Протокол №31 от 16.10.2018

П Р О Т О К О Л № 31

На 16.10.2018 г. от 15.19ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Прием;

2. Кадрови;

3. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

4. Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

5. Решение за предаване на ДС на длъжниците към касата на САК и ВАС за деветмесечието на 2018г.;

6. Дисциплинарни преписки;

7. Молби по чл.36 ЗА;

8. Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1. Ивайло Данов – Председател на САК

2. Пейчо Пейчев – Секретар на САС

3. Александър Машев – Заместник-председател на САК

4. Александър Андреев

5. Богдан Петров

6. Десислава Миразчийска

7. Динела Велкова

8. Лидия Дикова

9. Лили Лозанова

10. Мария Вълканова

11. Стефан Марчев

На откриването не присъстват основни членове:

1. Детелина Попова

2. Жанет Желязкова

3. Златка Стефанова

4. Чавдар Тончев

Присъства представител на КС:

Христо Христов

Присъстват резервни членове:

1. Ваня Траянова

2. Владимир Дончев

3. Георги Леков

4. Катерина Кондакчиева

5. Наталия Илиева

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, откривам днешното редовно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Гласували 11 ”ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати, които на 15.10.2018г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. ГЕОРГИ ПЛАМЕНОВ СОКОЛОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. МАРИНА ИВАНОВА ВЪЛЧАРОВА - адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. ТАНЯ АТАНАСОВА РАДУЛОВСКА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. ИВЕЛИНА НИКОЛАЕВА МАНЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. ТЕОДОРА ДОНЧЕВА БОЖИЛОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. ВАСИЛ МИТКОВ КОЛЕВ– адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. МОНИКА ПЕТЕВА НЕДЯЛКОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

8. БОГОМИЛ ТОДОРОВ ГАЙДАРОВ – адвокат, който не следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

9. ГЕНОВЕВА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

10. АТАНАСКА КРАСИМИРОВА ДОБРЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

11. РОСЕН ГЕОРГИЕВ ИГНАТОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

Гласували “11” ЗА – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните мл. адвокати, които на 15.10.2018 г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. ЕЛЕНА ИВАНОВА ГЕНЧЕВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. ВАЛЕНТИНА ВАЛЕНТИНОВА АНДОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. ЯСЕН ВЛАДИМИРОВ СТОЙЧЕВ – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. СТЕФАН ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. МАРИЕТА ТАНЕВА РУХЧЕВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. ЛОРА ГЕОРГИЕВА ТЕРЗИЕВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. АЛЕКСАНДРА ВАЛЕНТИНОВА ПЕТРОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

8. КАЛОЯН СВЕТОСЛАВОВ БУДИНОВ – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС

9. КРИСТИЯНА ПЕНЧЕВА ДРЪНДАРОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

10. ИЛИЯН СТЕФАНОВ АНГЕЛОВ – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

11. ЕНЧО ГЕОРГИЕВ ШАРАБОВ – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Ганка Трендафилова Царчинска от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Даниел Юрийев Йорданов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

3. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Весела Цветанова Борисова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

4. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Цветелина Пешева Цветкова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

5. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Вероника Красимирова Янева от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

6. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Петя Валентинова Колчакова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

7. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Петър Владов Караджов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

8. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Тодор Радков Влайков от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

9. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Християн Пламенов Петков от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Русин Йорданов Йорданов от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 11 “ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия Полина Пеева Пеева, считано от 02.10.18г.

Указва на Димитрина Димитрова - личен състав да изготви писмо, с което да уведоми Полина Пеева, че следва да върне адвокатската си карта.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Р Е Ш И:

На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Богдана Милчева Паликарска, считано от 24.09.2018г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 18 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

В изпълнение на процедурата визирана в чл. 22, ал.2 ЗА, на 16.10.2018г. беше проведено изслушване на адвокат Емил Рангелов Костадинов от САК по отношение на когато има влязла в законна сила присъда от 05.06.2015г. по НОХД № 390/2014г., изменена с решение № 25 от 20.12.2017г. на Апелативен специализиран наказателен съд и потвърдена с решение № 336 от 05.06.2018г. на ВКС.

Предвид горното, и на осн. чл. 22, ал. 1, т. 2 вр. чл.22, ал. 2 вр. чл.5, ал. 1, т. 1 ЗА, отписва от регистъра на адвокатите на Софийска адвокатска колегия Емил Рангелов Костадинов, с идентификационен номер 1800062510.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Сергиева и Петрова” за отразяване на следните промени:

Вписва адв.Борислава Бориславова Сергиева и адв.Ася Валентинова Петрова като съдружници;

Заличава адв. Елисавета Йорданова Йотова, адв. Сибина Николаева Ефтенова-Маврова и адв. Христо Николаев Копаранов като съдружници;

Вписва промяна в наименованието от Адвокатско дружество „Йотова, Ефтенова и Копаранов” на Адвокатско дружество „Сергиева и Петрова”;

Дружеството се представлява и управлява от адв.Борислава Бориславова Сергиева и адв.Ася Валентинова Петрова заедно и поотделно.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Найденов и Златева” за отразяване на следните промени:

Вписва адв.Теодора Олегова Йорданова като съдружник;

Заличава адв. Николай Найденов Найденов като управител и съдружник;

Дружеството ще се представлява и управлява от адв.Дияна Божидарова Златева за срок от три години.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Големанова и Костова”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Георгиев и Назарян” за отразяване на следната промяна:

Вписва промяна в адреса на управление както следва: гр.София 1680, бул. „България” № 88, вх.4, ет.2, ап.5.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Миков” за отразяване на следната промяна:

Вписва промяна в адреса на управление както следва: гр.София 1000, бул. „Александър Стамболийски” № 51, ет.8.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско съдружие „Форелекс” за вписване в регистъра на следните промени:

Вписва адв.Теодора Олегова Йорданова като съдружник;

Заличава адв.Николай Найденов Найденов като управител и съдружник;

Адвокатското съдружие ще се представлява от адв.Дияна Божидарова Златева.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адв.Райна Иванова Аврамова и вписва Ангел Владимиров Тренев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Василев и партньори” и вписва Ерика Росенова Янкулова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адв.Иван Милчев Иванов и вписва Евелин Петров Жечев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Микински, Добрева и съдружници” и вписва Димитър Пламенов Стефанов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

5. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Микински, Добрева и съдружници” и вписва Лъчезар Стоянов Миков в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

6. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Медарев и партньори” и вписва Даная Иванова Медарева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

7. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Антоанета Димоларова, Розалина Градинарова и съдружници” и вписва Димитрина Недялкова Димитрова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. Уважава заявление на Адвокатско съдружие “Карапанайотов, Лесова, Табанска ” и отписва Камелия Пламенова Колева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2. Уважава заявление на адв.Бойко Цветков Ботев и отписва Енчо Георгиев Шарабов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП, заверява 200 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Предава на дисциплинарен съд 276 адвокати от САК, които не са платили дължимите от тях вноски към САС или ВАС за три или повече от три месеца на деветмесечието за 2018 г.

По точка осма от дневния ред

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да проведе семинар на тема: промените в АПК в периода 7-9.12.2018г. в МARKOVO PARK & SPA HOTEL – Пловдив, с лектор – съдия Соня Янкулова от Върховен административен съд.

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да проведе извънредно заседание на 23.10.2018г. от 15 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието в 18.15 ч.

адв. Ивайло Данов:.............

/Председател на САК/

адв. Пейчо Пейчев: ............

/Секретар на САС/

Споделяне