интерпет-страницата на НБПП.

IV. Адвокатските съвети са длъжни да поддържат месечен списък на дежурните адвокати и да публикуват съшия на интернет-страницата си своевременно.

V. Адвокатските съвети са длъжни да спазват принципа на „Непрекъснатост на правната помощ", освен ако има уважителни причини за смяна на адвоката.

Определените от адвокатските съвети адвокати за предоставяне на първична правна помощ - консултация и подготовка на документи за образуване на дело на лица, отговарящи на условията по чл. 22 от ЗПП и материално затруднени, следва да продължат участието си и в съдебната фаза, като съдът е длъжен да назначава същите с изричен акт по чл. 26, а л. 2 от ЗПП за процесуално представителство до окончателното приключване на производството с влязъл в сила съдебен акт.

Определените от адвокатските съвети дежурни адвокати за предоставяне на правна помощ в законоустановените случаи, изброени в чл. 28, ал. 1 и 2 от Закона за правната помощ, следва да продължат участието си във всички следващи стадии на производството.

Определените от адвокатските съвети адвокати за предоставяне на правна помощ в досъдебна фаза на наказателното производство или в първа инстанция на съдебната фаза следва да продължат участието си във всяка следваща фаза или инстанция до окончателното приключване на производството с влязъл в сила съдебен акт.

Изключение от горното правило се допуска само при наличието на уважителни причини, свързани с отписване или изключване от НРПП, на съдебната фаза следва да продължат участието си във всяка следваща фаза или фактическа невъзможност - здравословни причини, разминаване в линията на защита, отпадане на необходимостта от правна помощ.

Приложение: Актуализирана отчетна форма-образец, която е публикувана на иитернет-страницата на НБПП.

Ukazanija footer

Споделяне