Протокол №13 от 31.03.2021

П Р О Т О К О Л

№ 13

На 31.03.2021г. от 14.16 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния

Д Н Е В Е НРЕД:

1.Обсъждане на проект за Правила за работата на Софийски адвокатски съвет и постоянните комисии към него.

Докладва временната комисия, избрана с Решение на САС от 23.03.2021 г. (адв. Стефан Марчев, адв. Жана Кисьова, адв. Ива Згурова, адв. В.Бакалов, адв. К.Граматикова)

2. Обсъждане на отчета за 2020 г.

Докладва:адвокат Албена Пенова, адвокат Стефан Марчев.

3.Разглеждане на Проектобюджета за 2021 г.

Докладва:адвокат Албена Пенова, адвокат Десислава Миразчийска, адвокат Стефан Марчев.

4.Обсъждане на финансови въпроси.

Докладва: адвокат Стефан Марчев.

5.Разглеждане на дисциплинарни преписки.

Докладват: членове на съвета, на които е възложено изготвяне на доклади.

6.Определяне на членове на съвета, които да поддържат изготвените и внесени обвинения от членове на адвокатския съвет с изтекъл мандат.

Докладва: адвокат Ваня Траянова.

7.Приемане на условия и ред за определяне на особени представители по дела.

Доклад: Комисия по правна помощ (Десислава Миразчийска, Ваня Траянова, Евгения Гечева, Вера Даскалова) и Александър Машев.

8. Определяне на особен представител на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лв.

Докладва:Десислава Миразчийска.

9.Вземане на решение за въвеждане на приемно време за адвокати и граждани и определяне на график за м. април 2021 г., по който всеки един от членовете на съвета да бъде дежурен в рамките на приемното време един работен ден от месеца.

Докладва:адвокат Стефан Марчев

10.Вземане на решение за замяна на E. П. като член на работната група за “Изработване на методика за оценка на работата на адвоката, предоставил правна помощ, и определяне на размера на адвокатското му възнаграждение, въз основа на количеството и качеството на извършената от него дейност“.

Докладва: адв. Десислава Миразчийска.

11.Определяне на член на Съвета на САК за отговорник за Регионалния център за консултиране, създаден по реда на чл. 30ж и сл. от ЗПП.

Докладва: адв. Десислава Миразчийска.

12.Определяне на състав на избирателни бюра по чл. 101, ал. 2 ЗА за провеждане на избори за делегати от САК на предстоящото Общо събрание на адвокатите от САК.

Докладва: адв. Стефан Марчев, адв. Десислава Миразчийска.

13.Обсъждане на предлагания от Висшия съдебен съвет Модел 4 за Реформа на съдебната карта.

Докладва: адв. Валентина Бакалова и адв. Жана Кисьова.

14.Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

Докладва адвокат Десислава Миразчийска.

15.Текущи въпроси на вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.

Докладва: адв. Албена Пенова/адв. Десислава Миразчийска.

Присъстваха основни членове:

1.Стефан Николаев Марчев

2.Албена Василева Пенова

3.Ива Иванова Згурова-Шопова

4. Златка Стефанова Динева

5. Валентина Драйчева Бакалова

6. Ивайло Кръстев Костов

7. Десислава Методиева Миразчийска

8. Мирослав Тодоров Мичев

9. Петьо Димитров Славов

10. Жана Иванова Кисьова

11. Вера Руменова Даскалова

12. Лидия Въчева Дикова

13. Христо Владов Хинов

14. Катерина Владимирова Граматикова

Отсъства основен член:

Лили Николова Лозанова

Присъстваха резервни членове:

Евгения Петрова Гечева

Александър Андонов Бояджиев

Александър Ивайлов Тонев

Ваня Траянова Стоянова

Мариана Емилова Вълкова

Маргарита Руменова Димитрова

Пламен Кирилов Киров

Силвия Йорданова Спасова

Не присъстваха резервни членове:

