Протокол №5 от 06.02.2018

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 5

На 06.02.2018 г. от 14.35 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Прием;

2.  Кадрови;

3.  Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

4.  Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

5.  Разпределение на депозитни дела;

6.  Обсъждане и вземане на решения по проблемите, свързани с предлагане на адвокатски услуги чрез интернет – платформи;

7.  Обсъждане и вземане на решения по проблемите, свързани със събирането на финансовите задължения на дисциплинарно – наказаните адвокати от САК;

8.    Обсъждане и вземане на решения за участие на САС в ежегодните конгреси на IBA и UIA през 2018г.;

9.  Молби по чл.36 ЗА;

10.    Доклад за дейността на библиотеката на САС за 2017 г.;

11.    Дисциплинарни преписки;

12.    Разни.   

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.  Ивайло Данов – Председател на САК

2.       Пейчо Пейчев – Секретар на САС

3.       Александър Машев – Заместник-председател на САК

4.     Александър Андреев

5.       Богдан Петров

6.    Детелина Попова

7.    Десислава Миразчийска

8.       Динела Велкова

9.   Жанет Желязкова

10.   Мария Вълканова

11.         Стефан Марчев

     На откриването не присъстват основни членове:

1.  Златка Стефанова

2.  Лидия Дикова

3.  Лили Лозанова

4.  Чавдар Тончев

     Присъства представител на КС:

     Христо Христов

     Присъстват резервни членове:

1.  Васил Киров

2.  Владимир Дончев

3.  Георги Леков

4.  Елка Пороминска

5.  Катерина Кондакчиева

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, откривам днешното редовно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Гласували 11 ”ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати, които на 05.02.2018 г. г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

     1. ЕЛЕНА ПЕТРОВА БОЖИЧКОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     2. НОНА ЛЪЧЕЗАРОВА НЕЦОВА адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     3. ИВАН ДИМИТРОВ ГАМАНСКИ – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     4. НИКОЛАЙ ХРИСТОВ КАЗАКОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска за прехвърляне от АК Перник по сметката на САК и ВАС.

     5. ЯНИЦА РАДОСЛАВОВА РАДЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     6. ВЯРА ЙОРДАНОВА ВЕЛИКОВА – адвокат, която следва да внесе  встъпителна вноска за прехвърляне от АК Бургас по сметката на САК и ВАС.

     7. ИВЕЛИНА ИВАНОВА МАНЧОРОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     8. БОРЯНА ДОБРИНОВА ПЪРВАНОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     9. ЙОАНА БОРИСЛАВОВА ТОДОРОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     10. БОРИС РУМЕНОВ ЙОВЧЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     11. ДЕЛЯН ЙОРДАНОВ НЕДЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

     Забележка: Кандидатът за прием за адвокат БОЖИДАР ВАСИЛЕВ не се яви на събеседването.

Гласували “11” ЗА – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните мл. адвокати, които на 05.02.2018 г. г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. АННА ОЛЕГОВА ЧАНОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. ГЕРГАНА ДЕКОВА НЕДЕВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. БОРИСЛАВА НИКОЛАЕВА ПИПЕРКОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. ГАНКА ТРЕНДАФИЛОВА ЦАРЧИНСКА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. ЛИЛИЯ РОМАНОВА АРНАУЧКОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. ДАНИЕЛА НИКОЛАЕВА КИШКОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. МАРИН НЕДЯЛКОВ ДЕМИРЕВ – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     8. ГОРАН РУМЕНОВ КОЦЕВ – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС

     9. СОНЯ АНТОНОВА МИХАЙЛОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     10.  ХРИСТИНА ТОНЕВА ХРИСТОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     11.  МАРТИН ИВО ДИМИТРОВ – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     12.  ХРИСТИНА НИКОЛАЕВА МАДЖАРОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     13.  ДЕНИЦА ИВОВА ЙОВЧЕВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     14. ВЕЛИСЛАВА ИВАНОВА БАРАКОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     15. НИКОЛАЙ ИВАНОВ ГРУЕВ – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Андриан Станев Боянов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Ивайло Тодоров Цветков от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     3. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Мартин Огнянов Йорданов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     4. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Мария Георгиева Шукерова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 11 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Емилия Русева Стоянова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Цветелина Миткова Златева от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Христина Ганчева Златковска от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 11 “ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите на Софийската адвокатска колегия Незрет Мустафов Бабучев, считано от 06.02.2018 година.

