Протокол №25 от 10.07.2018

П Р О Т О К О Л № 25

Отлага се насроченото за 10.07.2018 г. от 14.00 ч. извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет, поради липсата на кворум.

Обявеният дневен ред е както следва:

1. Кадрови;

2. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

3. Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

4. Обсъждане и вземане на решение за избор на оферта за изработване на цялостен идеен проект и обемно-пространствена концепция за проектиране на нова сграда на мястото на сега съществуващ обект „Столова с кухня и лекционна зала” към „Оздравителен дом” на Софийска адвокатска колегия (САК) в с.Лозенец, обл.Бургас;

5. Дисциплинарни преписки;

6. Разни.

Присъстват следните основни членове:

1. Александър Машен – Заместник председател на САК

2. Пейчо Пейчев – Секретар на САС

3. Лидия Дикова

4. Мария Вълканова

5. Лили Лозанова

6. Динела Велкова

7. Десислава Миразчийска

8. Стефан Марчев

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, поради липсата на кворум днес не можем да проведем заседание на адвокатския съвет.

адв. А.Машев:............

/Зам.председател на САС/

адв. П.Пейчев: ...........

/Секретар на САС/

Споделяне