Протокол №18 от 22.05.2018

П  Р  О  Т  О  К  О  Л № 18

На 22.05.2018 г. от 14.35 ч. се проведе извънрeдно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Клетва;

2.  Кадрови;

3.  Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

4.  Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;7

5.       Разпределение на депозитни дела;

6.  Обсъждане на необходимите мерки за защита на личните данни и приемане на Вътрешни правила на САК за мерките за защита на личните данни;

7.  Разглеждане структурата на финансово-счетоводния отдел към САК и промяна на щатното разписание;

8.  Молби по чл.36 /3/ ЗА;

9.  Дисциплинарни преписки;

10.    Разни.  

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.  Ивайло Данов – Председател на САК

2.       Пейчо Пейчев – Секретар на САС

3.       Богдан Петров

4.  Детелина Попова

5.  Десислава Миразчийска

6.  Жанет Желязкова

7.  Лидия Дикова

8.  Лили Лозанова

9.       Мария Вълканова

10.  Стефан Марчев

11.  Чавдар Тончев

     На откриването не присъстват основни членове:

1.       Александър Машев – Заместник-председател на САК

2.  Александър Андреев

3.  Златка Стефанов

4.       Динела Велкова

     Присъства представител на КС:

     Н. Николов

     Присъстват резервни членове:

1.  Владимир Дончев

2.  Георги Леков

3.  Катерина Кондакчиева

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, откривам днешното извънредно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

1.  Петър Иванов Тихин

2.  Светослав Костадинов Пандилов

3.  Кирил Кирилов Марков

4.  Вяра Веселинова Томова

5.  Боряна Росенова Русева

6.  Десислава Василева Димитрова

7.  Йорданка Петрова Динкова

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Мария Христова Стоева от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На осн. чл. 23 от ЗА, временно преустановява упражняването на адвокатска професия поради болест на адвокат Антон Борисов Бояджиев, считано от 01.07.2018г. до 01.09.2018г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На осн. чл. 23 от ЗА, възобновява упражняването на адвокатска професия на адвокат Георги Тодоров Гатев, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 11 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Лъчезар Янков Янков от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 8 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Дойнов” за отразяване на следните промени:

Заличава като съдружник адв.Елен Петров Атанасов;

Вписва като съдружник адв.Миглена Богомилова Янакиева-Белчева;     

Променя наименованието на дружеството от Адвокатско дружество „Атанасов” на Адвокатско дружество „Дойнов”.

 Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

      На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Кънчев, Гичева и Марникас”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Грънчарова и Стоянов” за отразяване на следната промяна:

Вписва промяна в адреса на управление както следва: гр. София 1303, ул.”Шар планина” №33, ет.2, офис 9.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Грозданов и Милушев” за отразяване на следната промяна:

Вписва промяна в адреса на управление както следва: гр. София 1000, район „Триадица”, ул.”Цар Асен” №2, ет.1, кантора 3.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адв.Любомир Цеков Цеков и вписва Полина Руменова Кръстева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адв.Любомир Цеков Цеков и вписва Димитрия Георгиева Иванова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Балджиев и партньори” и вписва Ренета Иванова Василева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. Уважава заявлението на адв.Ивайло Петров Табаков и отписва Велислава Маринова Маринова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2. Уважава заявлението на адв.Светлана Георгиева Трифонова и отписва Цвета Георг Спартанска от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

3. Уважава заявлението на Адвокатско дружество “Йовчев и Евгениев” и отписва Боян Боянов Богданов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП, заверява 100 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка шеста от дневния ред:

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Приема вътрешни правила на Софийска адвокатска колегия за мерките за защита на личните данни съгласно Общия регламент за защита на данните 2016/679 на ЕС.

     Същите да се обявят на сайта на колегията.


Адв.Велкова влиза в зала в 17.12 часа. Кворумът е 12 души.

По точка осма от дневния ред:

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Отлага разглеждането на точка осма за 06.06.2018г.

            По точка десета от дневния ред:

 Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основане горното, Съветътъ

Р Е Ш И:

Определя следните представители в състав: Динела Велкова, Катерина Кондакчева и Стефан Марчев за участие в конференция, която се организирана от ВАС на 22 юни т.г. в гр. София на тема: Предизвикателствата пред правната професия, произтичащи от правилата на ЕС за дигитализация.

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Да се качи на сайта на колегията обява за подаване на оферти за изработване на цялостен идеен проект и обемно-пространствена концепция за проектиране на нова сграда на мястото на сега съществуващ обект „Столова с кухня и лекционна зала” към „Оздравителен дом” на Софийска адвокатска колегия (САК) в с.Лозенец, обл.Бургас.

     Срок на подаване на офертите 4 юни 2018г.

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Следващото заседание е на 05 юни от 14 часа.

Колеги, закривам заседанието към 19 часа поради изчерпване на дневния ред.

                                          Адв. Ивайло Данов: ………………

                                               /Председател на САК/

                                          Адв. Пейчо Пейчев: ……………….

                                               /Секретар на САС/

Споделяне