Протокол №27 от 24.07.2018

П Р О Т О К О Л № 27

На 24.07.2018 г. от 14.40 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Кадрови;

2. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

3. Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

4. Обсъждане и вземане на решение за избор на оферта за изработване на цялостен идеен проект и обемно-пространствена концепция за проектиране на нова сграда на мястото на сега съществуващ обект „Столова с кухня и лекционна зала” към „Оздравителен дом” на Софийска адвокатска колегия (САК) в с.Лозенец, обл.Бургас;

5. Предаване на дисциплинарен съд на длъжниците към САС и ВАС за шестмесечието на 2018г.;

6. Дисциплинарни преписки;

7. Обсъждане на предложение за увеличаване размера на заседателните на членовете на САС;

8. Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1. Александър Машев – Заместник-председател на САК

2. Пейчо Пейчев – Секретар на САС

3. Александър Андреев

4. Десислава Миразчийска

5. Динела Велкова

6. Жанет Желязкова

7. Лидия Дикова

8. Лили Лозанова

9. Стефан Марчев

10. Чавдар Тончев

На откриването не присъстват основни членове:

1. Богдан Петров

2. Детелина Попова

3. Златка Стефанова

4. Ивайло Данов – Председател на САК

5. Мария Вълканова

Не присъства представител на КС

Присъстват резервни членове:

1. Георги Леков

2. Владимир Дончев

3. Елка Пороминска

4. Катерина Кондакчиева

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, откривам днешното извънредно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Ивелина Тонева Тонева-Пунчева от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Цветина Цветанова Ралчева-Върбанова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

3. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Мариела Руменова Спасова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

4. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Пламена Хари Костадинова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Светлана Иванова Кирева от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Ралица Величкова Величкова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Ирина Димитрова Величкова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

4. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Калина Йорданова Попова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

5. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Антония Стефанова Балканска-Лавайн от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

6. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Йонета Николаева Ничева от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

7. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Васил Олегов Пенков от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

8. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Трендафил Данаилов Димитров от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

9. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Милена Илиева Илиева от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 16 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служителите, администриращи правната помощ.

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Веселинка Иванова Кълова, считано от 23.05.2018г.;

2. На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Росица Янчева Арнаудова-Токушева, считано от 01.07.2018г.

3. На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Методи Марков Марков, считано от 24.06.2018г.

4. На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Елена Николова Тодорова-Димова, считано от 08.09.2010г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Божилов” и вписва в регистъра на адвокатските дружества, воден от САС, следните промени:

Заличава като съдружник и управител мл.адв.Анелия Янчева Батлева;

Вписва като съдружник адв.Николай Христов Казаков;

Вписва промяна в адреса на дружеството както следва: гр.София п.к.1000, ул.”Света София” №8, ет.1, офис 101;

Дружеството ще се представлява и управлява от адв.Николай Иванов Божилов.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Георгиев и Колев”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Петкова и Минков” и вписва промяна в адреса на управление на дружеството както следва: гр.София п.к.1000, район „Средец”, ул.”Цар Калоян” №8, ет.2, офис 2.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Попов, Арнаудов и партньори” за отразяване на следната промяна:

Заличава като съдружник адв.Ангел Стефанов Бузалов.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Станков, Стоев и партньори ” и вписва в регистъра на адвокатските дружества, воден от САС, следните промени:

Заличава като съдружник адв.Румен Димитров Симеонов;

Вписва промяна в адреса на управление, както следва: гр.София п.к.1000, ул.”Славянска” №33, ет.5, ап.14;

Вписва промяна в наименованието на Адвокатското дружество от „Станков, Стоев, Симеонов и партньори” на „Станков, Стоев и партньори”.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Владимиров и Константинова“ и вписва допънителен имейл, а именно: office@casusbg.com.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Господинов” и вписва промяна в адреса на управление на дружеството както следва: гр.София п.к.1421, район „Лозенец”, ул.”Цветна градина” №21, ет.3, ап.5.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Заличава от регистъра на адвокатските дружества при Софийска адвокатска колегия Адвокатско дружество „Анадолиева, Илиева и Николова”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско съдружие “Попов и съдружници” за отразяване на следната промяна:

Вписва нов съдружник адв.Константин Маринов Даскалов.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление от Адвокатско съдружие „Грозев, Тончев и Кючуков” за прекратяване на договора за съдружие, поради заличаването на адв.Светослав Борисов Тончев – член на САК като съдружник в съдружието.

