Протокол №24 от 03.07.2018

П Р О Т О К О Л № 24

На 03.07.2018 г. от 14.40 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Прием;

2. Кадрови;

3. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

4. Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

5. Разпределение на депозитни дела;

6. Обсъждане и вземане на решение за избор на оферта за изработване на цялостен идеен проект и обемно-пространствена концепция за проектиране на нова сграда на мястото на сега съществуващ обект „Столова с кухня и лекционна зала” към „Оздравителен дом” на Софийска адвокатска колегия (САК) в с.Лозенец, обл.Бургас;

7. Дисциплинарни преписки;

8. Молби по чл.36 ЗА;

9. Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1. Ивайло Данов – Председател на САК

2. Пейчо Пейчев – Секретар на САС

3. Александър Машев – Заместник-председател на САК

4. Александър Андреев

5. Богдан Петров

6. Десислава Миразчийска

7. Динела Велкова

8. Златка Стефанова

9. Лидия Дикова

10.Лили Лозанова

11.Мария Вълканова

На откриването не присъстват основни членове:

1. Детелина Попова

2. Жанет Желязкова

3. Стефан Марчев

4. Чавдар Тончев

Присъства представител на КС:

Н. Николов

Присъстват резервни членове:

1. Георги Леков

2. Владимир Дончев

3. Катерина Кондакчиева

4. Наталия Илиева

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, откривам днешното редовно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На осонвание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да разгледа първо точки втора и трета от дневния ред, след това да премине към разглеждането на точка първа от дневния ред.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Михаил Иванов Петров в от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане в сила на решението.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителитe, администриращи служебните защити.

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Никола Димитров Динчев от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Парашкева Кирилова Попхристова, считано от 19.02.2017г.

2. На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Борислав Владимиров Топчийски, считано от 13.09.2007г.

3. На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Васка Атанасова Дечева, считано от 19.12.2007г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 10 “ЗА”

Няма „ПРОТИВ“

1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 18 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служителите, администриращи правната помощ.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Здравко Цанев” за отразяване на следната промяна:

Заличава като управител адв. Преслава Николаева Иванова - Германова. Същата остава съдружник в адвокатското дружество.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Георгиева и Джутев” за отразяване на следната промяна:

Вписва промяна в адреса на управление както следва: София 1113, р-н „Изгрев”, ул.”Фредерик Жолио-Кюри” № 17, блок 2, ет. 9, ап. 17.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА”

Няма „ПРОТИВ“

1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Димитров, Петров и Ко” за вписване нов адрес на кантората в района на Варненската адвокатска колегия както следва: Варна, ул.”Неофит Бозвели” № 13, офис 3.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Тончев, Тончева и Терзи” за отразяване в регистъра на следните промени:

Заличава като съдружник адв.Елена Хрисимова Стефанова;

Вписва като съдружник и управител адвокат Димитър Тончев Петров]

Вписва като съдружник адвокат Райне Ергин Терзи;

Вписва промяна в наименованието на дружеството от Адвокатско дружество „Тончева и Рангелов” на Адвокатско дружество „Тончев, Тончева и Терзи”;

Дружеството ще се управлява и представлява от управляващите съдружници Ива Димитрова Тончева и Димитър Тончев Петров заедно и поотделно.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 61 ЗА във вр. с 63 (1) ЗА вписва Адвокатско дружество „Петранов, Недков & партньори” в регистъра на адвокатските дружества при САК, както и промяната на седалището и адреса на управление на дружеството от гр.Плевен, ул.Полтава 5, офис 3 на гр.Ихтиман, ул.”Георги С.Раковски” № 24.

На чл. 62 (2) ЗА възлага на лицето по вписванията незабавно да уведоми Висшия адвокатски съвет за отразяване на преместването в Единния регистър на адвокатските дружества и адвокатския съвет по старото седалище за заличаване на вписването в неговия регистър.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Иванова и Кръстева”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Вададжийска и Вучова”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско съдружие “Гоговска и партньори” за отразяване на следната промяна:

Вписва промяна в адреса на управление както следва: гр.София 1404, р-н „Триадица”, ул.”Тулча” № 46, ет. 6.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Георгиева и Джутев” и вписва Росица Юриева Чижек в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Вълев и Лимберов” и вписва Диляна Росенова Георгиева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Василева и Караколева” и вписва Иво Мориц Ешкенази в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско съдружие „Стоянов, Даньовска и партньори” и вписва Деница Стефанова Велкова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА”

Няма „ПРОТИВ“

1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. Уважава заявлението на адв. Ренета Иванова Даньовска и отписва София Борисова Коланева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2. Уважава заявлението на Адвокатско съдружие „Карапанайотов, Лесова, Табанска” и отписва Виктория Марианова Станиславова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

3. Уважава заявлението на Адвокатско съдружие „Стоянов, Даньовска и партньори“ и отписва Паулина Пламенова Иванова ва от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

4. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Цанев и Иванова” и отписва Мартин Адрианов Асенов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

5. Уважава заявлението на Адвокатско съдружие „Попов и партньори” и отписва Кристиян Илиев Иванов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Адв. Попова влиза в зала в 15.30ч.

Кворумът е 12 души.

