Дневен ред за 26.01.2022

ДНЕВЕН РЕД

за извънредно заседание на Съвета на САК

на 26.01.2022 г., сряда, от 14.00 ч.

1. Прием на адвокати.

2. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания, промени в ста-тута, дружества и съдружия.

3.Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лв.

4. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

5. Приемане на решение за относно промяна в състава на избирателно бюро VI във връзка с провеждане на избор за делегати от САК за ОСАС през 2022 г.

6. Финансови въпроси.

6.1. Вземане на решение за сключване на договор за изработка, доставка и монтаж на обо-рудване за „Библиотеката и споделен офис“ на САК в гр. София, бул. Витоша 1а, Кантора 203.

7. Дисциплинарни преписки.

8. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокату-рата.

9. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние.

С уважение,

Адв. Стефан Марчев

Споделяне