Протокол №11 от 19.03.2021

ПРОТОКОЛ №11
 

На 19.03.2021г. от 10.32ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

1. Встъпване в длъжност на новоизбрания състав на адвокатския съвет на Софийска адвокатска колегия, определен с Решение № 88/03.02.2020 г. на Избирателната комисия на Софийска адвокатска колегия, и изменен с Решение № 93/07.02.2020г. на същата комисия;

2. Вземане на решение за приемане на дневен ред на заседанието по встъпване в длъжност на новоизбрания адвокатски съвет на Софийска адвокатска колегия;

3. Вземане на решение за определяне на Заместник-председател на съвета на Софийска адвокатска колегия и за избор на лица, които да заместват и подпомагат Заместник-председателя на САС; Определяне на продължителността на мандата на Заместник-председател;

4. Вземане на решение за избор на Секретар и за заместник-секретар на адвокатския съвет (заместник-секретаря представлява члена на съвета, който при отсъствие на Секретаря го замества – чл. 93, ал. 1, изр. 2 ЗА); Определяне на продължителността на мандата на Секретаря;

5. Вземане на решение за прозрачност в дейността на Софийски адвокатски съвет и органите на Софийска адвокатска колегия чрез оповестяване на сайта на колегията на Всички протоколи от заседания на Софийски адвокатски съвет по въпроси, които не са свързани с произнасяне по индивидуални искания (по дисциплинарни преписки, искания за вписване или заличаване и други въпроси) и осигуряване на достъп на адвокати, членове на САК до заседанията на съвета.

6. Вземане на решение за задължаване на Ръководството на САС в мандата 2017-2021 г. (адв. Ивайло Данов, в качеството му на предходен председател на Софийска адвокатска колегия и адв. Пейчо Пейчев, в качеството му на предходно изпълняващ длъжността секретар на адвокатския съвет на Софийска адвокатска колегия), в срок до 3 работни дни от уведомяване за взетото решение на САС, да предадат протоколната книга, входящия и изходящ дневник, първични и вторични счетоводни документи, издадени и валидни електронни подписи на САК и/или на Председателя на Софийска адвокатска колегия и/или на други лица, действащи в качеството си на органи на Колегията, да предадат всякакви пароли и потребителски имена за достъп до електронни системи, софтуер, до електронно банкиране, до адвокатския регистър, и до закритата секция на Висшия адвокатски съвет, да предадат пароли за СОТ, ключове и документи на служебни помещения, автомобили и друго имущество, документи или информация, която са получили в качеството си на Председател и членове на САС.

7.   Приемане на Вътрешни правила за работа на САС;

8.   Вземане на решение за създаване на специализирани постоянни комисии в Софийски адвокатски съвет и определяне на отговорните членове на съвета за осъществяване на дейността на съвета в тези сфери, от които поне по 1 основен член на Съвета във всяка комисия, като броят и ресорите на комисиите е следния:

a.   Комисия за дисциплинарна политика и адвокатска етика;

b.   Комисия за прилагане на Закона за правната помощ;

c.   Комисия за повишаване на професионалната квалификация;

d.   Комисия за социална политика и подпомагане;

e.   Комисия за сътрудничество и международни отношения;

f.   Комисия защита на професионалните права на адвоката, сигнали и предложения

g.     Комисия по правни въпроси и законодателство.

h.     Комисия за въвеждане и провеждане на електронно управление в адвокатурата;

i.     Комисия по бюджет и финансова политика.

9.     Вземане на решение за оповестяване на всички решения на Софийски адвокатски съвет, взети в периода на мандата на Софийски Адвокатски съвет 2017-2021г., които не касаят вземане на решения за образуване на дисциплинарни производства и предоставяне на финансова помощ, определяне на срок за това и отговорни лица;

10. Вземане на решение за оповестяване на всички решения на Дисциплинарния съд към Софийска адвокатска колегия за периода 2017- март 2021г., определяне на правила за заличаване на данни и определяне на срок за това и отговорни лица;

11. Вземане на решение за реда и начина на включване на организации на адвокати и адвокатски сдружения в работата на адвокатския съвет към Софийска адвокатска колегия – да се предвиди в Правилата за работа, че един път в месеца, на едно от редовните заседания, се включва точка в дневния ред: обсъждане на проблеми на адвокатите с присъствие на заседанието на САС на адвокати и представители на адвокатски сдружения, в които членуват минимум 20 адвокати от САК.