Александър Димитров Машев

Богдан Костадинов Петров

Антон Йорданов Стефанов

Присъства представител на КС: адв. Бойко Матеев

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 14 за /Пенова, Марчев, Граматикова, Мичев, Бакалова, Кисьова, Стефанова, Костов, Згурова, Мичев, Хинов, Дикова, Славов, Миразчийска/, няма против, няма въздържали се – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема правила за работата на Софийски адвокатски съвет и постоянните комисии към него със следните редакции:

В раздел Раздел ІІІ - Правила за прозрачност в работата на Съвета, в чл. 3 да отпадне думата задължително. Чл.3 да се чете: Съветът води протоколи за своите заседания, които се подписват от председателстващия заседанието и Секретаря. Участието в заседанието на член на Съвета посредством видеоконферентна връзка се удостоверява в протокола.

Отпада от Вътрешните правила на работата на САС и комисиите към него редакцията на чл.4 (4) - Изказванията на лицата, членове на САС, които не предоставят съгласие за оповестяване на техните имена и изказвания им по реда на настоящите правила, следва да бъдат заличавани от преписа на протоколите, които ще бъдат оповестявани.

Останалите текстове на Вътрешните правила за работата на съвета и комисиите към него се приемат без корекции.

Гласували: 11 за /Пенова, Марчев, Кисьова, Мичев, Бакалова, Згурова, Славов, Граматикова, Дикова, Хинов, Мирзчийска/, няма против, 2 въздържали се - /Стефанова, Костов/

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема следната редакция на чл.4(4) от Вътрешните правила за работа на САС - Изказванията на лицата, членове на САС, които не предоставят съгласие за оповестяване на техните имена и изказвания им по реда на настоящите правила, следва да бъдат заличавани от преписа на протоколите, които ще бъдат оповестявани до момента, в който съветът получи становище от КЗЛД, което позволява такова оповестяване или бъде прието решение на Общото събрание на САК за това.

Адв.Марчев излиза от зала. Заседанието продължава да се води от заместник-председателя адв.Жана Кисьова.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 14 за /Пенова, Марчев, Граматикова, Мичев, Бакалова, Кисьова, Стефанова, Костов, Згурова, Мичев, Хинов, Дикова, Славов, Миразчийска/, няма против, няма въздържали се – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Задължава главния счетоводител в срок до 02.04.2021г. да изпрати в един и същи имейл на всички членове на съвета събраните до момента документи във връзка с отчета за изпълнението на бюджета на САК за 2020г. и проектобюджета на САК за 2021г. с подробно разписани разбивки по разходи и приходи по поставените въпроси, касови отчети, банкови наличности, разходно-оправдателни документи и договори във връзка с извършени ремонти в ОД Лозенец, както и да отговори на поставените от членовете на съвета въпроси с срок до 06.04.2021г.

Гласували: 14 за /Пенова, Марчев, Граматикова, Мичев, Бакалова, Кисьова, Стефанова, Костов, Згурова, Мичев, Хинов, Дикова, Славов, Миразчийска/, няма против, няма въздържали се – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Отлага разглеждането на точка втора от дневния ред - отчет за изпълнението на бюджета на САК за 2020г. за 07.04.2021г.

По точка трета от дневния ред:

Р Е Ш И:

Отлага разглеждането на точка трета от дневния ред – приемане на проектобюджет на САК за 2021г. за 07.04.2021г.

Гласували: 14 за /Пенова, Марчев, Граматикова, Мичев, Бакалова, Кисьова, Стефанова, Костов, Згурова, Мичев, Хинов, Дикова, Славов, Миразчийска/, няма против, няма въздържали се – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да уведоми адвокатите от САК, че всички, заявили до момента желание за ваксиниране с PHK ваксини, имат възможност да се ваксинират с ваксина „Пфайзер“ в предварително обявен часови график за периода от 01 април до 03 април 2021г.