По точка първа от дневния ред:

Гласували 12 ”ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати, които на 02.07.2018 г. г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. ЕЛЕНА БОЖИДАРОВА ВЛАДИМИРОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. МАРИНА ИВАЙЛОВА КОСТОВА - адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. ПЕТЪР ИВАНОВ ГЕРАСКОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ЧОМПАЛОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. АЛЕКСАНДЪР КРАСИМИРОВ ТУНЧЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. МАРТИН АДРИАНОВ АСЕНОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. МИЛЕНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

Гласували “12” ЗА – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните мл. адвокати, които на 02.07.2018 г. г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. ЯНИСЛАВ ИВОВ ИЛИЕВ – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. МАГДАЛЕНА ДИМЧЕВА ДИМОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. КРИСТИЯН ИЛИЕВ ИВАНОВ – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. ДИЛЯН ЛЮБОМИРОВ КОЛЕВ – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. КРИСТИНА ПЛАМЕНОВА МИТЕВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. РАДОСТИНА ИВАНОВА НАЙДЕНОВА-ДИМИТРОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. ЗЛАТКО СТОЯНОВ ДИМИТРОВ – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

8. ВИКТОРИЯ МАРИАНОВА СТАНИСЛАВОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС

9. МАРИЯ ПЕТКОВА ПЕТКОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

10.ДЕСИСЛАВА РУМЕНОВА ИВАНОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

11.ДИМИТЪР МИТЕВ МОМНЕВ – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

12.ПОЛИНА ПЛАМЕНОВА ИВАНОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

13.КОНСТАНТИН АНАСТАСОВ ЯНЕВ – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП, заверява 300 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

Адв.Златка Стефанова излиза от зала поради служебен ангажимент.

Кворумът е 11 души.

По точка шеста от дневния ред:

Гласували: 2 „ЗА“

3 „ПРОТИВ“

6 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Отхвърля предложение за провеждане на конкурс за избор на проектант за изработване на идеен проект за нова сграда на мястото на сега съществуващ обект „столова с купня и лекционна зала“ към ОД на САК с. Лозенец, обл.Бургас, както съответно на строител.

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да се изпрати на всички кандидади, подали в срок оферта за изработване на идеен проект за нова сграда на мястото на сега съществуващ обект „столова с купня и лекционна зала“ към ОД на САК с. Лозенец, обл.Бургас, въпросник със следните въпроси:

- цена за проектиране на м2;

- срок за реализирането на проекта до получаване на разрешение за строеж;

- цена на авторския надзор.

Гласували: 11 “ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Отлага точка шеста за следващото заседание на САС.

Адв. А.Андреев излиза от залата поради служебен ангажимент. Кворумът е 10 души.


По точка девета от дневния ред:

Гласували: 10 “ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да проведе СЕМИНАР ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ВЪПРОСИ в периода 13.09.2018 – 16.09.2018 г., в с. Лозенец, Почивна станция на САК при следния дневен ред:

13.09.2018 г. - Настаняване и регистрация на участниците

14.09.2018 г.

9.30 ч. – 11.00 ч. тема "Правилото ne bis in idem. Процесуални способи за предотвратяване на нарушаването му съгласно новите изменения на НПК“.

11.00 ч.- 11.30. ч. кафе пауза

11.30 ч. – 13.00 ч. тема "Правилото ne bis in idem. Процесуални способи за предотвратяване на нарушаването му съгласно новите изменения на НПК“.

Лектори: Галина Захарова, съдия във ВКС и Галина Тонева, съдия във ВКС.

15.09.2018 г.

9.30 ч. – 11.00 ч. тема "Справедлив процес за чужденците. Приложението на Директива 2010/64/ЕС относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство и транспонирането й в българското законодателство“.

11.00 ч.- 11.30. ч. кафе пауза

11.30 ч. – 13.00 ч. тема „Международно сътрудничество по наказателни дела - трансфер на осъдени лица; трансфер на наказателни производства; признаване, изпълнение и изпращане на актове за налагане на мерки за процесуална принуда, различни от мерките изискващи задържане".

Лектори: Галина Захарова, съдия във ВКС и Галина Тонева, съдия във ВКС.

16.09.2018 г.

9.30 ч. – 11.00 ч. тема " Международно сътрудничество по наказателни дела – признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество и доказателства. Признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация и отнемане и решения за налагане на финансови санкции".

11.00 ч.- 11.30. ч. кафе пауза

11.30 ч. – 13.00 ч. тема " Международно сътрудничество по наказателни дела – признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество и доказателства. Признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация и отнемане и решения за налагане на финансови санкции".

Лектори: Галина Захарова, съдия във ВКС и Галина Тонева, съдия във ВКС.

14.00 ч. - отпътуване

Гласували: 8 „ЗА“

Няма „ПРОТИВ“

2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

САС да изпрати свой представител, в лицето на адв. Динела Велкова, за участие в кръгла маса, организирана по повод на обществено обсъждане на проекта на ЗИДЗОП, която ще се праведе на 05 юли т.г. от 10 часа в сградата на СЮБ.

Гласували: 10 “ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Възлага на Комисията за сътрудничество и информация да проучи въпроса, свързан с въвеждането на нова функционалност, начерена „електорнна адвокатура“.

Гласували: 9 „ЗА“

Няма „ПРОТИВ“

1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да проведе извънредно заседание на САС на 10.07.2018г. от 14 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Закривам заседанието в 18.49 часа, поради изчерпване на дневния ред.

Адв. Ивайло Данов: ......

/Председател на САК/

Адв. Пейчо Пейчев: .......

/Секретар на САС/

Споделяне