Протокол №28 от 12.09.2018

П Р О Т О К О Л № 28

На 12.09.2018 г. от 14.14 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Кадрови;

2. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

3. Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

4. Разпределение на депозитни дела;

5. Дисциплинарни преписки;

6. Обсъждане и вземане на решение за избор на оферта за изработване на цялостен идеен проект и обемно-пространствена концепция за проектиране на нова сграда на мястото на сега съществуващ обект „Столова с кухня и лекционна зала” към „Оздравителен дом” на Софийска адвокатска колегия (САК) в с.Лозенец, обл.Бургас;

7. Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1. Александър Машев – Заместник-председател на САК

2. Пейчо Пейчев – Секретар на САС

3. Александър Андреев

Богдан Петров
Десислава Миразчийска
Динела Велкова
Жанет Желязкова
Златка Стефанов
Лидия Дикова
Лили Лозанова

11. Мария Вълканова

12. Стефан Марчев

На откриването не присъстват основни членове:

1. Ивайло Данов – Председател на САК

Детелина Попова

3. Чавдар Тончев

Присъства представител на КС:

Христо Христов

Присъстват резервни членове:

1. Васил Киров

2. Владимир Дончев

3. Елка Пороминска

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, откривам днешното извънредно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА

Няма „ПРОТИВ“

2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Магдалена Людмилова Мончовска-Бойнова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Светозар Максимов Цоневски от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

5. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Станислав Валериев Николов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

4. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Ангел Евелинов Калоянов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

5. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Никола Христов Кисов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

6. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Бенислав Цанков Вътев от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

7. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Цветан Георгиев Терзийски от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

8. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Станиела Теодорова Тодорова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

9. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Дияна Чавдарова Добрева от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

10. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Ирена Боянова Колева от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

11. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Светослав Бориславов Михайлов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

12. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Весела Георгиева Величкова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

13. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Андон Петков Добчев от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

14. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Лъчезар Любомиров Весов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

15. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Полина Светославова Терзийска от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

16. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Ралица Емилова Бузова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителитe, администриращи правната помощ.

Гласували: 11 „ЗА“

Няма „ПРОТИВ“

1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Не уважава заявление на младши адвокат Сабие Мусова Реджебова, подадено на осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА, тъй като същото не отговаря на изискванията на Закона за адвокатурата. При справка в регистъра се установява, че същата е младши адвокат от 01.12.2016г., а заявлението за промяна на статута е подадено на 31.07.2018г. От друга страна при подаване на документите за вписване като мл.адвокат към САК, същата не е декларирала юридически стаж, поради което не може да се изчисли общия й юридически стаж и да се установи дали е налице условието по чл. 20/9/ ЗА.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и служителитe, администриращи правната помощ.

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Не уважава заявление на младши адвокат Методи Христов Соколов, подадено на осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА, тъй като същото не отговаря на изискванията на Закона за адвокатурата. При справка в регистъра се установява, че същият е младши адвокат от 19.12.2016г., а заявлението за промяна на статута е подадено на 31.07.2018г. От друга страна при подаване на документите за вписване като мл.адвокат към САК, същият не е декларирал юридически стаж, поради което не може да се изчисли общия му юридически стаж и да се установи дали е налице условието по чл. 20/9/ ЗА.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и служителитe, администриращи правната помощ.

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 23 от ЗА, възобновява упражняването на адвокатска професия на адвокат Димитър Иванов Стоянов, считано от 01.09.2018г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Мина Александрова Паталенска от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Боян Цонев Маринов от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Валентин Киров Киров от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

4. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Радион Цветков Дянков от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

5. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Александър Димитров Пенушлиев от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

6. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Евелина Божилова Димитрова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

7. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Богомил Тодоров Гайдаров от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

8. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Мануела Петкова Петкова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

9. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Елвина Андреева Георгиева от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

10. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Десислава Дончева Иванова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

11. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Анна Николаева Христова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

12. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Силвия Цветанова Николаева от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

13. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Александър Костадинов Трионджиев от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

14. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Илияна Красимирова Панова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

15. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Елена Николаева Михайлова-Матева от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

16. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Пенко Димов Пенков от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

17. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Мария Руменова Шюлер от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

18. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Златина Иванова Кисьова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

19. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Юлиана Симеонова Куюмджиева от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

20. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Росица Петрова Митрева от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

21. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Веселина Петрова Бъчварова-Велкова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

22. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Валентина Георгиева Петрова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Отлага разглеждането на молбата на адвокат Димо Стайков Стайков по чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата, като указва на длъжностното лице да го информира да си заплати вноските към САК и ВАС и за м.август 2018г.вкл.

