Протокол №12 от 23.03.2021

П Р О Т О К О Л

№ 12

На 23.03.2021г. от 14.27ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет

Присъстват основни членове:

1. Стефан Николаев Марчев – председател на съвета присъства лично

в зала

2. Албена Василева Пенова – секретар на съвета онлайн

3. Валентина Драйчева Бакалова - онлайн

4. Вера Руменова Даскалова - онлайн

5. Десислава Методиева Миразчийска - онлайн

6. Жана Иванова Кисьова - онлайн

7. Ива Иванова Згурова-Шопова - онлайн

8. Катерина Владимирова Граматикова - онлайн

9. Лидия Въчева Дикова - онлайн

10. Лили Николова Лозанова - онлайн

11. Мирослав Тодоров Мичев - онлайн

12. Петьо Димитров Славов - онлайн

13. Христо Владов Хинов - онлайн

Не присъстват:

1.Златка Стефанова Динева

2. Ивайло Кръстев Костов

Присъстват резервни членове:

Александър Андонов Бояджиев – онлайн

Александър Димитров Машев – онлайн

Ваня Траянова Стоянова – онлайн

Евгения Петрова Гечева – онлайн

Пламен Кирилов Киров – онлайн

Присъства в зала представител на КС – адв. Бойко Матеев

Гласували: 13 за, няма против, няма въздържали се – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да размести точките от дневния ред, като точка втора и точка трета се считат точка първа и точка втора съответно, а точка първа се счита точка трета.

Предварително обявеният дневен ред се променя както следва:

 1. 1.Определяне на Комисия за подготовка на Общото събрание на адвокатите от САК, свикано с покана, обнародвана в ДВ, бр. …/19.03.2021 г. и провеждане на тестово електронно гласуване.
 2. 2.Вземане на решение за създаване на специализирани постоянни комисии към Софийски адвокатски съвет и определяне на отговорните членове на съвета за осъществяване на дейността на съвета в дадени сфери.
 3. 3.Информация за установени проблеми в документооборота в Софийска адвокатска колегия и текущите дейности на съвета.
 4. 4.Вземане на решение за извършване одит на ИТ инфраструктурата на САК.
 5. 5.Вземане на решение за изработване на нов Интернет САЙТ и определяне на срок и членове, отговарящи за изпълнение на решението.
 6. 6.Вземане на решение за провеждане на работни срещи с административните ръководители на съдилищата със седалище в гр. София.
 7. 7.Обсъждане на Правила за работата на Софийски адвокатски съвет и обхвата на тяхното съдържание.
 8. 8.Обсъждане на отчета за 2020г. и проектобюджета на колегията за 2021г.
 9. 9.Текущи кадрови въпроси – вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.
 10. 10.Одобряване на списъка на адвокатите, новозаявили вписване в регистъра на Националното бюро Правна помощ и изпращането му в НБПП.
 11. 11.Заверяване на отчети по чл.38 ЗПП
 12. 12.Свикване на извънредно заседание на Съвета на 30.03.2021 г.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 13 за, няма против, няма въздържали се – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Определя петчленна временна комисия в състав адв. Стефан Марчев, адв. Албена Пенова, адв. Жана Кисьова, адв. Десислава Миразчийска и адв.Лили Лозанова, която да подготви и обезпечи провеждането на Общото събрание на адвокатите от САК, като възлага да се проучат възможностите за провеждане на тестово електронно гласуване, включително като потърси съдействие и от представителите на Обединението на свободните адвокати.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 13 за, няма против, няма въздържали се – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн.чл.89, т. 1 и т.13 от ЗА, Софийският адвокатски съвет определя следните постоянни комисии към САС в помощ на дейността си:

1.Комисия по правните въпроси и законодателството в състав адв.Валентина Бакалова, адв.Петьо Славов, адв. Пламен Киров, адв. Жана Кисьова и Александър Томов, на която възлага да разпредели за изготвяне на становище исканията по тълкувателни дела и конституционни дела, исканията за правни становища от Висшия адвокатски съвет, както и да изготвя становища по всички проекти на нормативни и поднормативни актове, които касаят дейността на адвокатурата;

2.Комисия по прилагане на Закона за правната помощ в състав адв.Десислава Миразчийска, адв.Ваня Траянова, адв. Евгения Гечева и адв.Вера Даскалова;

3.Комисия за дисциплинарна политика и адвокатска етика в състав адв.Ива Згурова-Шопова, адв.Мирослав Мичев, адв.Вера Даскалова, адв. Христо Хинов и адв.Ваня Траянова;

4.Комисия за повишаване на професионалната квалификация в състав адв. Валентина Бакалова, адв. Силвия Спасова, адв.Антон Стефанов, адв.Лили Лозанова и адв.Златка Стефанова;

