Протокол №17 от 15.05.2018

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 17

На 15.05.2018 г. от 14.35 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Прием;

2.  Кадрови;

3.  Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

4.  Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

5.       Разпределение на депозитни дела;

6.  Молби по чл.36 /3/ ЗА;

7.  Дисциплинарни преписки;

8.  Информация за постъпилите оферти за покупка на нови телевизори за хотелската част на ОД Лозенец и вземане на решение по тях;

9.  Информация за постъпилите оферти за покупка на мултимедийно устройство и вземане на решение по тях;

10.    Разни.  

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.       Александър Машев – Заместник-председател на САК

2.       Пейчо Пейчев – Секретар на САС

3.       Богдан Петров

4.   Детелина Попова

5.   Десислава Миразчийска

6.      Динела Велкова

7.  Лидия Дикова

8.  Лили Лозанова

9.       Мария Вълканова

10.  Стефан Марчев

11.  Чавдар Тончев

     На откриването не присъстват основни членове:

1.  Ивайло Данов – Председател на САК

2.  Александър Андреев

3.  Златка Стефанов

4.  Жанет Желязкова

     Присъства представител на КС:

     Христо Христов

     Присъстват резервни членове:

1.  Владимир Дончев

2.  Георги Леков

3.  Катерина Кондакчиева

     ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, откривам днешното извънредно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Гласували 11 ”ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати, които на 14.05.2018г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

     1. ЦВЕТЕЛИНА НИКОЛАЕВА СТОЕВСКА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     2. ЛЮБОМИР РАДКОВ КОСТАДИНОВ -  адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     3. АГНЕСА АТАНАСОВА ЛЮБОМИРОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     4. МИРЕЛА ДАНИЕЛОВА ЦЕКОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     5. ЛЮБИМКА ИВАНОВА ЛЮБОМИРОВА-ГЕОРГИЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     6. ВАСИЛ ОЛЕГОВ ПЕНКОВ – адвокат, който следва да внесе  встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     7. МАРИАНА НИКОЛАЕВА КИРЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

Гласували “11” ЗА – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните мл. адвокати, които на 14.05.2018г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. ПЕТЪР ИВАНОВ ТИХИН – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. СВЕТОСЛАВ КОСТАДИНОВ ПАНДИЛОВ – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. КИРИЛ КИРИЛОВ МАРКОВ – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. ВЯРА ВЕСЕЛИНОВА ТОМОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. БОРЯНА РОСЕНОВА РУСЕВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. ДЕСИСЛАВА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. ЙОРДАНКА ПЕТРОВА ДИНКОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     8. ИВАЙЛО СТОЯНОВ ДИМИТРОВ – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС

     Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Райна Стефанова Александрова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Ана-Мари Недялкова Еремиева от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     3. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Красимира Валентинова Димитрова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 3 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служителите, администриращи правната помощ.

По точка трета от дневния ред:

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Здравко Цанев” за отразяване на следната промяна:

     Вписва промяна в наименованието на Адвокатското дружество от Адвокатско дружество „Цанев и Иванова” на Адвокатско дружество “Здравко Цанев”.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

      На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Димитрова и Лозанова”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

      На основание чл. 61 във вр. чл. 77а от ЗА, вписва в регистъра клон на Адвокатско дружество „Маршъл Денинг 2 ЛЛП, клон България, Магдиниър и Голд”.

     Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основане горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско съдружие „Адвокацио” за отразяване на следната промяна:

     Вписват промяна в телефонния номер на съдружието – 0898682162, както и нов  e-mail: office@advocatio.bg.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 10 „ЗА”

        Няма “ПРОТИВ”

            1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

      На основание чл. 52, ал. 3 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските съдружия при САК Адвокатско съдружие „Великова”.

     Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава заявление на Адвокатско съдружие “Гигова и партньори” и отписва Юли Юлиянов Стойнов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

     Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП, заверява 150 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.


Адв. Стефанова влиза в зала в 15.17 ч. Кворумът е 12 души.

По точка осма от дневния ред:

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Да се закупят от Верига магизин ЗОРА 60 броя телевизори, марка CROWN 32133 на ед.цена 245 лева с ДДС или на обща стойност 14 700 лева с място на доставка – ОД на САК с. Лозенец.

По точка девета от дневния ред:

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Да бъде закупен от Верига магазини ЗОРА проектор модел Acer X138 WH на цена 769 лева с ДДС.

По точка десета от дневния ред:

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Определя следните дати за есенните семинари в ОД на САК с.Лозенец:

     – от 13 до 16 септември 2018г.

     – от 21 до 24 септември 2018г.

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Да проведе извънредно заседание на 22.05.2018г. от 14 часа.

     ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието в 16.22 часа.

                                     адв. Александър Машев: ……………………

                                     /Заместник-председател на САК/

                                     Адв. Пейчо Пейчев:…………………………….

                                          /Секретар на САС/

Споделяне