Протокол №2 от 15.01.2019


П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 2

На 15.01.2019 г. от 14.35 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Кадрови;

2.  Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

3.  Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

4.  Обсъждане и вземане на решение за сключване на договор за застраховка на адвокатите „Професионална отговорност на адвоката“;

5.  Разглеждане на архитектурен проект за сграда на терена на ОД „Лозенец“- Учебен център;

6.  Обсъждане на проектобюджета на САК за 2019г.;

7.  Дисциплинарни преписки;

8.  Разни.  

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.  Ивайло Данов – Председател на САК

1.       Пейчо Пейчев – Секретар на САС

2.  Александър Андреев

3.  Десислава Миразчийска

4.  Детелина Попова

5.       Динела Велкова

6.  Жанет Желязкова

7.       Лидия Дикова

8.       Лили Лозанова

9.       Мария Вълканова

10.   Стефан Марчев

     На откриването не присъстват основни членове:

1.       Александър Машев – Заместник-председател на САК

2.       Богдан Петров

3.  Златка Стефанова

4.       Чавдар Тончев

     Присъства представител на КС:

  Николай Николов

     Присъстват резервни членове:

1. Ваня Траянова

2. Васил Киров    

3. Владимир Дончев

4. Георги Вълчанов

5 Георги Леков

6 Елка Пороминска

7 Катерина Кондакчиева

8 Наталия Илиева

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, откривам днешното редовно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 11„ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат    Вероника Савова Йорданова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Мартина Красимирова Чучукова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     3. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Кристина Станимирова Арсенова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     4. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши Атанас Русенов Русенов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     5. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Магдалена Колева Колева-Скерлева от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     6. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Марияна Нацкова Дойчева-Йорданова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     7. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Анелия Янчева Батлева от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     8. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Сирма Пламенова Грозева от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     9. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Анастасия Руменова Рошкова от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителитe, администриращи служебните защити.

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление по чл.23ЗА за възобновяване упражняването на адвокатската професия на адв. Младен Петров Червеняков, считано от 01.01.2019г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и касите.

Гласували: 7 „ЗА“

         Няма „ПРОТИВ“

           4 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Оставя без уважение заявление на адв.Мирела Даниелова Цекова за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия поради болест (операция на средно ухо и мастоиден израстък) за периода от 01.11.2018 г. до 31.01.2019г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и касите.

Гласували: 11 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Юлия Юлиева Тошева от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Марио Момчилов Йорданов от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Даяна Емилова Славева от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

4. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Йоана Стефанова Пеловска от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

5. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Светла Георгиева Гладкова-Димитрова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 25 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на адвокатско дружество „Андреева, Въльовска и Нилсен” за отразяване на следните промени:

Заличава като съдружник адв.Атанас Стефанов Долапчиев;

Вписва промяна в наименованието на дружеството от Адвокатско дружество „Андреева, Въльовска, Долапчиев и Нилсен” на Адвокатско дружество „Андреева, Въльовска и Нилсен”;

Дружеството ще се управлява и представлява от адв.адв.Мария Чавдарова Въльовска.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 10 “ЗА”

       1 „ПРОТИВ“

               Няма „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на адв. Илонка Николова Иванчева-Райчинова на осн.чл.73, ал.1, т.2 от Закона за адвокатурата и прекратява Адвокатско дружество „Райчинова и съдружници”

Софийският адвокатски съвет определя за ликвидатор на Адвокатско дружество „Райчинова и съдружници” адвокат Илонка Николова Иванчева-Райчинова.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Трифонова, Вуковска и Митева” и вписва Емил Борко Исаков в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Василев и партньори” и вписва Кирил Лозанов Кирков в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адв.Златина Петрова Хаджипанайотова и вписва Емили Иванова Михайлова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Чаталбашев, Петкова и Иванова” и вписва Илиян Костадинов Тотев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

5. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “ Чаталбашев, Петкова и Иванова” и вписва Бетина Чавдарова Стоянова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

6. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Чаталбашев, Петкова и Иванова” и вписва Десислава Романова Ромова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. Уважава заявление на адв.Павлина Николова Манчева и отписва Здравка Григорова Стефанова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

     2. Уважава заявление на адв. Милена Димитрова Милева и отписва Ален Весков Паунов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

     3. Уважава заявление на Адвокатско дружество “Попов, Арнаудов и партньори” и отписва Александър Йорданов Дойков  от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

     Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП, заверява 100 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Софийската адвокатска колегия да сключи със ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ групова полица „Професионална отговорност на адвоката“.

Гласували: 6 „ЗА“

           1 „ПРОТИВ“

           4 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“

На основание горното, съветът

Р Е Ш И:

Избира „Застрахователен Брокер Би Ай Джи Къмпани“ ООД.

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

РЕШИ:

Софийската Адвокатска Колегия съвместно с ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ и при посредничеството на „Застрахователен Брокер Би Ай Джи Къмпани“ ООД да стартират подновяване на групова полица „Професионална отговорност на адвоката“ в сила от 23.01.2019 г. с лимити на отговорност за едно събитие 20 000 лв. и в агрегат за всички събития 20 000 лв. при застрахователна премия в размер на 11.95 лева.


Адв.Богдан Петров влиза в зала.Кворумът е 12 човека.

По точка девета от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да организира и проведе изнесен семинар в периода 29-31.03.2019г.

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да проведе извънредно заседание на съвета на 22.01.2019г. от 14 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Закривам заседанието, колеги.

                               адв.Ивайло Данов: ............

                                     /Председател на САК/

                               адв. Пейчо Пейчев: ...........

                                     /Секретар на САС/

Споделяне