Протокол №21 от 11.06.2018

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 21

На 11.06.2018 г. от 14.42 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Прием;

2.  Обсъждане на оферти за изработване на цялостен идеен проект и обемно-пространствена концепция за проектиране на нова сграда на мястото на сега съществуващ обект „Столова с кухня и лекционна зала” към „Оздравителен дом” на Софийска адвокатска колегия (САК) в с.Лозенец, обл.Бургас и вземане на решения по тях;

3.  Дисциплинарни преписки;

4.   Разни.  

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.       Александър Машев – Заместник-председател на САК

2.       Пейчо Пейчев – Секретар на САС

3.       Богдан Петров

4.  Жанет Желязкова

5.  Десислава Миразчийска

6.  Лидия Дикова

7.  Лили Лозанова

8.       Мария Вълканова

9.  Стефан Марчев

10. Чавдар Тончев

     На откриването не присъстват основни членове:

1.  Ивайло Данов – Председател на САК

2.  Александър Андреев

3.  Детелина Попова

4.       Динела Велкова

5.  Златка Стефанова

     Присъства представител на КС:

     Н. Николов

     Присъстват резервни членове:

1.  Васил Киров

2.  Владимир Дончев

3.  Георги Леков

4.  Катерина Кондакчиева

     ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, откривам днешното извънредно заседание на Софийски адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Гласували 10 ”ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати, които на 11.06.2018г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

     1. ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ВЕСЕЛИНОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     2. СТЕФАН ИВАНОВ АНГЕЛОВ - адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     3. НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     4. ПЛАМЕН ПАРАШКЕВОВ СТЕФАНОВ – адвокат, който не следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС, тъй като вписването е след изтърпяно дисциплинарно наказание.

     5. ЯВОР ДИМИТРОВ ДИМОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

Гласували “10” ЗА – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните мл. адвокати, които на 11.06.2018г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. МИРЕЛА ХРИСТОВА ДЮКЕНДЖИЕВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. ВИТАЛИЙ ВАЛЕНТИНОВ ЧАУШЕВ – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. КРИСТИЯН ЛЮДМИЛОВ ГРИГОРОВ – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. СИМОНА КРАСИМИРОВА КУЗМАНОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. ВАСИЛ ИВАНОВ ИВАНОВ – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     8. ЕВТИМА ЙОРДАНОВА АСПАРУХОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     9. НИКОЛА БЛАГОЕВ ИВАНОВ – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     10. ДАНИЕЛ ХРИСТОВ ЕЛЕНКОВ – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     11. ФИЛИП СТИЛИЯНОВ ТЮТЮНДЖИЕВ – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

     ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, колегата Миразчийска трябва да излезе от зала, поради уважителна причина, поради което закривам заседанието към 18.17 часа поради липсата на кворум.

     Следващото заседание е редовно и се пада на 19.06.2018г. От 14г.

     За протокола: отлагат се точка трета и точка четвърта.

                                     адв. А.Машев: ………………………………….

                                        /Зам.председател на САС/

                                     адв.П.Пейчев: ………………………………..

                                               /Секретар на САС/

Споделяне