Протокол № 5 от 02.02.2022 г.

П Р О Т О К О Л

№ 5

На 02.02.2022г. от 14.00ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Клетва.

2. Прием на адвокати.

3. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.

4. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лв.

5. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

6. Обсъждане на въпроси, свързани с договорните взаимоотношения с „Бисофт“ ЕООД.

7. Дисциплинарни преписки.

8. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

9. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние.

Присъстват основни членове на САС:

1. Стефан Николаев Марчев - Председател /включва се по-късно/

2. Албена Василева Пенова – Секретар

3. Валентина Драйчева Бакалова /включва се по-късно/

4. Вера Руменова Даскалова

5. Десислава Методиева Миразчийска

6. Евгения Петрова Гечева

7. Жана Иванова Кисьова

8. Златка Стефанова Динева

9. Ива Иванова Згурова-Шопова

10. Ивайло Кръстев Костов /включва се по-късно/

11. Лидия Въчева Дикова /включва се по-късно/

12. Петьо Димитров Славов

13. Христо Владов Хинов

14. Мирослав Тодоров Мичев

15. Лили Николова Лозанова

Присъстват резервни членове на САС:

1. Антон Йорданов Стефанов

2. Маргарита Руменова Димитрова

3. Мариана Емилова Вълкова /включва се по-късно/

4. Силвия Йорданова Спасова

5. Александър Димитров Машев /включва се по-късно/

6. Александър Ивайлов Тонев

Не присъстват резервни членове

1. Пламен Кирилов Киров

2. Александър Андонов Бояджиев

Не присъства представител на КС.

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

1. ВАЛЕНТИН НЕНКОВ ФИЛИПОВ – адвокат

2. СТЕФАНИ НИКОЛОВА НИКОЛОВА – младши адвокат

3. ХРИСТИНА ЦАНКОВА МАРЯНОВИЧ – младши адвокат

Клетвата се полага от Заместник-председателя Жана Кисьова, поради ангажимент на председателя Стефан Марчев.

Заседанието се води от заместник-председателя Жана Кисьова.

По точка втора от дневния ред:

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ЖАНА КИСЬОВА: - За протокола в залата на съвета са адвокатите Албена Пенова, Жана Кисьова, Десислава Миразчийска, Евгения Гечева, Петьо Славов и резервният член на съвета адвокат Маргарита Димитрова. Дистанционно присъстват адвокатите Лидия Дикова, Златка Стефанова, Стефан Марчев, Мирослав Мичев, Вера Даскалова, Ива Згурова, Христо Хинов и резервният член на съвета адвокат Антон Стефанов.

Има кворум за заседанието на съвета, продължаваме с точките по дневния ред.

Точка втора - прием на адвокати няма.

По точка трета от дневния ред:

В зала е служител „Регистри“ – Антоанета Алексова.

Гласували: 13 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 910

а. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат Б.Д.Б.-Х от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

б. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат И.К.Н от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

в. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат Т.Т.Г от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

г. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат М.Г.Б.-К от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

д. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат В.А.Б от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

е. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат И.И.Й от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

ж. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат И.М.К от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

з. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат И.Р.Н от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Адвокат Марчев се изключва. Заседанието продължава при кворум от 12 души.

Адвокат Костов се включва. Заседанието продължава при кворум от 13 души.

Гласували: 13 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 911

На основание чл.23 от Закона за адвокатурата, временно преустановява упражняването на адвокатска професия на адвокат Х.Н.Д поради болест за срок от една година, считано от постановяване на решението - 02.02.2022 г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 13 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 912

а. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат Е.Е.М от регистъра на младши адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

б. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат М.И.Р от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

в. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат А.Б.Б от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

г. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат И.Г.Н от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

д. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат М.К.С от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

е. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат В.Р.П от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 13 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 913

На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат А.Г.Н. от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от 21.01.2022 г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 13 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 914

На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Ц.И.К от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от 01.02.2022 г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 13 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 915

а. На осн.чл.22 (1), т.5 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Б.Н.М от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от 26.11.2021 г.;

б. На осн.чл.22 (1), т.5 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат З.Н.Д от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от 22.01.2022 г.;

в. На осн.чл.22 (1), т.5 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Г.Г.Ц от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от 30.11.2021 г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 13 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 916

На чл. 6, ал. 1 от Наредба № 3 на ВАдвС, уважава 12 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 13 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 917