5.Комисия за социална политика и подпомагане в състав адв. Лидия Дикова, адв. Силвия Спасова и адв. Лили Лозанова;

6.Комисия за сътрудничество и международни отношения в състав адв.Катерина Граматикова, адв.Жана Кисьова, адв.Христо Хинов, адв.Лидия Дикова, адв.Ива Згурова-Шопова, адв.Мариана Вълкова и адв.Александър Машев;

7.Комисия за защита на професионалните права на адвоката, сигнали и предложения в състав адв.Пламен Кирилов, адв.Албена Пенова, адв. Мирослав Мичев и адв.Маргарита Димитрова;

8.Комисия за въвеждане и провеждане на електронно управление в адвокатурата в състав адв.Стефан Марчев, адв.Катерина Граматикова, адв.Мариана Вълкова и адв.Богдан Петров;

9.Комисия по бюджет и финансова политика в състав адв.Албена Пенова, адв. Ивайло Костов, адв.Пламен Кирилов, адв.Евгения Гечева и адв.Александър Бояджиев.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 13 за, няма против, няма въздържали се – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Във връзка с установено забавяне в текущото разпределяне на дисциплинарните преписки, постъпили до 18.03.2021г., в резултат на което към 19.03.2021г. са предадени на новоконституирания адвокатски съвет 47 недокладвани дисциплинарни преписки, образувани по постъпили сигнали в периода от 13.10.2020г. до 18.02.2021г., от които 38 дисциплинарни преписки въобще не са били разпределени, Софийският адвокатски съвет възлага на председателя, при условията на чл.137, ал. 2 от ЗА, в срок до 25.03.2021г. да разпредели на докладчици - членове на съвета всички постъпили и неразпределени към момента дисциплинарни преписки, по които е изтекъл срока за обяснения по чл. 137, ал. 1 ЗА, като съобрази натовареността и ангажираността на всеки един отделен член на съвета.

От разпределение се изключват Председател, Заместник-председател, Секретар и Заместник-секретар.

По отношение на всяка новообразувана дисциплинарна преписка, подлежаща на разпределение, възлага на Комисията за дисциплинарна политика и адвокатска етика да предложи занапред система за разпределя на дисциплинарни преписки.

Гласували: 13 за, няма против, няма въздържали се – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Възлага на Комисията за прилагане на правна помощ и на адв.Александър Машев да изготвят доклад и направят предложение относно реда и начина на разпределение на постъпилите в съвета искания за определяне на особени представители.

Гласували: 13 за, няма против, няма въздържали се – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема, че така подготвяният проект на правила за реда и условията за достъп на адвокати, членове на САК до протоколи от заседания на САС, както и за участие на адвокатки и адвокатски обединения в заседания на съвета и в работата на създадените от съвета постоянни комисии следва да бъде част от Правилата за работата на съвета.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 13 за, няма против, няма въздържали се – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да бъде отправена покана до пет реномирани дружества за отправяне на оферта за извършване на одит на текущото състояние и сигурността на ИТ инфраструктурата на САК и препоръки за модернизация и оптимизиране на разходите.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 13 за, няма против, няма въздържали се – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Възлага на Комисията за въвеждане и провеждане на електронно управление в адвокатурата в състав адв.Стефан Марчев, адв.Каретина Граматикова, адв.Мариана Вълкова и адв.Богдан Петров да изготви план за необходимото съдържание на новия сайт на колегията със задание за желаното съдържание и функционалности на сайта.

В изпълнение на горното решение, комисията да проведе среща с представители на Висшия адвокатски съвет за уточняване на възможностите за финансиране на нов сайт или да събере оферти за изработване и поддържане на сайта, ако образецът на сайта на Висшия адвокатски съвет е само един и не отговаря на нуждите на САК, съгласно изготвения план.

По точка шеста от дневния ред:

Гласували: 13 за, няма против, няма въздържали се – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да бъдат отправени уведомления до административните ръководители на съдилищата със седалище в гр. София за конституирането на адвокатския съвет в сегашния му състав, като се поиска провеждането на среща за обсъждане на въпросите, свързани с работата със съдилищата и проблемите на адвокатите при работата в съответните съдилища. Да се отправи покана до членовете на САК в двуседмичен срок да внесат писмени искания, сигнали и оплаквания за проблемите в работата със съдилищата на територията на София.

Определя адв. Албена Пенова и адв.Петьо Славов, които да докладват постъпилите искания.

По точка седма от дневния ред:

Гласували: 13 за, няма против, няма въздържали се – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Определя комисия в състав адв. Стефан Марчев, адв. Ива Згурова-Шопова, адв. В.Бакалова, адв.Катерина Граматикова и адв. Жана Кисьова, която да изготви проект за Вътрешни правила за работата на САС за следващото редовно заседание на САС.

