Протокол №19 от 29.05.2018

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 19


На 29.05.2018 г. от 14.05 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 
1.  Клетва;

За провеждане на клетвата присъстват основни:

1.       Ивайло Данов – Председател на САК

2.       Александър Машев – Заместник-председател на САК    

3.       Пейчо Пейчев – Секретар на САС

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, откривам днешното извънредно заседание на Софийския адвокатски съвет за провеждане на клетвата.

По точка първа и единствена от дневния ред:

Клетва положиха:

    Цветелина Николаева Стоевска

    Любомир Радков Костадинов
    Агнеса Атанасова Любомирова
    Мирела Даниелова Цекова
    Любимка Иванова Любомирова-Георгиева
    Васил Олегов Пенков
    Мариана Николаева Кирева

 
Адв. Ивайло Данов: ………………………………

                                          /Председател на САК/

                                     Адв. Пейчо Пейчев: ………………………………

                                          /Секретар на САС/

Споделяне