12. Вземане на решение за извършване на първоначален финансово-счетоводен одит на наличностите в Софийска адвокатска колегия, включително на вземания, задължения, налични ДМА към датата на встъпване на адвокатския съвет, възлагане извършването му на лице експерт-счетоводител (вещо лице) и определяне на възнаграждението му.

 

 

Присъстват основни и резервни членове:

Стефан Николаев Марчев

Златка Стефанова Динева

Валентина Драйчева Бакалова

Ивайло Кръстев Костов

Албена Василева Пенова

Лидия Въчева Дикова

Мирослав Тодоров Мичев

Катерина Владимирова Граматикова

Христо Владов Хинов

Десислава Методиева Миразчийска

Лили Николова Лозанова

Ваня Траянова Стоянова

Александър Ивайлов Тонев

Жана Иванова Кисьова

Маргарита Руменова Димитрова

Силвия Йорданова Спасова

Вера Руменова Даскалова

Мариана Емилова Вълкова

Александър Андонов Бояждиев

Ива Иванова Згурова-Шопова

Петьо Димитров Славов

Пламен Кирилов Киров

Евгения Петрова Гечева

Антон Йорданов Стефанов

Александър Димитров Машев

Богдан Костадинов Петров

    

Присъства представител на контролния съвет:

Бойко Славенов Матеев

Любомир Владикин

 

Присъстват представители на ДС:

Ненка Иванова Иванова

Иван веселинов Ангелов

Даниела Иванова Никифорова

 

 

По точка първа от дневния ред:

Встъпване в длъжност на новоизбрания състав на адвокатския съвет на Софийска адвокатска колегия, определен с Решение № 88/03.02.2020г. на Избирателната комисия на Софийска адвокатска колегия, изменен с Решение № 93/07.02.2020г. на същата комисия;

 

По точка втора от дневния ред:

Р Е Ш И:

На осн.чл. 93, ал.1, изр.първо от ЗА, избира за заместник-председател на САС и САК адв.Жана Кисьова.

 

 

По точка четвърта от дневния ред:

Р Е Ш И:

На осн.чл.90 от ЗА, избира адв.Албена Пенова за секретар на Софийския адвокатски съвет.

 

Р Е Ш И:

В случаите на отсъствие на секретаря, на осн.чл.93, ал.1, изрч.второ от ЗА, избира адв.Десислава Миразчийска да изпълнява функциите на секретаря за периода на неговото отсъствие.

 

По точка пета от дневния ред:

Р Е Ш И:

Софийският адвокатски съвет и органите на САК да работят в условия на прозрачност чрез оповестяване на сайта на колегията на всички протоколи от заседания на Софийски адвокатски съвет по въпроси, които не са свързани с произнасяне по индивидуални искания, като публикуването на протоколите ще става при условия, определени от съвета, както и осигуряване на достъп на адвокати, членове на САК до протоколите при поискване.

Възлага на адв.Граматикова да изготви предложение за условия за публикуване на протоколите.

Протоколът от днешното заседание да бъде публикуван на сайта на САК след изготвянето му.

 

 

По точка шеста от дневния ред:

Р Е Ш И:

Задължава ръководството на САС в мандат 2017-2021г., в лицето на адв. Ивайло Данов, в качеството му на предходен председател на Софийска адвокатска колегия и адв. Пейчо Пейчев, в качеството му на предходно изпълняващ длъжността секретар на адвокатския съвет на Софийска адвокатска колегия, в срок до 3 работни дни от уведомяване за взетото от САС решение, да предадат протоколната книга, входящия и изходящ дневник, първични и вторични счетоводни документи, издадени и валидни електронни подписи на САК и/или на Председателя на Софийска адвокатска колегия и/или на други лица, действащи в качеството си на органи на Колегията, да предадат всякакви пароли и потребителски имена за достъп до електронни системи, софтуер, до електронно банкиране, до адвокатския регистър, и до закритата секция на Висшия адвокатски съвет, да предадат пароли за СОТ, ключове и документи на служебни помещения, автомобили и друго имущество, документи или информация, която са получили в качеството си на Председател и членове на САС.

