Протокол №22 от 19.06.2018

П Р О Т О К О Л № 22

На 19.06.2018 г. от 15.42 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Кадрови;

2. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

3. Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

4. Разпределение на депозитни дела;

5. Молби по чл.36 ЗА;

6. Дисциплинарни преписки;

7. Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1. Ивайло Данов – Председател на САК

2. Пейчо Пейчев – Секретар на САС

3. Александър Андреев

4. Десислава Миразчийска

5. Динела Велкова

6. Жанет Желязкова

7. Лидия Дикова

8. Лили Лозанова

9. Мария Вълканова

10. Стефан Марчев

На откриването не присъстват основни членове:

1. Александър Машев – Заместник-председател на САК

2. Богдан Петров

3. Детелина Попова

4. Златка Стефанова

5. Чавдар Тончев

Присъства представител на КС:

Христо Христов

Присъстват резервни членове:

1. Васил Киров

2. Владимир Дончев

3. Елка Пороминска

4. Катерина Кондакчиева

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, откривам днешното редовно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Елеонора Асенова Матеина от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Грета Миленова Димова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

3. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Ивета Руменова Радичкова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 23 от ЗА, уважава заявление за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия на адвокат Христомил Славчев Делчев, считано от 30.06.2018г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 10 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Николай Петров Николов от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

Наоснование горното, Съветът

Р Е Ш И:

Оставя без разглеждане заявлението на адвокат Трендафил Данаилов Димитров, подадено на осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата, с указание да се изпълни изискването на чл. 48 ЗА, като се платят дължимите към САС и ВАС вноски за месец юни 2018г. включително.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 17 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служителите, администриращи правната помощ.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Бузалов и Чанова”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 7 „ЗА”

Няма „ПРОТИВ“

3 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Постъпило е заявление от Адвокатско дружество „Вададжийска, Вучова и партньори” за вписване в регистъра на САК на новоучреденото адвокатско дружество на осн. чл. 61 ЗА.

В заявеното от адвокатското дружество наименование се съдържа думата „партньори“, което би могло да сочи на извода, че вероятно адвокатите-съдружници тълкуват закона разширително, като в случая използваната дума „партньори“ обозначава участието и на други адвокати в дружеството.

Противно обаче на горното, Законът за адвокатурата съдържа редица забранителни норми във връзка с регистрацията на адвокатски дружества /и не само по отношение регистрацията на адвокатски дружества/, каквито са: чл. 57, ал.2, ал. 3 и ал. 4 и в частност чл. 59, ал. 2 ЗА. Софийският адвокатски съвет счита, че в случая всяко едно разширително тълкуване на нормата на чл. 59, ал. 2 ЗА дори не е разширително тълкуване, а contra legem. В конкретния случай наименованието на новоучреденото адвокатско дружество не съответства на императивната норма на чл. 59, ал. 2 ЗА, която налага забраната в наименованието на адвокатското дружество да се използват други думи и имена освен имената на съдружниците.

Водим от горното, САС оставя заявлението на Адвокатско дружество „Вададжийска, Вучова и партньори” без уважение.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основане горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявлеине на Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко” за отразяване в регистъра на следната промяна:

Вписват като съдружник адв.Тамара Стоянова Ковачева.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 52, ал. 3 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските съдружия при САК Адвокатско съдружие „Сияна консулт”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Палева и Сутулова” и вписва Денислав Петров Берберов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско съдружие „Вададжийска и Вучова” и вписва Десислава Емилова Домишлярова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Боянов и Ко” и вписва Деница Димитрова Димитрова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. Уважава заявлението на адв.Бойко Цветков Ботев и отписва Евтима Йорданова Аспарухова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2. Уважава заявлението на адв.Янко Константинов Георгиев и отписва Никола Благоев Иванов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП, заверява 250 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Отлага точка пета за следващо заседание на адвокатския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, давам десет минути почивка.

Заседанието продължава след почивката.

По точка седма от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да се проведат семинари в ОД на САК с.Лозенец на следните дати:

- В периода 13-16 септември по наказетлноправни въпроси

- В периода 21-24 септември гражданскоправни въпроси

Темите и лекторите да се уточнят допънително.


Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Въвежда административни разходи за проучване и проверка на сигнали и жалби, постъпили от частни съдебни изпълнители и нотариуси в размер на 50 лева.

Постъпилите жалби или сигнали да се разпределят за проучване и проверка след представяне на документ за платени разходи.


Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Във връзка с постъпил сигнал от адв. Таня Мончева, адвокат от САК, че от 23.04.2018 г. на сайта на Софийски градски съд е ограничена възможността чрез електронния портал за достъп до електронни дела да се извършват справки по дела по критерии за търсене „име“ и „ЕГН“ на физическо лице, което е страна по делото, възлага на адв. Марчев да изготви писмо до Комисия за защита на личните данни с искане за даване на становище по чл. 57, пар. 1, б. „в“ и чл. 58, пар. 3, б. „б“ от Регламент (ЕС) 2016/679.

Гласували: 8 „ЗА“

Няма „ПРОТИВ“

2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да се проведе извънредно заседание на САС на 27.06.18. от 15 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Обявявам края на днешното заседание, поради изчерпване на дневния ред към 18.19 часа.

Адв. Ивайло ДАНОВ: .......

/Председател на САК/

Адв. Пейчо Пейчев: ......

/Секретар на САС/

Споделяне