За адвокатите, които не са заявили до момента желание, но желаят да се ваксинират, могат да подадат такова заявление в срок до 14 април 2021г.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 14 за /Пенова, Марчев, Граматикова, Мичев, Бакалова, Кисьова, Стефанова, Костов, Згурова, Мичев, Хинов, Дикова, Славов, Миразчийска/, няма против, няма въздържали се – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Във връзка с установени разходи за стартираната на 18.03.2021г. дарителска кампания „Аз съм с Теб“, които значително надхвърлят получените досега постъпления, САС взема решение да се преустанови публикуването на рекламни банери от сайтовете „ЛЕКС БГ“, „ДЕ ФАКТО“, „ПРАВЕН СВЯТ“ и всички други, които бъдат установени, като за това се изпратят уведомителни писма до всички сайтове.

Във връзка с горното, да се прекратят всички договори, сключени от действащия до 16.03.2021г. адвокатски съвет за възмездено рекламиране на дарителската кампания „Аз съм с Теб“.

Гласували: 14 за /Пенова, Марчев, Граматикова, Мичев, Бакалова, Кисьова, Стефанова, Костов, Згурова, Мичев, Хинов, Дикова, Славов, Миразчийска/, няма против, няма въздържали се – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Всички разходи на стойност над 5 000,оо лева да бъдат одобрявани с решение на софийски адвокатски съвет.

Гласували: 14 за - /Пенова, Марчев, Граматикова, Мичев, Бакалова, Кисьова, Стефанова,

Костов, Даскалова, Згурова, Хинов, Миразчийска, Дикова, Славов/, няма против, няма въздържали се – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

За периода от 19.03.2021г. до 31.03.2021г. председателят и секретарят на САК да не получават възнаграждения, както и да не се изплащат заседателни на членовете на съвета, взели участие в заседанията на съвета, проведени в периода 19-31.03.2021г.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 14 за - /Пенова, Марчев, Граматикова, Мичев, Бакалова, Кисьова, Стефанова, Костов, Згурова, Мичев, Хинов, Дикова, Славов, Миразчийска/ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да разгледа първо точка седма и точка осма от дневния ред преди точка пета и следващите.

Въз основа на горното, точка седма става точка пета, точка осма става точка шеста, а точка пета става точка седма.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 14 за /Пенова, Марчев, Граматикова, Мичев, Бакалова, Кисьова, Стефанова, Костов, Згурова, Мичев, Хинов, Дикова, Славов, Миразчийска/ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема условия и ред за определяне на особени представители по дела, както следва:

- по дела, при които размерът на възнаграждението за особения представител е до 1000 лева, особеният представител се определя от служителите на САК в звено „Правна помощ“ по общия ред за разпределяне на служебните защитници – по азбучен ред и по реда на постъпване на искането, в присъствието на член на Комисията по прилагане на Закона за правна помощ, за което се съставя протокол;

- по дела, при които размерът на възнаграждението за особения представител е от 1000 лева до 3000 лева, особеният представител се определя от Комисията по прилагане на ЗПП на случаен принцип, чрез генериране на случайни числа за избор на адвокат със съответен номер от списъка на адвокатите, вписани в регистъра на НБПП, като не могат да бъдат определяни за особени представители адвокати, които са били особени представители по дела с възнаграждение над 1000 лева през последните 3 /три/ години преди текущата.

- по дела, при които размерът на възнаграждението за особения представител е над 3000 лева, особеният представител се определя с решение на Софийски адвокатски съвет на случаен принцип, чрез генериране на случайни числа за избор на адвокат със съответен номер от списъка на адвокатите, вписани в регистъра на НБПП, като не могат да бъдат определяни за особени представители адвокати, които са били особени представители по дела с възнаграждение над 1000 лева през последните 3 /три/ години преди текущата.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 14 за /Пенова, Марчев, Граматикова, Мичев, Бакалова, Кисьова, Стефанова, Костов, Згурова, Мичев, Хинов, Дикова, Славов, Миразчийска/ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Членовете на адвокатския съвет да не бъдат определяни за особени представители и служебни защитници и да бъдат изключени от списъците за разпределение на служебните защити и особените представители.