На основание чл.61 от Закона за адвокатурата, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Еднолично адвокатско дружество „С.”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 918

Уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „Л.К. – Л.” и вписва следните промени по партидата на Адвокатско дружество „В. и К.“ с парт.№ ... в регистъра:

Заличава като съдружник адвокат Б.Н.М;

Дружеството продължава дейността си като еднолично адвокатско дружество с наименование Еднолично адвокатско дружество „Л.К. – Л.”;

Едноличен собственик на Еднолично адвокатско дружество „Л.К. – Л.” е адвокат Л.Т.К.- Л;

Едноличното адвокатско дружество „Л.К. – Л.” се управлява и представлява от управителя адвокат Л.Т.К.- Л.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов

няма против, 1 въздържал се - Костов

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 919

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Т. и с.” вписва следните промени:

Вписва като съдружник адвокат Б.В.Т;

Дружеството ще се управлява и представлява от адвокат В.Д.Т.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов

няма против, 1 въздържал се - Костов

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 920

Уважава заявление на Адвокатско дружество „И. и Н.” и вписва промяна в адреса на дружеството, както следва: гр.София, .....

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов

няма против, 1 въздържал се - Костов

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 921

а. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Д., П. и К.“ и отписва К.Е.Ц. от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия;

б. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Д., П. и К.“ и отписва М.О.Л от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия;

в. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Д., П. и К.“ и отписва К.Д.Т от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия;

г. Уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „В. и п.“ и отписва К.Л.К от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия;

д. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Д., П. и К.“ и отписва Р.П.М от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия;

е. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Д., П. и К.“ и отписва Д.Д.Р от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия;

ж. Уважава заявление на адвокат Й.И.П и отписва К.Г.И от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 922

а. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество „П., А. и п.“ и вписва М.И.Н в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

б. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на адвокат Й.И.П и вписва И.И.Ч в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 13 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 923

По постъпило искане за определяне на особен представител по чл. 47, ал. 6 ГПК и на осн. чл. 18, т. 3 ЗПП, Софийският адвокатски съвет определи на случаен принцип чрез Генератор на случайни числа следните особени представители, вписани в НРПП;

- по гражданско дело № .../2021 г., по описа на СГС-ГО-I-18 състав, на ответника В.Н.П бъде определен за особен представител адвокат М.М.К, а в случай на невъзможност или друга причина да бъде определена като резервен адвокат Ю.Б.Р.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 13 за – Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 924

На основание чл. 38, ал. 2 от Закона за правната помощ, Софийският адвокатски съвет заверява 150 броя отчети, постъпили в периода от 26.01.2022 г. до 02.02.2022 г. и проверени от членове на съвета, на адвокати от Софийската адвокатска колегия, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ, като одобрява размера на възнагражденията.

По точка седма от дневния ред:

Адвокат Бакалова се включва. Заседанието продължава при кворум от 14 души.

Гласували: 14 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 925

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат С.Г.В, като дисциплинарна преписка № 781/2021г. се прекрати със следните мотиви;

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 14 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 926 /а/

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение да се образува дисциплинарно производство срещу адвокат Г.И.К.

На осн.чл.137, ал.7 от ЗА, Софийски адвокатски съвет определя адв. Ива Згурова-Шопова, член на САС, да изготви, внесе и поддържа дисциплинарното обвинение пред ДС на САК.

Р Е Ш Е Н И Е № 926 /б/

На чл.33, ал. 5, т.3 ЗПП, Софийски адвокатски съвет да отправи предложение за отписване от Националното бюро за правна помощ на адв. Г.Кн, по силата на което Националното бюро за правна помощ мотивирано заличава вписан адвокат, ако е установено от адвокатския съвет нарушение по този закон, или недобросъвестно, или некомпетентно извършена правна помощ.

Гласували: 14 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 927

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Н.А.И, като дисциплинарна преписка № 775/2021г. се прекрати със следните мотиви;

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 14 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 928

На осн.чл.137, ал.5, пред. предпоследно от ЗА, Софийски адвокатски съвет разпорежда извършване на допълнителна проверка в 14-дневен срок от изтичане на първоначалния срок за проверка по дисциплинарна преписка № 766/2021 г. образувана срещу адвокат Л.А.П от САК с докладчик адвокат Петьо Славов.

