Протокол № 8 от 02.03.2022 г.

П Р О Т О К О Л

№ 8

На 02.03.2022г. от 14.00ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Клетва.

2. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.

3. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лева.

3.1. Взема решение за определяне на правила за избор на адвокат за особен представител на страни в производства, при размер на възнаграждението над 10 000 лева;

3.2. Определя адвокати от САК за особени представители на страни по дела на случаен принцип.

4. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

5. Финансови въпроси.

5.1. Обсъждане на актуализирана ценова оферта на МЦ „Ориндж“ ООД за извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на адвокати от САК (здравна профилактика) съгласно пакета за профилактични прегледи и изследвания, за който вече има взето решение, и вземане на решение за сключване на договор за профилактични медицински прегледи и изследвания с посочения медицински център.

5.2. Разглеждане на доклад, изготвен от Иван Митев – домакин на САК, за състоянието на канторите, собственост на САК в Търговския дом и необходимостта от извършване на ремонтни дейности – неотложни и планувани в рамките на съответното перо в бюджета на САК за 2022 г.

6. Обсъждане на въпроси, свързани с договорните взаимоотношения с „Бисофт“ ЕООД по специално Доклад на сформираната с решение № 957 на САС работна група в състав: адвокат Стефан Марчев, адвокат Мирослав Мичев, адвокат Христо Хинов, адвокат Ива Згурова, адвокат Жана Кисьова и адвокат Евгения Гечева с анализ на договорите и цялата кореспонденция във връзка с тях и предложение за възможни действия.

7. Разглеждане на дисциплинарни преписки, образувани по получени сигнали и жалби.

8. Приемане на Декларация от Съвета на САК, осъждаща военната агресия в Украйна.

9. Вземане на решение за възможни действия от Съвета на САК и адвокатите от САК за подпомагане на украински и други граждани, пострадали от войната в Украйна, търсещи убежище у нас, които се нуждаят в тази връзка от правна помощ и правни консултации.

10. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

11. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние.

12. Доклад на Комисията по правните въпроси и законодателството във връзка с различни законодателни инициативи.

13. Доклад на организационния комитет относно организирането и провеждането на Конгреса на FBE в София – юни 2022 г., както и определяне на теми, подтеми, лектори, финансови и организационни въпроси.

14. Обсъждане на Решение № 96/25.02.2022 г. на Министерски съвет на Република България и на възможностите на Съвета на САК да предприеме действия по атакуването му на основание чл. 89, т. 5 ЗА в защита професионалните права на всички адвокати от САК.

15. Обсъждане на информация за разработването на новия сайт на Софийска адвокатска колегия.

16. Вземане на решение за условията за провеждане на редовното заседание на САС на 16.03.2022 г. и за условията за излъчването му в закритата секция на новия сайт на САК.

Присъстват основни членове:

1. Стефан Николаев Марчев

2. Албена Василева Пенова

3. Валентина Драйчева Бакалова /включва се по-късно/

4. Вера Руменова Даскалова

5. Десислава Методиева Миразчийска

6. Евгения Петрова Гечева

7. Жана Иванова Кисьова /включва се по-късно/

8. Златка Стефанова Динева

9. Ива Иванова Згурова-Шопова

10. Лидия Въчева Дикова

11. Лили Николова Лозанова

12. Мирослав Тодоров Мичев

13. Петьо Димитров Славов

14. Христо Владов Хинов

Не присъства основен член:

1. Ивайло Кръстев Костов

Присъстват резервни членове:

1. Александър Димитров Машев

2. Антон Йорданов Стефанов

3. Александър Андонов Бояджиев

4. Александър Ивайлов Тонев

5. Мариана Емилова Вълкова

Не присъстват резервни членове:

  1. 1.Маргарита Руменова Димитрова.
  2. 2.Пламен Кирилов Киров
  3. 3.Силвия Йорданова Спасова

Не присъства представител на КС.

