Дневен ред за 19.01.2022

ДНЕВЕН РЕД

за редовно заседание на Съвета на САК

на 19.01.2022 г., сряда, от 14.00 ч.

1. Прием на адвокати.

2. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.

3. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лв.

4. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

5. Обсъждане на обобщена информация (отчети) за дейността на комисиите към Софийски адвокатски съвет с оглед изготвяне на годишния отчет за дейността на Адвокатския съвет през 2021 г.

6. Финансови въпроси.

6.1. Вземане на решение за сключване на договор с дружество, което да осигури техническо обезпечаване и видеоизлъчване на Общото събрание на адвокатите от САК на 29.01. и 30.01.2022 г.

6.2. Вземане на решение за сключване на договор за изработка, доставка и монтаж на оборудване за „Библиотеката и споделен офис“ на САК в гр. София, бул. Витоша 1а, Кантора 203.

6.3. Вземане на решение за допълнителна поръчка на рекламни материали за 2022 г.

7. Обсъждане на финансови въпроси, свързани с изготвяне на проектобюджета на САК за 2022 г.

8. Обсъждане на приоритетни действия на адвокатския съвет през 2022 г. и 2023 г., въз основа на които да се изготви Програма за дейността на съвета на САК през 2022 г. и 2023 г.

9. Дисциплинарни преписки.

С уважение,

Адв. Стефан Марчев

Споделяне