Указва на Димитрина Димитрова - личен състав да изготви писмо, с което да уведоми адвокат Бабучев, че следва да върне адвокатската си карта.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 14 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служителите, администриращи правната помощ.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

      На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Найденов и Златева”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско съдружие “Логофетова и съдружници” за отразяване на следната промяна:

Вписва промяна в наименованието от Адвокатско съдружие „Логофетова, Николова и съдружници” на Адвокатско съдружие „Логофетова и съдружници”.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адв. Дамян Свиленов Димитров и вписва Петър Павлов Генчев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Димитрова & Стайкова” и вписва Снежанка Анастасова Балджиева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. Уважава заявление на Адвокатско дружество “Попов, Арнаудов и партньори” и отписва Анна Олегова Чанова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

    2. Уважава заявление на Адвокатско дружество “Перусанов, Панайотов и партньори” и отписва Мартина Желязкова Петрова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

     3. Уважава заявление на Адвокатско дружество “Митев и Куцева” и отписва Николай Иванов Груев от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

     4. Уважава заявление на адв. Николай Тодоров Беров и отписва Андриан Станев Боянов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

     Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП, заверява 150 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка шеста от дневния ред:

     Гласували: 10 “ЗА”

              Няма  “ПРОТИВ”

                  1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Да отправи писмо до ВАС с предложение същият да предвиди в ЗИДЗА механизми за регламентация на онлайн услугите, предлагани и предоставяни от адвокати.

     Възлага на адв. Петров да изготви писмото.

     Гласували: 10 “ЗА”

              Няма  “ПРОТИВ”

                  1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Възлага на  комисията за дисциплинарна политика към САК да извърши проверка на сайта advokatami.bg с цел установяване налице ли са основанията за ангажиране дисциплинарната отговорност на адвокатите, вписани в Софийска адвокатска колегия, които участват в тази платформа.

По точка седма от дневния ред:

     Гласували: 11 “ЗА”

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Софийският адвокатски съвет дава срок до 31 март т.г. на всички дисциплинарно-наказани адвокати от САК да изпълнят финансовите си задължения по плащане на глоби и разноски към колегията.

     След изтичане на срока, Софийският адвокатки съвет ще пристъпи към принудително събиране на вземанията по всички приключили дисциплинарни дела, по които се дължат глоби и разноски.

По точка дванадесета от дневния ред:

     Адв. Л. Дикова влиза в зала в 16.28 часа. Кворумът е 12 души.

Адв. Л. Лозанова  влиза в зала в 16.33 часа. Кворумът е 13 души.

     Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Представители на Софийски адвокатски съвет в лицето на адв. Ивайло Данов, адв. Стефан Марчев, адв. Детелина Попова, адв. Жанет Желязкова и адв. Александър Машев да проведат среща с Председателя на СРС на 08.02.18г. от 14 часа в сградата на НК, СРС, на която да бъдат обсъдени проблемите, които срещат адвокатите от САК в работата си в двете сгради на СРС, изложени подробно в писменото предложение на САС до Председателя на СРС.


 

     Гласували: 12 “ЗА”

               Няма “ПРОТИВ”

                  1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Софийският адвокатски съвет съвместно с ЦОА “Кръстю Цончев” да проведе два семинара за измененията в НПК, както следва:

     – на 15.03.2018 г. с лектор адв. Ина Лулчева

     – на 29.03.2018 г. с адв. Даниела Доковска.

     Гласували: 11 “ЗА”

             Няма “ПРОТИВ”

                2 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Софийският адвокатски съвет принципно подкрепя исканията на служителите от ДГИН и ГДО.

     Във връзка с горното, да се изготви текст на декларация в горния смисъл.

     Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     С оглед промените в чл.430 ГПК, Софийският адвокатски съвет да се изготви текст на писма до КЧСИ, както и до ЧСИ поотделно, с които същите да бъдат уведомени, че ако в искането до САС съдебните изпълнители не посочат както предмета на изпълнителното дело, така и размера на определеното от съдебния изпълнител и внесено от взискателя възнаграждение, е невъзможно своевременното определяне на особен представител, което да осигури нормалното развитие на съответното изпълнително производство и осигуряване на ефективно право на защита на длъжника в изпълнителното дело, водено в негово отсъствие.

Гласували: 8 „ЗА“

         Няма „ПРОТИВ“

           5 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Одобрява офетата на ЕТ „Ели-Елка Бошнакова“ за извършване на финансова ревизия на средствата, постъпили по линия на правната помощ, както и тяхното разходване за периода от 01.01.2006г. до 31.12.2017г., съгласно решение на САС от 23.01.2018г.  

Гласували: 13 „ЗА“ - единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да се проведе извънредно заседание на 13.02.2018г. от 14 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието в 19.31 часа.

                                     Адв. Ивайло Данов: ………………

                                          /Председател на САК/

                                     Адв. Пейчо Пейчев: ……………                                            /Секретар на САС/

Споделяне