Гласували: 13 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов

няма против, 1 въздържал се - Мичев

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 929

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Я.М.С, като дисциплинарна преписка № 765/2021г. се прекрати със следните мотиви;

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

По точка осма от дневния ред:

Гласували: 14 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 930

Подадена е молба от адвокат А.И.П. от САК до Софийски адвокатски съвет с искане за определяне на адвокатско възнаграждение по реда на чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата, с вх. рег. № .../12.01.2022 г. и допълнително заявление с вх. № .../17.01.2022 г.

1. Твърдения, съдържащи се в искане с вх. рег. №.../12.01.2022 г.

Искането за определяне на адвокатско възнаграждение по чл. 36, ал. 3 от ЗА е отправено от адвокат А.П. с оглед Определение № ... от 10.11.2021 г., постановено по в.гр.д. № .../2021 г. по описа на Софийски апелативен съд, с което съдът е дал указания за представяне на доказателства по делото, че Софийски адвокатски съвет е сезиран с искане за определяне на адвокатско възнаграждение по реда на чл. 36, ал. 3 ЗАдв.

В искането адвокат П. е посочила, че депозира същото с оглед

указанията на съда, но намира, че в случая не са налице предпоставките на чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

Съображенията ú се основават на това, че между нея и клиента ú Й.Й. има сключен договор за осъществяване на правна защита и съдействие срещу уговорен резултативен хонорар и работата по договора е извършена, а възнаграждението не е заплатено.

Фактите по случая са следните:

На 23.05.2015 г. между адвокат А.П. от САК и неин клиент Й.К.Й е сключен договор за правна защита и съдействие във връзка с настъпилата при пътнотранспортно произшествие смърт на сина на Й.К.Й.

В хода на изпълнение на възложената работа, адвокатът е представлявал доверителя си по образуваното наказателно производство, сезирал е застрахователя по риска „Гражданска отговорност на автомобилистите“ на виновния водач с претенция за доброволно плащане на обезщетение, застрахователното дружество е предложило сумата от ... лева, поради което адвокатът е образувал дело, по което е присъдена сумата от ... лева.

След приключване на делото пред въззивната инстанция клиентът е оттеглил пълномощията, дадени на адвокат П. и след упълномощаване на няколко поредни други адвокати, изпълнителният лист е взет от адвокат В.Д., който е образувал изпълнително дело от името на Й.Й., в хода на което сумата е събрана.

След като пълномощията на адвокат П. са били оттеглени, същата се е свързала с клиента си и е поискала уговореното възнаграждение да ú бъде заплатено. Й.Й. е отказал да заплати на адвокат П. възнаграждението съгласно договора от 23.05.2015 г. в размер на ... % от полученото обезщетение, поради което адвокат П. на основание чл. 37 ЗА, вр. чл. 410 и сл. ГПК е подала молба за издаване на заповед за изпълнение. В срока по чл. 414 ГПК клиентът е възразил срещу заповедта за изпълнение, поради което в определения от закона срок (чл. 415, ал. 4 ГПК) адвокат П. е предявила искове срещу клиента си за установяване на вземането и за осъждане на длъжника да го заплати.

Първоинстанционният Окръжен съд – Кюстендил е уважил предявените от адвокат П. искове и е присъдил в нейна полза определеното в договора между страните адвокатско възнаграждение, равняващо се на ... % от присъденото обезщетение и възлизащо на ... лева с подробни мотиви, които докладчикът по настоящата преписка споделя изцяло.

След обжалване от страна на клиента Й.Й., е образувано в.гр.д. № ..... по описа на Софийски апелативен съд за 2021 г., в хода на което е постановено Определение № ... от 10.11.2021 г., с което е отменен хода по същество по делото и на ответника са дадени указания да отправи искане до Софийски адвокатски съвет за определяне на възнаграждение по реда на чл. 36, ал. 3 ЗА. В определението е изрично посочено, че това може да стори и ищцата (адвокат П.), която е отправила настоящото искане.

2. Фактически и правни изводи:

Въз основа на твърденията, изложени от адвокат П. и представените по преписката документи, в това число и сключения между нея и Й.К.Й. договор за правна защита и съдействие от 23.05.2015 г. се налага изводът, че предпоставките на чл. 36, ал. 3 от ЗА за определяне на възнаграждение от Софийския адвокатски съвет, а именно липса на договор между адвоката и клиента, не са налице в настоящия случай. Поради това искането за определяне на адвокатски възнаграждение от Софийски адвокатски съвет е неоснователно и като такова следва да бъде оставено без уважение.

