Протокол №26 от 17.07.2018

П Р О Т О К О Л № 26

Отлага се насроченото за 17.07.2018 г. от 14.00 ч. извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет, поради липсата на кворум.

Обявеният дневен ред е както следва:

1. Клетва;

2. Кадрови;

3. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

4. Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

5. Обсъждане и вземане на решение за избор на оферта за изработване на цялостен идеен проект и обемно-пространствена концепция за проектиране на нова сграда на мястото на сега съществуващ обект „Столова с кухня и лекционна зала” към „Оздравителен дом” на Софийска адвокатска колегия (САК) в с.Лозенец, обл.Бургас;

6. Дисциплинарни преписки;

7. Разни.

За клетвата присъстват следните основни членове:

1. Александър Машен – Заместник председател на САК

2. Пейчо Пейчев – Секретар на САС

3. Мария Вълканова

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, поради липсата на кворум

днес не можем да проведем заседание на адвокатския съвет, но няма пречка да проведем предвидената в чл. 9 (1) ЗА процедура.

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

Елена Божидарова Владимирова
Марина Ивайлова Костова
Петър Иванов Герасков
Георги Георгиев Чомпалов
Александър Красимиров Тунчев
Мартин Адрианов Асенов
Милена Иванова Йорданова
Магдалена Димчева Димова
Кристиян Илиев Иванов
Кристина Пламенова Митева
Радостина Иванова Найденова-Димитрова
Златко Стоянов Димитров
Виктория Марианова Станиславова
Мария Петкова Петкова
Десислава Руменова Иванова
Димитър Митев Момнев
Полина Пламенова Иванова
Константин Атанасов Янев

адв. А.Машев:............

/Зам.председател на САС/

адв. П.Пейчев: ...........

/Секретар на САС/

Споделяне