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

1. ЕКАТЕРИНА СТОЙКОВА БЪРБОРСКА – адвокат

2. ЗОЯ ГЕОРГИЕВА ГЮРОВА – адвокат

3. МАРИЯ МИНЧЕВА КОСТАДИНОВА - адвокат

4. НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ДЕШЕВ – адвокат

5. ТЕОДОР НИКОЛАЕВ САМУНЕВ – адвокат

6. ВАСИЛ ИВАЙЛОВ СИЛЯНОВСКИ - младши адвокат

7. ВАСИЛЕНА КОСТОВА ГЕОРГИЕВА – младши адвокат

8. ДЕНИЦА ХРИСТОВА ВЕСЕЛИНОВА - младши адвокат

9. ДЕСИСЛАВА КИРИЛОВА САРАФОВА - младши адвокат

10. КИРИЛ ЛОЗАНОВ КИРКОВ - младши адвокат

11. МАРИЕЛА ЛЪЧЕЗАРОВА ЛАЗАРОВА - младши адвокат

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Продължава редовното заседание на САС, днес 02.03.2022 г., като присъстват в залата на съвета адвокат Албена Пенова, Евгения Гечева, Ива Згурова, Десислава Миразчийска и Стефан Марчев, както и дистанционно чрез zoom присъстват колегите Лили Лозанова, Златка Стефанова, Мирослав Мичев, Христо Хинов, Петьо Славов, Вера Даскалова - основни членове на адвокатския съвет и резервните членове на адвокатския съвет Александър Машев, Александър Андонов и Антон Стефанов.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 974

а. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат М.А.М от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

б. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат А.В.С от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

в. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат В.Д.П от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

г. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат К.Б.В от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

д. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат Л.П.Г от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

е. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат Е.М.Г от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

ж. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат М.Н.Д от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

з. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат Р.Р.Д от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

и. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат К.К.К от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

й. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат М.И.М от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

к. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат С.Х.Ч от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 975

На основание чл.23 от Закона за адвокатурата, възобновява упражняването на адвокатска професия на адвокат Р.Д.О, считано от 02.03.2022 г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 976

Не уважава заявление на адвокат М.Б.М от САК, подадено по реда на чл.23 от ЗА за временно преустановяване на адвокатската професия, поради преминаване на работа по трудов договор.

Съгласно чл.5 (2), т.3 от Закона за адвокатурата не може да бъде адвокат лице, което работи по трудово правоотношение, освен ако не заема академична длъжност по правни науки във висше училище или научна организация. В случая налице е трудово правоотношение, което съставлява пречка по смисъла на чл.5 от Закона за адвокатурата едно лице да бъде адвокат в САК.

Водим от горното, Софийски адвокатски съвет указва на адвокат М.Б.М да подаде заявление за отписване по чл.22, ал.1, т.1 Закона за адвокатурата.

След изпълнение на процедурата по чл.22, ал.2 ЗА, Софийски адвокатски съвет ще се произнесе с окончателно решение.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията за изпълнение.

Адв.Лидия Дикова се включва. Заседанието продължава при кворум от 12 души.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Дикова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 977

На основание чл.23 от Закона за адвокатурата, временно преустановява упражняването на адвокатска професия на адвокат Н. Д.Т от САК поради дългосрочно пребиваване в чужбина за срок от две години, считано от 01.03.2022г до 01.03.2024г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Дикова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 978

а. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Л.Р.А от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

б. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат В.М.С от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

в. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат М.Ж.П от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

г. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат П.С.Д от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

д. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Г.И.Г от регистъра на адвокатите към Софийска адвоках тска колегия, считано от постановяване на решението;

е. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат К.И.И от регистъра на младши адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

ж. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат М.А.Н от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 979

а. На осн.чл.22 (1), т.5 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Н.Т.К, считано от 07.01.2022 г.;

б. На осн.чл.22 (1), т.5 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Б.И.В, считано от 20.02.2022 г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 980

На осн. чл. 6, ал. 1 от Наредба № 3 на ВАдвС, уважава 13 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 981

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Б.” и вписва следните промени:

Заличава като съдружник адвокат Н.Х.К;

Заличава като съдружник адвокат адвокат Д.Ю.С-А;

Вписва като съдружник адвокат Л.Г.Г;

Вписва като съдружник адвокат Д.Ю.С-А; Адвокатско дружество

„Б.“ се управлява и представлява от адвокат Н.И.Б.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 982

На осн.чл.61, ал.1 Закона за адвокатурата, вписва в регистъра на адвокатските дружества при Софийска адвокатска колегия Адвокатско дружество „Д. и п.”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 983

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Д. и С.” и вписва следните промени:

Вписва като съдружник адвокат Б.В.Д;

Вписва като съдружник адвокат Д.С.Ш;

Адвокатско дружество „Д. и С.” се управлява и представлява от адвокат Н.С.С.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 984

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Й., И. и П.” и вписва промяна в адреса на управление, както следва: гр. София, ..............