 

По точка седма и осма от дневния ред:

Р Е Ш И:

Отлага разглеждането и вземането на решение по точка седма - приемане на Вътрешни правила за работата на САС.

 

Р Е Ш И:

Отлага разглеждането и вземането на решение по точка осма - вземане на решение за създаване на специализирани постоянни комисии в Софийски адвокатски съвет и определяне на отговорните членове на съвета за осъществяване на дейността на съвета в тези сфери.

 

 

По точка девета от дневния ред:

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Да оповести всички решения на Софийски адвокатски съвет, взети в периода на мандата на Софийски Адвокатски съвет 2017-2021г., които не касаят вземане на решения за образуване на дисциплинарни производства и предоставяне на финансова помощ и не съдържат никакви данни, позволяващи идентификация на лицата, нито конфиденциална информация и чувствителна такава, която може да представлява адвокатска тайна.

Определя отговорни лица в лицето адв. Христов Хинов, адв.Катерина Граматикова и адв.Жана Кисьова, които в срок до три месеца, считано от 19.03.2021 г. да приведат горното в изпълнение.

 

 

По точка десета от дневния ред:

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Да оповести всички влезли в сила решения и мотивите към тях по дисциплинарни дела на Дисциплинарния съд към Софийска адвокатска колегия за периода 2017 - март 2021г., както и да продължи да ги оповестява и занапред.

Да определи условия за достъп до оповестените решения при заличаване на личните данни и на всякаква друга конфиденциална информация, съдържаща се в тях.

Определя отговорни лица в лицето на адв.Мирослав Мичев, адв. Вера Даскалова и адв.Ива Згурова-Шопова, които в срок до шест месеца, считано от 19.03.2021г. да приведат горното в изпълнение.

 

Точка единадесета от дневния ред:

Р Е Ш И:

Отлага разглеждането и вземането на решение по точка единадесета от дневния ред - вземане на решение за реда и начина на включване на организации на адвокати и адвокатски сдружения в работата на адвокатския съвет към Софийска адвокатска колегия.

Възлага на адв. Маргарита Димитрова да изготви проект на решение за условията (правила), при които може да се осигури възможност за участие на адвокати.

 

По точка тринадесета от дневния ред:

РЕШИ:

На осн.чл.30м от ЗПП, приема списък с имената на 85 адвокати - членове на САК, вписани в НРПП, които да дават консултации в регионалния център за консултиране при САК.

Списъкът да се приложи към настоящия протокол и да се счита неразделна част от него.

Възлага на Десислава Георгиева да изпрати списъка на НБПП.

 

По точка дванадесета от дневния ред:

Р Е Ш И:

Да извърши към датата на встъпване на новоизбрания адвокатски съвет инвентаризация на наличностите на САК – включително вземанията, задълженията и наличните дълготрайни материални активи.

За целта определя комисия за извършване на инвентаризацията в състав адв.Албена Пенова, адв.Десислава Миразчийска, адв.Ваня Траянова, адв.Стефан Марчев и адв. Жана Кисьова, Емил Иванов - главен счетоводител и Петко Генчев – домакин.

Задължава домакина и счетоводителя при поискване да предоставят необходимата за това счетоводна документация, както и всички протоколи от извършените годишни инвентаризации през последните пет години.

В изпълнение на горното решение да покани и Контролния съвет да определи техен представител, който да вземе участие в инвентаризацията.

 

Р Е Ш И:

Да се извърши финансова проверка, която да установи какви средства са разходвани от началото на 2020 година до 19.03.2021г. вкл. и по какви направления.

Задължава главния счетоводител в срок до 22.03.2021г. да представи исканата информация за разходваните средства.

 

 

Р Е Ш И:

Да извърши ревизия на дейността на САС за периода от 01.01.2015 година до 31.12.2020 година.

За целта да се отправи публична покана до реномирани счетоводители или счетоводни къщи.

 

Р Е Ш И:

Да се проведе извънредно заседание на САС на 23.03.2021 г. от 14 часа, при дневен ред, който допълнително ще бъде обявен на членовете на съвета.

Споделяне