Протокол №20 от 05.06.2018

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 20

На 05.06.2018 г. от 14.42 ч. се проведе редовно заседание на Софийски Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Кадрови;

2.  Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

3.  Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

4.       Обсъждане и вземане на решения по въпроси, свързани с приложението на Регламент (ЕС) 2016/679 от САК;

5.  Обсъждане и формулиране на въпроси по темите на пролетната национална конференция на българската адвокатура;

6.  Обсъждане на оферти за изработване на цялостен идеен проект и обемно-пространствена концепция за проектиране на нова сграда на мястото на сега съществуващ обект „Столова с кухня и лекционна зала” към „Оздравителен дом” на Софийска адвокатска колегия (САК) в с.Лозенец, обл.Бургас и вземане на решения по тях;

7.  Молби по чл.36 /3/ ЗА;

8.  Дисциплинарни преписки;

9.  Разни.  

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.  Ивайло Данов – Председател на САК

2.       Александър Машев – Заместник-председател на САК

3.       Пейчо Пейчев – Секретар на САС

4.       Богдан Петров

5.  Десислава Миразчийска

6.       Динела Велкова

7.  Златка Стефанова

8.  Лидия Дикова

9.  Лили Лозанова

10.   Мария Вълканова

11.         Стефан Марчев

     На откриването не присъстват основни членове:

1.  Александър Андреев

2.  Детелина Попова

3.  Жанет Желязкова

4.  Чавдар Тончев

     Присъства представител на КС:

     Н. Николов

     Присъстват резервни членове:

1.  Васил Киров

2.  Владимир Дончев

3.  Георги Леков

4.  Елка Пороминска

5.  Катерина Кондакчиева

6.  Наталия Илиева

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, откривам днешното редовно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Марина Валериева Борисова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Павлина Владимирова Иванова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     3. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Владислав Бисеров Божиков от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     4. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Милеслава Георгиева Богданова-Мишева от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

     Р Е Ш И:

На осн. чл. 23 от ЗА, уважава заявление за продължаване с една година временното преустановяване упражняването на адвокатска професия на адвокат Теодора Валентинова Ценова-Петрова, считано от 01.06.2018г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 11 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Тодор Младенов Иванчев от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Цони Стоянов Цонев от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Наталия Красимирова Александрова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

4. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Елина Пламенова Русева от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 16 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служителите, администриращи правната помощ.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 10 “ЗА”

         Няма “ПРОТИВ”

            1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Вълкова и Дончева” за отразяване на настъпили промени в частта:

Заличава като съдружник и управител адв.Ваня Дончева Дончева;

Вписва като съдружник адв.Владимир Иванов Григоров.

     Оставя без уважение заявление на Адвокатско дружество „Вълкова и Дончева” в частта за отразяване промяната в наименованието на адвокатското дружество, с указание адвокатите от дружеството да се съобразят с разпоредбата на чл. 59 (2) ЗА – В наименованието на адвокатското дружество не могат да се използват други думи и имена освен имената на съдружниците.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Котов, Гюрова, Семерджиев” за отразяване на следната промяна:

Вписва промяна в адреса на управление както следва: София 1164, р-н „Лозенец”, ул.”Кричим” №78, ет.6, ап.17.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Ненчев и партньори” за отразяване на следните промени:

Заличават като съдружник адв.Александър Йорданов Илиев;

Вписват промяна в адреса на управление, както следва: гр.София 1142, район „Средец”, ул.”Любен Каравелов” №28, ет.3, ап.7.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

      На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Стойчев и Стойчева”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско съдружие “Елена Шопова и партньори” за отразяване на следната промяна:

Вписва промяна в адреса на управление както следва: гр.София 1404, р-н „Триадица”, ул.”Тулча” №46, ет.6.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

      На основание чл. 52, ал. 3 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските съдружия при САК Адвокатско съдружие „Добренова, Митков и съдружници”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Мургова и партньори” и вписва Мария Сашова Атанасова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адв.Марсел Божидаров Методиев и вписва Никол Марсел Методиева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори” и вписва Александър Йорданов Дойков в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори” и вписва Евгения Митрова Георгиева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

5. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори” и вписва Емануил Красимиров Тодоров в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

6. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори” и вписва Ванеса Калинова Герова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

7. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори” и вписва Максимилиян Пенков Пенков в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

8. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Димитрова & Стойкова” и вписва Камелия Каменова Крумова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

9. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Божилов” и вписва Николай Тодоров Каракашев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.


Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. Уважава заявлението на Адвокатско дружество “Попов, Арнаудов и партньори” и отписва Момчил Цветанов Петров от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Гергьовски” и отписва Николай Тодоров Каракашев от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП, заверява 250 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

Адв. Ал. Андреев влиза в зала в 15,07 часа. Кворумът е 12 души.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 11 ”ЗА”

         Няма “ПРОТИВ”

            1 ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

До 17 часа на 06.06.2018г. в рамките на работния ден членовете на Софийски адвокатски съвет, които желаят да формулират конкретни въпроси по темите на пролетната национална конференция на българската адвокатура, която ще се проведе в гр.Сливен в периода 14-16 юни, да изпрати своите въпроси на служебната поща на съвета.

     Въпросите да бъдат обобщени и впоследствие препратени на ВАС.

 По точка шеста от дневния ред:

Адв.Жанет Желязкова влиза в зала в 15,49 часа. Кворумът е 13 души.

Гласували: 13 ”ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Точка шеста от дневния ред се отлага за 11.06.2018г. от 15 часа, когато ще се проведе извънредно заседание на САС, на което да бъдат поканени подалите оферти да дадат разяснения по тях и да отговорят на конкретно поставени въпроси.

Адв. Чавдар Тончев влиза в зала в 15.52ч. Кворумът е 14 души.

Адв. Детелина Попова влиза взала в 15.52ч. Кворумът е 15 души.

По точка седма от дневния ред:

Гласували: 15 ”ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Отлага разглеждането на точка седма за следващо заседание на САС.

По точка девета от дневния ред:

     Гласували: 13 „ЗА“

               Няма „ПОТИВ“

                 2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Не уважава молба № 3724/31.05.2018Г. на адв. Иванка Радославова Антонова.

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, поради изчерпване на дневния ред, обявявам заседанието за закрито към 17.38 чаа.

                                          адв. Ивайло Данов: ........

                                               /Председател на САК/

                                          адв. Пейчо Пейчев: .........

                                               /Секретар на САС/

Споделяне