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 985

Уважава заявление на Адвокатско съдружие „В.и С.“ за вписване на следните промени:

Заличава като съдружник адвокат М.Х.Б;

Вписва промяна в адреса на управление, както следва: гр.София, ......

Вписва промяна в наименованието на адвокатското съдружие от Адвокатско съдружие „Б., В. и С.“ на Адвокатско съдружие „В. и С.“.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 986

а. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Б., Д. и М.“ и отписва Т.А.И от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия;

б. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Б.“ и отписва С.В.В от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия;

в. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Б.“ и отписва Г.Д.Г от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия;

г. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Б.“ и отписва К.Х.Д от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия;

д. Уважава заявление на адвокат Х.Ц.Р и отписва Г.В.Р от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия;

е. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Д. и С.” и отписва Е.А.Г от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия;

ж. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Д., П. и Ко” и отписва Й.Д.П-К от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 987

а. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество „Д., П.и Т.“ и вписва Б.И.Т в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

б. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество „В.и Р.” и вписва К.И.С в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

в. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество „К.,Г.,П. енд Ко.” и вписва Д.Г.Б в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

г. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество „Д.и Х.” и вписва В.А.В в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Адв.Бакалова се включва.Заседанието продължава при кворум от 13 души.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 13 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 988

Възлага на комисия за прилагане на ЗПП да изготви за 16.03.2022 г. правила за избор на адвокат за особен представител на страни в производства, при размер на възнаграждението над 10 000 лева, които да отчитат както професионалния стаж на адвоката, така и специализацията в конкретната област на правото.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 13 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 989

На основание чл. 38, ал. 2 от Закона за правната помощ, Софийският адвокатски съвет заверява 335 броя отчети, постъпили в периода от 16.02.2022 г. до 02.03.2022 г. и проверени от членове на съвета, на адвокати от Софийската адвокатска колегия, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ, като одобрява размера на възнагражденията.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 13 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 990

Софийски адвокатски съвет одобрява актуализирана ценова оферта на МЦ „Ориндж“ ООД за извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на адвокати от САК (здравна профилактика) съгласно пакета за профилактични прегледи и изследвания.

Възлага на ръководството да сключи договор за профилактични медицински прегледи и изследвания с МЦ „Ориндж“ ООД, като за профилактичните прегледи, включени в пакетната цена за мъже и в пакетната цена за жени, средствата ще се изплащат от бюджета на САК за 2022 г., а всички допълнителни прегледи, които не са включени в пакета, но се предлагат на преференциални цени, средствата ще се заплащат от адвокатите от САК, които желаят да извършат такива допълнителни прегледи.

Гласували: 13 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 991

Софийски адвокатски съвет възлага на Иван Митев, домакин на САК, да събере оферти, които да докладва предварително на секретаря на САК, за извършване на неотложни ремонти на кантори 143, 167, 248, 260 и 317; на площадките към входната врата на РЦК и до стаята на Дисциплинарния съд, както и да изготви график за извършване на ремонтни дейности през 2022 г. на всички останалите кантори, собственост на САК, които се нуждаят от ремонт.

В срок до 10.03.2022 г. Иван Митев да изготви доклад за състоянието на свободните кантори, собственост на САК, които могат да бъдат отдадени под наем.

По точка шеста от дневния ред:

Гласували: 13 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 992

Отлага вземането на решение за 16.03.2022 г. по точка шеста - обсъждане на въпроси, свързани с договорните взаимоотношения с „Бисофт“ ЕООД по специално Доклад на сформираната с решение № 957 на САС работна група в състав: адвокат Стефан Марчев, адвокат Мирослав Мичев, адвокат Христо Хинов, адвокат Ива Згурова, адвокат Жана Кисьова и адвокат Евгения Гечева с анализ на договорите и цялата кореспонденция във връзка с тях и предложение за възможни действия.

Гласували: 13 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 993

Софийски адвокатски съвет размества точките в дневния ред, като преди точка седма – дисциплинарни преписки САС да разгледа въпросите по точка осма и девета, като съответно точка осма да се счита точка седма, а точка девета да се счита точка осма.