Страните са сключили договор, съобразен с предвидената в чл. 36, ал. 4 ЗА възможност и правилото на чл. 1 НМРАВ (Наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения на ВАдвС), според което: „Размерът на възнаграждението за оказваната от адвоката правна помощ се определя по свободно договаряне въз основа на писмен договор с клиента, но не може да бъде по-малък от определения в тази наредба минимален размер за съответния вид помощ.“ В сключения договор ясно и недвусмислено е определен размерът на дължимото се на адвоката адвокатско възнаграждение, дължимо след извършване на работата, свързана като краен резултат с получаване на обезщетение по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ от правоимащото увредено лице по смисъла на чл. 265, ал. (КЗ отм., но действащ към датата на настъпване на застрахователното събитие) – Й.Й. Видно е от доказателствата по делото, че работата е извършена изцяло от адв. П. и в полза на нейния доверител е присъдено високо по своя размер с оглед практиката на съдилищата за процесния период обезщетение. Клиентът неоснователно е оттеглил дадените пълномощия в момент, в който адвокатът е бил извършил възложената работа и поради това не са налице основания уговореното и дължимо възнаграждение да не бъде заплатено на адвоката. Адвокатът основателно е предприел предвидените в закона действия, за да удовлетвори своето вземане срещу клиента – негов длъжник.

Ето защо в настоящия случай с оглед наличието на договор между адвоката и неговия клиент не са налице предвидените в чл. 36, ал. 3 ЗА предпоставки Софийският адвокатски съвет да определи размера на адвокатското възнаграждение. Същото следва да бъде определено от съда съобразно волята на страните по сключения между тях договор за правна защита и съдействие, а именно в размер на ... лева, представляващи равностойността на ... % от присъденото и получено от Й.Й. застрахователно обезщетение.

Водим от горното, Софийският адвокатски съвет отказва да определи възнаграждение на адвокат А.И.П, с личен номер ..., по направеното от нея искане, вх. рег. № .../12.01.2022 г. и допълнително заявление с вх. № .../17.01.2022 г., за определяне на адвокатско възнаграждение по реда на чл. 36, ал. 3 ЗА. Искането е неоснователно поради това, че между адвоката и неговия клиент е сключен договор за правна защита, в който размерът на дължимото възнаграждение е определен и възлиза на ... лева, представляващи равностойността на ... % от полученото от клиента обезщетение от ... лева.

На основание чл.88,ал.5 във вр. с чл. 7 от ЗА, решението подлежи на обжалване пред Висшия адвокат.

По точка девета от дневния ред:

Гласували: 14 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Лозанова, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 931

Уважава молба за социална помощ на адвокат И.И.М. от САК и отпуска еднократна финансова помощ в размер на .... лева.

Помощта да бъде изплатена, без да се чака изтичане на 14-дневния срок.

По точка шеста от дневния ред:

Адвокат Марчев се включва.

Заседанието продължава при кворум от 15 души.

Гласували: 14 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Лозанова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов

няма против, 1 въздържал се - Костов

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 932

САС, като взе предвид обсъжданията на съвета по точка шеста от дневния ред, взема решение да се отправи писмо-искане до управителя на „Бисофт“ ЕООД, в срок до 15.02.2022 г. да представи подробно писмено разяснение относно видовете дейности, които се извършват по силата на сключени със САК договори като дейности, които извършва и като системен администратор, както и описание на функционалностите на системите „Служебни защити“ и BARKEEPER, както и да даде обяснение и да представи информация относно причините, поради които до момента не е подписал договор за обработка на лични данни със САК, като представи проект на договор за обработка на лични данни, относно дейностите които „Бисофт“ ЕООД извършва в САК чрез всички софтуерни продукти, който „Бисофт“ ЕООД би приел да подпише.

След разглеждане на така поисканите и предоставени от управителя на „Бисофт“ ЕООД, материали, проект на договор и обяснения, САС на заседанието си на 16.02.2022 г. ще вземе решение относно това дали да бъде изслушан управителят на „БИСОФТ“ ЕООД и кога.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ЖАНА КИСЬОВА: - Благодаря на всички!

адв.Жана Кисьова: ........

/Заместник-председател на САС/

адв.Албена Пенова: .........

/Секретар на САС/

Споделяне