На осн. чл.56 ЗА заличава от регистъра на адвокатските съдружия при Софийска адвокатска колегия Адвокатско съдружие „Грозев, Тончев и Кючуков”.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА” –единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Танчовски и съдружници” и отписва Нина Тодорова Тодорова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2. Уважава заявлението на адв.Мариян Димитров Момиров и отписва Стоян Василев Петров от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

3. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Василева и Караколева“ и отписва Михаил Илчов Георгиев ва от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

4. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Василева и Караколева” и отписва Никита Димитриевич Синицин от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

5. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Василева и Караколева” и отписва Даниел Цветанов Семерджиев от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

6. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Доковска, Атанасов и съдружници” и отписва Станка Георгиева Величкова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

7. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори ” и отписва Марина Цонкова Георгиева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

8. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Стойчев, Д-р Вълков и Ко ” и отписва Диляна Красимирова Врачовска от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА“ –единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Отменя свое решение по заявление вх.№ 4276/27.06.18г. на Адвокатско съдружие „Стоянов, Даньовска и партньори” за вписване в регистъра на адвокатски сътрудник Деница Стефанова Велкова, поради оттегляне на първоначално подаденото заявление за вписване със заявление с вх.№ 4361/02.07.18г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Бостанджиева и партньори” и вписва Еми Велизарова Леткова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Менко Менков и съдружници” и вписва Станка Георгиева Величкова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Доковска, Атанасов и съдружници” и вписва Христина Здравкова Гоцева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Димов и Ташев” и вписва Йолина Иванова Добрева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

5. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Гунева, Ангелова и Атанасова ” и вписва Михаела Йорданова Попова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

6. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адв.Силва Александрова Петкова и вписва Люба Петрова Китанова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

7. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Ташева и съдружници” и вписва Стоян Христов Таранджийски в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

8. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адв.Ивайло Симеонов Иванов и вписва Цветан Ивайлов Иванов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

9. . На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Прокопиева, Троянов, Русенов и партньори” и вписва Свилен Илиев Илиев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

10. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Георгиев и Иванов” и вписва Михаил Кирилов Великов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.
11. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско съдружие „Йорданов, Игнатов, Иванов” и вписва Катерина Георгиева Атанасова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

12. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско съдружие „Йосифова, Иванов и Петров” и вписва Мария Кирилова Сребкова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

13. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско съдружие „Русков” и вписва Мария Петрова Дюлгерова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

14. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Димитров и Димитрова” и вписва Карина Кирилова Кирилова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП, заверява 500 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

Гласували: 10 „ЗА“ - единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да се докладва първо точка пета, след което да се премине към обсъждане на точка четвърта.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основане горното, Съветът

Р Е Ш И:

Предава на дисциплинарен съд 144 адвокати от САК, които не са платили дължимите от тях вноски към САС или ВАС за три или повече от три месеца на първото полугодие на 2018 г.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Отлага разглеждането на точка четвърта от дневния ред за следващо редовно заседание на САС.

По точка шеста от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Отлага разглеждането на точка шеста от дневния ред за следващо заседание на адвокатския съвет.

По точка седма от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Отлага разглеждането на точка седма от дневния ред за следващо заседание.

По точка осма от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да организира в периода 22-24.11.2018г. тържествено честване по повод 130 години от първия Закон за адвокатурата и 121 години от създаването на Софийска адвокатска колегия.

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Във връзка с въвеждането на новия Регламент за защита на личните данни, дава мандат на Секретаря на съвета да възложи извършването на необходимите ремонтно-преустройствени дейности в седалището на САК на бул. „Тодор Александров“ 137, ет. 2.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Обявявам следващо заседание за 21 август 2018г.

Закривам заседанието в 16,54 ч.

Адв. А.Машев:...........

/ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на САС/

Адв. П.Пейчев: ..........

/СЕКРЕТАР на САС/

Споделяне