Протокол №23 от 27.06.2018

П  Р  О  Т  О  К  О  Л № 23

Отлага се насроченото за 27.06.2018 г. от 15.00 ч. извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет, поради липсата на кворум.

 Обявеният дневен ред е както следва:

1.  Клетва;

2.  Кадрови;

3.  Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

4.  Обсъждане и избор на оферта за изработване на цялостен идеен проект и обемно-пространствена концепция за проектиране на нова сграда на мястото на сега съществуващ обект „Столова с кухня и лекционна зала” към „Оздравителен дом” на Софийска адвокатска колегия (САК) в с.Лозенец, обл.Бургас;

5.  Дисциплинарни преписки;

6.  Разни.  

За полагане на клетвата присъстват следните членове:

1.       Ивайло Данов – Председател на САК  

2.       Пейчо Пейчев – Секретар на САС

3.  Лидия Дикова

4.  Богдан Петров

5.  Мария Вълканова

6.  Лили Лозанова

7.  Динела Велкова

8.  Жанет Желязкова

9.  Георги Леков

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, поради липсата на кворум днес не можем да проведем заседание на адвокатския съвет, но няма пречка да проведем предвидената в чл. 9 (1) ЗА процедура.

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

1.  Георги Стефанов Веселинов

2.  Стефан Иванов Ангелов

3.  Явор Димитров Димов

4.  Петя Георгиева Атанасова

5.  Александра Василева Василева

6.  Виталий Валентинов Чаушев

7.  Кристиян Людмилов Григоров

8.  Симона Красимирова Кузманова

9.  Евтима Йорданова Аспарухова

10.         Васил Иванов Иванов

11.         Никола Благоев Иванов

12.         Даниел Христов Еленков

13.         Филип Стилиянов Тютюнджиев

Адв. Ивайло Данов: ………………………………

                                          /Председател на САК/

                                     Адв. Пейчо Пейчев: ………………………………

                                          /Секретар на САС/

Споделяне