Протокол №29 от 18.09.2018

П Р О Т О К О Л № 29

На 18.09.2018 г. от 14.48 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Прием;

2. Кадрови;

3. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

4. Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

5. Обсъждане и приемане на програма за отбелязване на 130-годишнина от приемането на първия Закон за адвокатурата;

6. Обсъждане и вземане на решение за избор на оферта за изработване на цялостен идеен проект и обемно-пространствена концепция за проектиране на нова сграда на мястото на сега съществуващ обект „Столова с кухня и лекционна зала” към „Оздравителен дом” на Софийска адвокатска колегия (САК) в с.Лозенец, обл.Бургас;

7. Дисциплинарни преписки;

8. Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1. Александър Машев – Заместник-председател на САК

2. Пейчо Пейчев – Секретар на САС

3. Богдан Петров

4. Десислава Миразчийска

5. Детелина Попова

6. Динела Велкова

7. Златка Стефанова

8. Лидия Дикова

9. Лили Лозанова

10. Стефан Марчев

11. Чавдар Тончев

На откриването не присъстват основни членове:

1. Ивайло Данов – Председател на САК

2. Александър Андреев

3. Жанет Желязкова

4. Мария Вълканова

Присъства представител на КС:

Н. Николов

Присъстват резервни членове:

1. Васил Киров

2. Елка Пороминска

3. Ваня Траянова

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, откривам днешното редовно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Гласували 11 ”ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати, които на 17.09.2018 г. г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. РОСИЦА ТОДОРОВА ТОДОРОВА – РАНГЕЛОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. ЦВЕТЕЛИНА СТОИЛОВА ТАНЕВА - адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. НЕЗРЕТ МУСТАФОВ БАБУЧЕВ – адвокат, вписване след изтекло наказание. Същият не дължи встъпителна вноска.

4. ФИЛИП НЕДЕЛКОВ ПЕНЧЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. РЕНИ ЦВЕТАНОВА КИРИЛОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. ЦВЕТЕЛИНА ЦАНКОВА МИЛАНОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. ГАЛЕНТИН ПЛАМЕНОВ ГРОЗЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

8. МАЯ ТОДОРОВА ТОДОРОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

9. НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ЦОНЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

10. МИРОСЛАВ КОСТОВ АВРАМОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

Гласували 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните мл. адвокати, които на 17.09.2018 г. г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. НЕВЕНА ДИЯНОВА ЯНЕВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. МИРЕЛА МИЛЕНОВА ХРИСТОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. ЦВЕТЕЛИНА МАРИЯНОВА ГЕОРГИЕВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. ВЯРА АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. ЛОРА ПЛАМЕНОВА КАРАПАНЧЕВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. ИВАН ЕВГЕНИЕВ ГЕРГОВ – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. ДЖУЛИАНА МИЛЕНОВА ЦАНКОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

8. ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ДАНОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Мирена Михайлова Михайлова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Тома Чавдаров Томов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

3. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Гергана Трифонова Балевска от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Димо Стайков Стайков от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Милена Неделчева Райкова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 3 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.


По точка трета от дневния ред:

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Динова, Русев и съдружници” за отразяване на следната промяна:

Вписват като съдружник адв.Весела Ангелова Кабатлийска.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 9 „ЗА”

Няма „ПРОТИВ“

2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Оставя без уважение заявление на адвокатско дружество „Георги Попов и Ко“, подадено на осн.чл.61 ЗА, тъй като наименованието на адвокатското дружество не е в съответствие с изискванията на чл.59, ал.2 ЗА – в наименованието на адвокатското дружество не могат да се използват други думи и имена освен имената на съдружниците.

Указва на адвокатите-съдружници да спазят чл.59, ал. 2 ЗА.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Павлов и Павлова“ и вписва Теодор Николов Николов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Стоянов, Даньовска и партньори“ и вписва Димана Йорданова Димитрова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП, заверява 50 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема проект на програма по повод отбелязването на 130-годишнина от приемането на първия Закон за адвокатурата.

По точка шеста от дневния ред:

Адв.Жанет Желязкова влиза в 15.19ч. в зала.

Кворумът е 12 души.

Гласували: 10 “ЗА“

1 “ПРОТИВ“

1 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да бъде подготвен и подписан договор между „Арта Студио“ ООД и Софийска адвокатска колегия за изготвяне на инвестиционен проект за нова сграда в Оздравителен дом, собственост на САК, находяща се в с. Лозенец.

По точка осма от дневния ред:

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 33 (3) ЗПП да се изготви писмо до НБПП с предложение да бъдат вписани в НРПП 5 кандидати, членове на Софийска адвокатска колегия, подали до Софийски адвокатски съвет в срок от 12.09.2018 година до 18.09.2018г. заявления по образец, утвърден от НБПП.

Към настоящото решение да се приложат и изпратят на НБПП заявленията на кандидатите за вписване в НРПП, подадени по реда на чл. 33, ал. 2 от ЗПП, ведно със списък с имената на кандидатите и справка за дисциплинарната съдимост на кандидатите.

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 10 (1) от Наредба № 2 на ВАС, допуска до есенна изпитна сесия 303 кандидати, подали заявления чрез Софийски адвокатски съвет до Висшия адвокатски съвет за допускане до изпита пред ВАС в срок до 17 септември 2018г. - включително.

Заявленията на кандидатите да се изпратят на ВАС, ведно с поименен списък на кандидатите.

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието в 16,25 часа.

Адв. Александър Машев: ................. /Зам.председтел на САС/

Адв. Пейчо Пейчев: ................. /Секретар на САС/

Споделяне