По точка шеста от дневния ред:

Гласували: няма против, 1 въздържал се – /Граматикова/, 13 за - /Пенова, Марчев, Мичев, Бакалова, Кисьова, Стефанова, Костов, Даскалова, Згурова, Хинов, Миразчийска, Дикова, Славов/

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

По постъпило искане за определяне на особен представител по чл. 47, ал. 6 ГПК и на осн. чл. 18, т. 3 ЗПП, Софийският адвокатски съвет определи на случаен принцип чрез Генератор на случайни числа следните особени представители, вписани в НРПП;

– По гр.д. № 11176/2020г. на ГО - I-14 с-в, за осъществяване на правна помощ на ответниците Е. Д. К. и М. М. А. да бъде определена адвокат В. К. Б., а за резерва – адвокат Н. К. Б.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 14 за - /Пенова, Марчев,

Граматикова, Мичев, Бакалова, Кисьова, Стефанова, Костов, Даскалова, Згурова, Хинов, Миразчийска, Дикова, Славов/- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

По постъпило искане за определяне на особен представител по чл. 47, ал. 6 ГПК и на осн. чл. 18, т. 3 ЗПП, Софийският адвокатски съвет определи на случаен принцип чрез Генератор на случайни числа следните особени представители, вписани в НРПП;

– По гр.д. № 4552/2020г. на ГО - I-17 с-в, за осъществяване на правна помощ на ответника Н. С. Д. да бъде определен адвокат А. Г. К., а за резерва – адвокат Т. Г. Х.

По точка седма от дневния ред:

Дисциплинарни преписки.

По точка осма от дневния ред:

Гласували: няма против, няма въздържали се, 14 за - /Пенова, Марчев, Граматикова, Мичев, Бакалова, Кисьова, Стефанова, Костов, Даскалова, Миразчийска, Згурова, Хинов, Дикова, Славов/ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Отлага разглеждането на точка осма от дневния ред относно определяне на членове на съвета на САК, които да поддържат пред Дисциплинарния съд при САК обвинения по дисциплинарни дела № 2/2021г., 3/2021г. и 6/2021г. по описа на Дисциплинарен съд при САК.

По точка девета от дневния ред:

Гласували: няма против, няма въздържали се, 14 за - /Пенова, Марчев, Граматикова, Мичев, Бакалова, Кисьова, Стефанова, Костов, Даскалова, Миразчийска, Згурова, Хинов, Дикова, Славов/ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Въвежда приемно време за адвокати и граждани от 9.30 часа до 16.30 часа всеки работен ден в сградата на САК в гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 137, като по един член на съвета на ротационен принцип ще бъде на разположение за срещи с адвокати и граждани в приемното време.

В изпълнение на горното, в срок до 02.04.2021г. членовете на адвокатския съвет да заявят свободни за тях дати за м. април 2021г. и м.май 2021г., с оглед изготвяне на график на дежурствата за периода 01.04.2021г. - 31.05.2021г.

След окончателното изготвяне на графика същият да бъде обявен на сайта на Софийска адвокатска колегия за сведение.

По точка десета от дневния ред:

Гласували: няма против, няма въздържали се 14 за - /Пенова, Марчев, Граматикова, Мичев, Бакалова, Кисьова, Стефанова, Костов, Даскалова, Миразчийска, Згурова, Хинов, Дикова, Славов/ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Заменя адв. E. П. като член на работната група за “Изработване на методика за оценка на работата на адвоката, предоставил правна помощ и определяне на размера на адвокатското му възнаграждение, въз основа на количеството и качеството на извършената от него дейност“, формирана със заповед № 91/ 30.12.2020 г. на Председателя на НБПП.

На нейно място включва в състава на работната група Ваня Траянова Стоянова – член на САС.

По точка единадесета от дневния ред:

Гласували: няма против, няма въздържали се, 14 за - /Пенова, Марчев, Граматикова, Мичев, Бакалова, Кисьова, Стефанова, Костов, Даскалова, Миразчийска, Згурова, Хинов, Дикова, Славов/ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Определя адв. Вера Даскалова - член на САС за отговорник за Регионалния център за консултиране, като координира дейността с Комисията за прилагане на закона за правната помощ.