По точка седма от дневния ред:

Гласували: 13 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 994

Софийски адвокатски съвет одобрява текст на декларация в израз на солидарност с украинския народ, като текстът на декларацията да бъде качен на сайта на Софийска адвокатска колегия.

По точка девета от дневния ред:

Адв.Кисьова се включва в 16.08 часа.Заседанието продължава при кворум от 14 души.

Гласували: 14 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 995

Софийски адвокатски съвет да създаде гореща тефонна линия за предоставяне на правни съвети и консултации на украински граждани и жители на Украйна, които търсят убежище в Република България от войната в Украйна, като за целта отправи призив към адвокати от САК, които владеят руски, украински или английски език и желаят да се включат на доброволни начала в горещата телефонна линия.

Гласували: 14 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 996

Софийски адвокатски съвет да информира Министерски съвет, Агенция за бежанците и други правителствени органи и организации, ангажирани с предоставянето на закрила на бежанци от войната в Украйна за откритата от САК гореща телефонна линия и за готовността на САК да се ангажира с конкретни инициативи, за които правителството на Република България прецени, че има нужда от такива.

Гласували: 14 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 997

Софийски адвокатски съвет възлага на Комисия за повишаване на професионалната квалификация на адвокатите от САК да съгласува график за обучения по въпроси, свързани с бежанското право, които да се проведат в рамките на следващия месец предвид острата нужда от специална квалификация на адвокатите по тези въпроси.

Гласували: 14 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 998

Софийски адвокатски съвет възлага на председателя и секретаря на САК на 16.03.2022 г. да информират съвета за извършени разходи на стойност над 2 000 лева с оглед организираните инициативи за подпомагане на граждани или жители на Украйна, които търсят убежище в Република България. Всички останали разходи до 2 000 лева, като например закупуване на телефонни апарати, евентуално активиране на сим карти, специално разполагане на лаптопи, да бъдат за сметка на перо “Непредвидени разходи“ в бюджета на САК за 2022 г.

По точка девета от дневния ред:

Гласували: 14 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 999

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат А.Б.В, като дисциплинарна преписка № ../2022 г. се прекрати със следните мотиви;

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 14 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1000

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат В.Д.Т, като дисциплинарна преписка № .../2021 г. се прекрати със следните мотиви;

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 14 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1001

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение да образува дисциплинарно производство срещу адвокат А.Н.Б със следните мотиви;

На осн. чл.137, ал. 7 то Закона за адвокатурата, Софияски адвокатскисъвет определят адвокат Мариана Вълкова да изготви, внесе и поддържа дисциплинарното обвинение пред ДС при САК.

Гласували: 14 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1002

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Х.Х.И, като дисциплинарна преписка № .../2022 г. се прекрати със следните мотиви;

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 14 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1003

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат В.М.В, като дисциплинарна преписка № .../2022 г. се прекрати със следните мотиви;

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 12 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов, 2 против - Кисьова, Стефанова, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1004

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение да се образува дисциплинарно производство срещу адвокат Т.Л.Г със следните мотиви;

На осн.чл.137, ал.7 от Закона за адвокатурата, Софийски адвокатски съвет определя адв.Валентина Бакалова и адв.Ива Згурова да изготвят, внесат и поддържат дисциплинарното обвинение пред ДС при САК.

Гласували: 14 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1005

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат В.В.Б, като дисциплинарна преписка № .../2022 г. се прекрати със следните мотиви;

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 14 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1006

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат И.А.А, като дисциплинарна преписка № .../2022 г. се прекрати със следните мотиви;

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 13 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

/в гласуването не взе участие адв.Пенова, която временно е извън зала/

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1007

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение да се образува дисциплинарно производство срещу адвокат А.П.Д със следните мотиви;

На осн.чл.137, ал.7 от ЗА, Софийски адвокатски съвет определя адв. Петьо Славов да изготви, внесе и поддържа дисциплинарно обвинение пред Дисциплинарния съд на САК.

Гласували: 1 за – Мичев, 11 против - Гечева, Згурова, Миразчийска, Пенова, Марчев, Кисьова, Лозанова, Стефанова, Даскалова, Бакалова, Славов, 1 въздържал се – Хинов

/временно няма връзка с адв. Дикова, която не участва в гласуването/

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1008

Софийски адвокатски съвет отхвърля предложението на адв. Мичев ....