След изпълнение на горното указание, заявлението да се внесе за разглеждане и произнасяне.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Петър Миладинов Пешев, считано от 09.06.2012г.;

2. На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Силвия Йорданова Пенева, считано от 16.06.2018г.

3. На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Петър Иванов Вачков, считано от 27.06.2018г.;

4. На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Антон Петров Кузманов, считано от 08.07.2018г.;

5. На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Йордан Борисов Гогов, считано от 02.08.2018г.;

6. На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Надя Динева Хаинбоазка, считано от 07.08.2018г.;

8. На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Бойка Мирчева Тошкова, считано от 08.08.2018г;

9. На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Крум Методиев Милев, считано от 16.08.2018г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 53 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Дачева и Колев”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Василев и партньори“ за вписване на нов телефонен номер, а именно: 02/474 43 06.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Колчева, Коев и съдружници“ за отразяване в регистъра на следните промени:

Заличава като съдружник и управител адв.Димитър Костадинов Смиленов;

Вписва като съдружник адв.Борис Александров Еленков;

Вписва промяна в името от Адвокатско дружество „Колчева, Смиленов, Коев и съдружници” на Адвокатско дружество „Колчева, Коев и съдружници”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 „ЗА“ - единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Кръпов и партньори“ за отразяване на следните промени:

Заличава като съдружник адв.Милена Борисова Маринова;

Вписва като съдружник мл.адв.Диляна Любомирова Йорданова;

Вписва промяна на адреса на управление: гр.София, район „Оборище”, ул. „Стара планина” № 8-10, ет.2, офис 7.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Христов и съдружници“ за вписване на нов имейл и нова интернет страница.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Захариева, Обрешков и партньори”.

Заличава от регистъра на адвокатските дружества при Софийска адвокатска колегия Адвокатско дружество „Захариева, Обрешков и партньори”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 „ЗА“ - единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Куюмджиева и Витлиемов“ за отразяване на следните промени:

Вписва като съдружници адвокат Ирена Данкова Петрова и адвокат Лилия Светломирова Петкова.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Вълчева и Грозева”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 52, ал. 3 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските съдружия при САК Адвокатско съдружие „Рюстем и Ковачева”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА“ - единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско съдружие „Господинови, Димова и партньори“ за отразяване на следната промяна:

Вписва промяна в адреса на съдружието: гр.София п.к.1000, ул.”Цар Асен” № 9Б.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Прокопиева, Троянов, Русенов и партньори” и вписва Даниела Ивайлова Чавдарова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дужество „Тодорова и Стоилова” и вписва Ивелина Цветанова Желязкова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адв.Цветомила Славиева Вукова и вписва Атанас Николов Атанасов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Джингов, Гугински, Кючуков и Величков” и вписва Светла Брайкова Брайкова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

5. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Котова, Гюрова, Семерджиев” и вписва Гергана Руменова Амзина в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

6. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Антов и партньори” и вписва Яна Филипова Маджарова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

7. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Василев и партньори” и вписва Александър Красенов Джуров в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

8. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Леденов” и вписва Полина Данчева Кривчева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

9. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адв.Любен Юлиев Димитров и вписва Мартин Николаев Минков в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

10. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адв.Иван Живков Божов и вписва Кристина Николова Вълчанова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

11. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Димитров и партньори ” и вписва Иванка Тодорова Танкова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

12. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Христова и партньори” и вписва Росина Георгиева Костадинова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

13. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адв.Ивайло Симеонов Иванов и вписва Симеон Ивайлов Иванов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

14. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Петрова и Абаджиев“ и вписва Лили Петрова Чолакова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. Уважава заявлението на Адвокатско дружество “Йосифова, Иванов и Петров” и отписва Бетина Чавдарова Стоянова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2. Уважава заявлението на Адвокатско съдружие „Карапанайотов, Лесова, Табанска” и отписва Гюлсевер Тунджер Сали от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

3. Уважава заявлението на Адвокатско дружество “Менко Менков и съдружници” и отписва Боян Георг Краев от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

4. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Менко Менков и съдружници” и отписва Мартин Стефанов Велев от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

5. Уважава заявлението на Адвокатско дружество “Гемков и партньори” и отписва Гергана Тодорова Илчева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

6. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Джингов, Гугински, Кючуков и Величков ” и отписва Мариета Танева Рухчева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

