Протокол №30 от 02.10.2018

П Р О Т О К О Л № 30

На 02.10.2018 г. от 15.00 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Клетва;

2. Кадрови;

3. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

4. Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

5. Разпределение на депозитни дела;

6. Дисциплинарни преписки;

7. Молби по чл.36 ЗА;

8. Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1. Александър Машев – Заместник-председател на САК

2. Пейчо Пейчев – Секретар на САС

3. Богдан Петров

4. Десислава Миразчийска

5. Динела Велкова

6. Жанет Желязкова

7. Лидия Дикова

8. Лили Лозанова

9. Мария Вълканова

10. Стефан Марчев

На откриването не присъстват основни членове:

1. Ивайло Данов – Председател на САК

2. Александър Андреев

3. Детелина Попова

4. Златка Стефанова

5. Чавдар Тончев

Присъства представител на КС:

Н. Николов

Присъстват резервни членове:

1. Ваня Траянова

2. Васил Киров

3. Владимир Дончев

4. Георги Леков

5. Катерина Кондакчиева

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, откривам днешното редовно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

Росица Тодорова Тодорова – Рангелова

Цветелина Стоилова Танева
Рени Цветанова Кирилова
Цветелина Цанкова Миланова
Галентин Пламенов Грозев
Мая Тодорова Тодорова
Николай Василев Цонев
Мирослав Костов Аврамов
Мирела Христова Дюкенджиева
Янислав Ивов Илиев
Дилян Любомиров Колев
Невена Диянова Янева
Мирела Миленова Христова
Цветелина Мариянова Георгиева
Вяра Асенова Георгиева
Лора Пламенова Карапанчева
Иван Евгениев Гергов
Джулиана Миленова Цанкова
Десислава Георгиева Данова

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Кръстина Еленова Данаджиева от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Йордан Евтимов Минков от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

3. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Силвия Бойкова Лазарова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

4. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Евтим Росенов Златанов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

5. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Николай Панайотов Панайотов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 23 от ЗА, удължава срока за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия поради болест на адвокат Георги Борисов Грозев, считано от 01.10.2018г. до 01.10.2019г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 23 от ЗА, временно преустановява упражняването на адвокатска професия на адвокат Олга Максимова Стоянова, считано от 01.10.2018г. до 01.10.2019г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служитеите, администриращи служебните защити.

Гласували: 10 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Атанас Николаев Сугарев от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Николай Найденов Найденов от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Елинка Асенова Лютова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

4. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Димитър Лазаров Причкапов от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 12 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка трета дневния ред:

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Динкова и Ангелова” за отразяване на следните промени:

Заличава като управител и съдружник адв.Пламен Стефанов Димитров;

Вписва като съдружник адв.Диана Иванова Ангелова;

Вписва промяна в наименованието от Адвокатско дружество „Динкова и Димитров” на Адвокатско дружество „Динкова и Ангелова”;

Дружеството ще се управлява и представлява единствено от управителя Галя Трифонова Динкова.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Братоев и Конов” за отразяване на следната промяна:

Вписва адв.Милена Иванова Иванова за съдружник.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Димитров и партньори” за отразяване на следната промяна:

Заличава като съдружник адв.Златина Иванова Кисьова.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Дянков, Петров и Казакова” за отразяване на следната промяна:

Вписва промяна на наименованието от Адвокатско дружество „Дянков, Петров и Маникова” на „Дянков, Петров и Казакова”.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Стоянов и съдружници” и вписва Кристиян Костадинов Спириев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Палаева и Сутулова“ и вписва Майкъл Мирославов Михайлов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. Уважава заявлението на Адвокатско дружество “Мургова и партньори” и отписва Джулиана Миленова Цанкова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Палева и Сутулова” и отписва Денислав Петров Берберов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

3. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Волф Тайс” и отписва Петър Владимиров Ашиков от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

4. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Волф Тайс” и отписва Петко Насков Атанасов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП, заверява 150 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка осма от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема предварителна програма по повод на тържественото отбелязване на 130-годишнината от приемането на първия Закон на адвокатурата и 121-годишнинаната от създаването на Софийска адвокатска колегия.

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да продължат при същите условия обученията на Адвокатска академия: За това, което не пише в учебниците по право до края на 2018 г.

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, обявявам следващо редовно заседание на дата 16.09.2018г. от 14 часа.

Закривам заседанието в 17.48 часа.

адв. Александър Машев: .......

/Зам.председател на САС/

адв. Пейчо Пейчев: ...........

/Секретар на САС/

Споделяне