По точка осма от дневния ред:

Гласували: 13 за, няма против, няма въздържали се – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Като констатира, че в рамките на шест заседания на съвета на САК с изтекъл на 18.03.2021 г. мандат, е обсъждан отчет за бюджета, без вземане на решение по него и предвид факта, че не е взето решение за публикуването му на сайта, Софийски адвокатски съвет реши на сайта на Съвета да бъдат публикувани всички материали и отчетни документи, предоставени до момента като отчет за дейността и изпълнението на бюджета за 2020г., приложения към него, включително и разбивките за разходите по отделни пера, като документите бъдат представени и на Контролния съвет. Задължава главния счетоводител и заместник-главния счетоводител на САК да предоставят на Контролния съвет всички поискани документи, във връзка с изготвяне на доклада им. С оглед необходимостта проектобюджетът на САК за 2021г. да бъде съобразен с дейностите на колегията и органите й, както и с резултатите от извършената проверка на наличностите и разходваните средства от началото на 2021г., Съветът отлага за следващото заседание приемане на проектобюджета.

Да покани на заседание на САС, което е свикано за 31.03.2021г. главния счетоводител на САК - Емил Иванов, който да отговори на всички писмени или устни въпроси на членове на съвета, касаещи отчета на бюджета за 2020г., след което комисията за бюджета и финанси да изготви становище по отчета за изпълнението на бюджет на САК за 2020 година, както и проектобюджет на САК за 2021 година.

Същите да бъдат подложени на гласуване на първото редовно заседание за месец април 2021 година.

По точка девета от дневния ред:

Гласували: 13 за, няма против, няма въздържали се – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА, отписва младши адвокат [име]от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА, отписва младши адвокат[име] от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

3. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА, отписва младши адвокат[име] от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 13 за, няма против, няма въздържали се – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат[име] от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 13 за, няма против, няма въздържали се – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА, отписва от регистъра на САК адвокат [име], считано от 19.03.2016г.

2. На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА, отписва от регистъра на САК адвокат [име], считано от 26.07.2018г.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на САК отписването.

Гласували: 13 за, няма против, няма въздържали се – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн.чл.6, ал.1 от Наредба № 3 на ВАС, уважава 12 заявления за промяна на адрес, телефон, име или друго обстоятелство.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 13 за, няма против, няма въздържали се – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество [фирма] за вписване на следните промени:

Вписва като съдружник адв.[име];

Адвокатското дружество се представлява и управлява от адв. [име], адв [име], адв [име], адв. [име], адв.[име] и адв. [име].

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 за, няма против, няма въздържали се – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество [фирма]за вписване на следните промени:

Вписва промяна в адреса на управление както следва: [адрес];

Адвокатското дружество се представлява и управлява от адв.[име] и адв. [име].

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 за, няма против, няма въздържали се – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК еднолично адвокатско дружество [фирма].

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 за, няма против, няма въздържали се – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско съдружие [фирма] за вписване на следните промени:

Вписва промяна в адреса на управление, както следва: [адрес];

Адвокатското дружество се представлява и управлява от адв.[име].

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 за, няма против, няма въздържали се – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество [фирма] и вписва[име] в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество[фирма] и вписва[име] в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество[фирма] и вписва[име] в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 за, няма против, няма въздържали се – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Йорданов, Ризова и съдружници“ и отписва[име] от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка десета от дневния ред:

Гласували: 13 за, няма против, няма въздържали се – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл.33, ал.3 от ЗПП, одобрява постъпилите заявления на адвокати от САК за вписване в регистъра на НБПП, съобразно списък, приложен към настоящия протокол, който да се счита неразделна част от същия.

Възлага на Десислава Георгиева да изготви и изпрати на НБПП списък с имената на 67 кандидати за вписване в НРПП ведно със справката за дисциплинарна съдимост.

По точка единадесета от днения ред:

Гласували: 13 за, няма против, няма въздържали се – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 38, ал. 2 от Закона за правната помощ Софийският адвокатски съвет заверява прегледаните за периода от 16.03.21 г. до 23.03.2021 г. общо 100 броя отчети на адвокати от Софийската адвокатска колегия, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка единадесета от дневния ред:

Гласували: 13 за, няма против, няма въздържали се – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Свиква извънредно заседание на Софийски Адвокатски съвет на 31.03.2021г. от 14.00 часа, което ще се проведе неприсъствено с видеоконферентна връзка при спазване на сега действащите Вътрешни правила за работа на Съвета, като дневният ред за заседанието ще бъде определен допълнително и пратен на членовете на САС по електронна поща.

Споделяне