По точка дванадесета от дневния ред:

Гласували: няма против, няма въздържали се, 14 за - /Пенова, Марчев, Граматикова, Мичев, Бакалова, Кисьова, Стефанова, Костов, Даскалова, Миразчийска, Згурова, Хинов, Дикова, Славов/ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн.чл. 101, ал.2 от Закона за адвокатурата, определя следния състав на избирателните бюра, които да подпомагат работата на избирателната комисия за избора на делагати за ОСОС, който ще се проведе на 24-25.04.2021г.:

I Бюро - Димитър Мирославов Милев – Председател и членове Светослав Пенчев Казаков и Петя Валентинова Колчакова;

II Бюро - Метин Мустафов Ибриямов – Председател и членове Десислава Монева Петкова - Пенева и Христо Атанасов Барбов;

III Бюро Боян Огнянов Манчев– Председател и членове Крикор Мисак Малхасян и Тодор Димитров Илиев;

IV Бюро - Екатерина Райкова Джурова – Председател и членове Тони Илиянов Чакъров и Николета Георгиева Георгиева;

V Бюро Адриана Павлова Занева – Председател и членове Емануела Ивелинова Стоманякова и Йордан Стефанов Първанов;

VI Бюро - Красимир Петров Владимиров – Председател и членове Красимир Александров Сахаров и Десислава Диянова Сливовска;

VII Бюро - Павлин Стефанов Стоев – Председател и членове Александра Петрова Николова и Султан Махмуд Мохамед Хусин;

VIII Бюро - Борислав Димитров Караколев – Председател и членове

Диана Савова Ангелова – Георгиева и Румен Бориславов Николов;

IX Бюро - Дарина Дончева Дончева – Председател и членове Георги Цветанов Георгиев и Теодора Захариева Паликрушева;

X Бюро - Нанси Монтер Дахабре – Председател и членове Мария Методиева Стойкова и Петър Петков Петров.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 14 за - /Пенова, Марчев, Граматикова, Мичев, Бакалова, Кисьова, Стефанова, Костов, Даскалова, Миразчийска, Згурова, Хинов, Дикова, Славов/ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн.чл. 101, ал.2 от Закона за адвокатурата, определя следните резервни членове на избирателни бюра, които да се явят на мястото на основен член на избирателно бюро, в случай че същият е възпрепятстван да участва лично:

1. Веселин Асенов Видолов

2. Ванина Стефанова Николчева

3. Ариента Аристир Димо

4. Стефани Йорданова Бистрева

5. Димитър Любомиров Георгиев

По точка тринадесета от дневния ред:

Гласували: няма против, няма въздържали се, 14 за - /Пенова, Марчев, Граматикова, Мичев, Бакалова, Кисьова, Стефанова, Костов, Даскалова, Миразчийска, Згурова, Хинов, Дикова, Славов/ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Софийският адвокатски съвет подкрепя позициите на ВАдвС и Съюза на съдиите в България, изразени по повод предлагания модел за съдебна реформа - Модел 4.

Възлага на комисията по правни въпроси към САС да формулира становище, което да бъде адресирано до ВАдвС и всички заинтересовани институции.

По точка четиринадесета от дневния ред:

Гласували: няма против, няма въздържали се, 14 за - /Пенова, Марчев, Граматикова, Мичев, Бакалова, Кисьова, Стефанова, Костов, Даскалова, Миразчийска, Згурова, Хинов, Дикова, Славов/ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 38, ал. 2 от Закона за правната помощ, Софийският адвокатски съвет заверява 100 броя на адвокати от Софийската адвокатска колегия, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията им от НБПП.