7. Уважава заявлението на Адвокатско дружество “Антов и партньори” и отписва Катерина Георгиева Миндова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

8. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Стойчев, Д-р Вълков и Ко” и отписва Ралица Емилова Бузова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

9. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Георгиева и Панев” и отписва Христина Петрова Петрова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

10. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Вълев и Лимберов” и отписва Александър Людмилов Тошкин от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

11. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори” и отписва Лилия Бориславова Димитрова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

12. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори” и отписва Даниел Станимиров Михалев от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

13. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Вълев и Лимберов” и отписва Мелина Анатолиева Младенова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП, заверява 750 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка шеста от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, съветът

Р Е Ш И:

Определя временна комисия в състав; Александър Машев, Пейчо Пейчев, Стефан Марчев, Лидия Дикова и Лили Лозанова с цел провеждане на преки преговори с фирми, представили в срок до 04.06.2018г., 17.00 часа оферти за изработване на цялостен идеен проект и обемно-пространствена концепция за проектиране на нова сграда на мястото на сега съществуващ обект „Столова с кухня и лекционна зала” към „Оздравителен дом” на Софийска адвокатска колегия (САК) в с.Лозенец, обл.Бургас.

Гласували: 11 „ЗА“

Няма „ПРОТИВ“

1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

На основание горното, съветът

Р Е Ш И:

Софийският адвокатски съвет да избере три дружества от дружествата, представили оферти в срок до 04.06.2018г., 17.00 часа за изработване на цялостен идеен проект и обемно-пространствена концепция за проектиране на нова сграда на мястото на сега съществуващ обект „Столова с кухня и лекционна зала” към „Оздравителен дом” на Софийска адвокатска колегия (САК) в с.Лозенец, обл.Бургас.

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Избира дружество „Арта Студио“ ООД.

Гласували: 6 „ЗА“

3 „ПРОТИВ“

3 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Избира дружество „Главпроект 1946“ ООД.

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Избира дружество „Чинцол Петкова“.

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Възлага на Секретаря да организара в сградата на САК, 3 ет. на 18.09.2018г. /вторник/ от 9,30ч. среща с избраните трима кандидати – „Арта Студио“, „Главпроект 1946“ и „Чинцол Петкова“.

По точка седма от дневния ред:

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 33 (3) ЗПП да се изготви писмо до НБПП с предложение да бъдат вписани в НРПП 44 кандидати, членове на Софийска адвокатска колегия, подали до Софийски адвокатски съвет в срок до 12.09.2018 година вкл. заявления по образец, утвърден от НБПП.

Към настоящото решение да се приложат и изпратят на НБПП заявленията на кандидатите за вписване в НРПП, подадени по реда на чл. 33, ал. 2 от ЗПП, ведно със списък с имената на кандидатите и справка за дисциплинарната съдимост на кандидатите.

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Определя адв. Ваня Траянова за отговорник на семинара по наказателноправни въпроси, организиран от САС в периода 13.09.2018 – 16.09.2018 г. в с. Лозенец, Почивна станция на САК, която да осъществи действия по организацията и ръководството на семинара.

Същата да бъде командирована в с.Лозенец.

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Определя адв. Мария Вълканова за отговорник на семинара по гражданскоправни въпроси, организиран от САС в периода 21.09.2018 – 24.09.2018 г. в с. Лозенец, Почивна станция на САК, която да осъществи действия по организацията и ръководството на семинара.

Същата да бъде командирована в с. Лозенец.

Гласували: 12 „ЗА“ единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Във връзка с организирането и провеждането на честване по случай 121 години от създаването на САК и 130 години от приемането на първия Закон за адвокатурата, определя организационен комитет в състав: Александър Машев, Мария Вълканова, Лили Лозанова, Динела Велкова и Стефан Марчев.

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Възлага на адв.Стефан Марчев и адв.Богдан Петров да изготвят проект на отговор на писмо, изх. № РД-21-ОВ-559/03.08.2018 г.на СГС, за Становище на „Информационно обслужване“ АД относно техническите възможности за възстановяване на достъпа до съдебни дела в електронния портал на СГС по критерии „име“ и „ЕГН“ на физическо лице.

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На осование горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да проведе извънредно заседание на 18.09.2018г.

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Поради изчерване на дневния ред, закривам заседанието в 18,30 часа.

Адв.Александър Машев: .........

/Зам.председател на САС/

адв. Пейчо Пейчев: ..........

/Секретар на САС/

Споделяне