Гласували: 11 за - Гечева, Згурова, Миразчийска, Пенова, Марчев, Кисьова, Лозанова, Стефанова, Даскалова, Славов, Хинов, 2 против – Мичев, Дикова, 1 въздържал се – Бакалова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1009

Софийският Адвокатски Съвет се самосезира, въз основа на констатациите в този доклад, и образува при себе си дисциплинарна преписка срещу адв. И.Д.Д, вписан в САК с личен № .......... и адрес на адвокатската кантора: .....

По точка десета от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Точка десета - разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

Колеги, нямаме доклади, нямаме такива искания.

По точка единадесета от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Точка единадесета - разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние.

Нямаме такива молби за социални помощи.

По точка дванадесета от дневния ред:

Гласували: 13 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов, няма против, няма въздържали се

/в гласуването не взе участие адв. Дикова, с която временно няма връзка/

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1010

Софийски адвокатски съвет да информира членове на САК, че на 25.02.2022 г. са влезли в сила изменения на Закона за регистър БУЛСТАТ (ЗРБ), публикувани в ДВ, бр. 16 от 2022 г., които касаят вписванията за лица, упражняващи свободна професия и по-конкретно измененията по § 5, ал.1 и ал. 2 във вр. с чл. 7, ал. 6 от ЗИДЗРБ.

Във връзка с горното решение, възлага на комисия по правни въпроси към САС да изготви становище с искане до ВАдвС да предприемат спешни мерки, които да разрешат проблема за адвокатите.

По точка тринадесета от дневния ред:

Гласували: 12 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

/в гласуването не взе участие адв.Стефанова, с която няма временно връзка/

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1011

Софийски адвокатски съвет възлага на председателя да сключи договор с фирма „Съни Холидейз“ ЕООД, на база на предварителна оферта от 02.03.2022 г., за организиране на Конгреса на FBE.

По точка четиринадесета от дневния ред:

Гласували: 13 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов, няма против, 1 въздържал се - Бакалова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1012

По повод Решение № 96/25.02.2022 г. на Министерски съвет, Софийски адвокатски съвет да сезира Комисия за защита на конкуренцията с искане за застъпничество за конкуренция по чл. 28 от ЗЗК, който предвижда, че Комисията за защита на конкуренцията „за да защити свободната инициатива в стопанската дейност и да предотврати ограничаването или нарушаването на конкуренцията, комисията извършва оценка за съответствието с разпоредбите на този закон на проекти или действащи нормативни и административни актове".

САС възлага на адв. Петьо Славов да изготви искането по чл.28 ЗЗК за становище от името на САС, обосновавайки правния интерес по чл.89, т.5 ЗА.

Гласували: 9 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, 1 против - Бакалова, 4 въздържали се - Пенова, Стефанова, Згурова, Хинов

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1013

Софийски адвокатски съвет да обжалва пред Върховен административен съд РМС № 96/25.02.2022 г. поради това, че същото е лишено от правни и фактически основания, че в него не са предвидени критерии за подбор на адвокатските кантори и няма и правила, които да гарантират прозрачност при неговото съставяне, в резултат на което се създават обосновани съмнения, че по този начин ще се нарушат принципите, които са установени в Конституцията, ЗЗК, ЗОП и Закона за държавните помощи.

САС възлага на адв.Петьо Славов и адв.Жана Кисьова да изготвят проект на жалба, която да бъде подадена в законоустановения срок за обжалване.

Гласували: 14 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1014

Софийски адвокатски съвет да инициира провеждането на срещи с представители на Министерски съвет, като отправи писмо до МС с информация за взетите от САС решения с покана за разговори с цел изясняване на действителните мотиви за приемането на Решение № 96/25.02.2022 г.

По точка шестнадесета от дневния ред:

Гласували: 14 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1015

Софийски адвокатски съвет да излъчи редовното заседание на САС, предвидено за 16.03.2022 г., за потребители - адвокати и младши адвокати от САК - на закритата секция на сайта на САК в частта, която не касае обсъждане на индивидуални преписки или въпроси, свързани с искания на адвокати от САК, в случай, че е осигурена техническа възможност.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Поради изчерпавен на дневния ред, закривам заседанието закривам заседанието.

адв.Стефан Марчев: ........... /Председател на САС/

адв.Албена Пенова: ............

/Секретар на САС/

Споделяне