По точка петнадесета от дневния ред:

Гласували: няма против, няма въздържали се, 14 за - /Пенова, Марчев, Граматикова, Мичев, Бакалова, Кисьова, Стефанова, Костов, Даскалова, Миразчийска, Згурова, Хинов, Дикова, Славов/ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата, отписва адв. Зара Василева Петрова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата, отписва адв. Цветелина Иванова Йотова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 14 за - /Пенова, Марчев, Граматикова, Мичев, Бакалова, Кисьова, Стефанова, Костов, Даскалова, Миразчийска, Згурова, Хинов, Дикова, Славов/ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн.чл.6, ал.1 от Наредба № 3 на ВАС, уважава 7 заявления за промяна на адрес, телефон, име или друго обстоятелство.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 14 за - /Пенова, Марчев, Граматикова, Мичев, Бакалова, Кисьова, Стефанова, Костов, Даскалова, Миразчийска, Згурова, Хинов, Дикова, Славов/ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „[наименование]” и вписва следните промени:

Заличава като съдружник и управител адв. П. П. П.;

Вписва промяна в наименованието на дружеството от Адвокатско дружество „[наименование]“ на Адвокатско дружество „[наименование]“;

Адвокатското дружество ще се управлява и представлява от адв. Б. Г. Й. и адв.К. Н Й. заедно и поотделно.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 14 за - /Пенова, Марчев, Граматикова, Мичев, Бакалова, Кисьова, Стефанова, Костов, Даскалова, Миразчийска, Згурова, Хинов, Дикова, Славов/ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК еднолично адвокатско дружество „[наименование]”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 за – /Пенова, Марчев, Граматикова, Бакалова, Кисьова, Стефанова, Костов, Даскалова, Миразчийска, Хинов/, няма против, 4 въздържали се – /Мичев, Славов, Дикова, Згурова /

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Не уважава заявление за вписване на ново еднолично адвокатско дружество „[наименование]”, поради наличие на пречка по чл.57, ал. 3 от ЗА, приложима и за еднолично адвокатско дружество на осн. чл.75а от ЗА.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 14 за - /Пенова, Марчев, Граматикова, Мичев, Бакалова, Кисьова, Стефанова, Костов, Даскалова, Миразчийска, Згурова, Хинов, Дикова, Славов/ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Отлага разглеждането на заявление на Еднолично адвокатско дружество „[наименование]” за следващото заседание на софийски адвокатски съвет.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 14 за - /Пенова, Марчев, Граматикова, Мичев, Бакалова, Кисьова, Стефанова, Костов, Даскалова, Миразчийска, Згурова, Хинов, Дикова, Славов/ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Отменя продерното предложение за отлагане разглеждането на заявление Еднолично адвокатско дружество „[наименование]”.

Гласували: няма против, 1 въздържал се – Марчев, 13 за -/Пенова, Граматикова, Мичев, Бакалова, Кисьова, Стефанова, Костов, Даскалова, Миразчийска, Згурова, Хинов, Дикова, Славов/

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „[наименование]” за вписване на следните промени.

Заличава като съдружник и управител адв. К. И. К.;

Дружеството продължава дейността си като еднолично адвокатско дружество от един адвокат, а именно адв. Т. Г. М.;

Вписва промяна в наименованието на дружеството от Адвокатско дружество „[наименование] “ на Еднолично адвокатско дружество „[наименование] “.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 14 за -/Пенова, Марчев, Граматикова, Мичев, Бакалова, Кисьова, Стефанова, Костов, Даскалова, Миразчийска, Згурова, Хинов, Дикова, Славов/ - единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК еднолично адвокатско дружество „[наименование]”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: няма против, няма въздържали се, 14 за -/Пенова, Марчев, Граматикова, Мичев, Бакалова, Кисьова, Стефанова, Костов, Даскалова, Миразчийска, Згурова, Хинов, Дикова, Славов/ - единодушно

На основание горното, Съветът

РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество „[наименование]” и вписва А. М. Р. в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, с това се изчерпва дневният ред на днешното извънредно заседание.

Закривам заседанието в 17.08 часа.

адв. Стефан Марчев: ..........

/Председател на САК/

адв. Албена Пенова:...........

/Секретар на САС/

Споделяне