Протокол №3 от 23.01.2018

П  Р  О  Т  О  К  О  Л    № 3

На 23.01.2018 г. от 15.15 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Клетва;

2.  Кадрови;

3.  Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

4.  Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

5.  Обсъждане на проекто–бюджета на САК за 2018 г.;

6.  Вземане на решение за избор на резервни членове на избирателни бюра за избор на делегати за Общото събрание на адвокатите от страната;

7.  Обсъждане и вземане на решение за извършване на ревизия на постъпленията по линия на правната помощ по Закона за правната помощ и тяхното разходване за периода от 01.01.2006 г. до 31.12.2017 г.;

8.  Дисциплинарни преписки;

9.  Разни.  

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.  Ивайло Данов – Председател на САК

2.     Пейчо Пейчев – Секретар на САС

3.  Александър Андреев

4.    Богдан Петров

5.  Десислава Миразчийска

6.     Динела Велкова

7.     Жанет Желязкова

8.  Лидия Дикова

9.  Лили Лозанова

10.   Мария Вълканова

11.         Стефан Марчев

12.         Чавдар Тончев

     На откриването не присъстват основни членове:

   1. Александър Машев – Заместник-председател на САК         

   2. Детелина Попова

   3. Златка Стефанова

     Присъства представител на КС:

     Христо Христов

     Присъстват резервни членове:

1.  Ваня Траянова

2.  Васил Киров

3.  Владимир Дончев

4.  Георги Вълчанов

5.  Елка Пороминска

6.  Катерина Кондакчиена

7.  Наталия Илиева

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, откривам днешното извънредно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

    Ивайло Георгиев Димитров
    Владислава Методиева Галева
    Асен Ромилов Атанасов
    Кристина Иванова Цанкова
    Деница Стефанова Христозова
    Елица Димитрова Иванова
    Полина Павлинова Писарска
    Никола Дельов Тодев
    Иво Василев Урумов
    Христо Георгиев Кутиев
    Пенка Славова Попова
    Кристина Юлианова Филипова
    Елена Атанасова Мерджанова
    Магдалена Людмилова Мончовска-Бойнова
    Владислав Светославов Дацов
    Вероника Анчова Тодорова
    Александър Димитров Николов
    Стефан Петков Митев
    Радостина Атанасова Хаджиева
    Христина Цанкова Пантева
    Женя Светлозарова Димитрова
    Мартин Нанков Давидков
    Симеон Николаев Хинков
    Николай Весков Лесов
    Светослав Драгомиров Димитров
    Михаела Михайлова Димитрова
    Калина Иванова Дурова
    Никол Николаева Атанасова
    Ивет Минчева Хараланова
    Симона Юрий Георгиева
    Веселин Любомиров Крумовски

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Светослав Дианов Желев от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от 02.01.2018г.

     2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Петя Илиева Койчева от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от 15.01.2018г.

     3.   На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Величка Иванова Алмишева от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от 19.01.2018г.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

     Р Е Ш И:

На осн. чл. 23 от ЗА, за удължаване на срока за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия на адвокат Донка Колева Кирилова, считано от 12.01.2018г. до 12.01.2019г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служитеите, администриращи служебните защити.

Гласували: 12 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Стефка Василева Джарова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Р Е Ш И:

На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Владимир Богданов Петров, считано от 02.06.2017г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 10 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

      На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Георгиев и Иванов”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Димов и Ташев” за отразяване на следните промени:

Вписва за съдружник адв. Катерина Георгиева Партенова;

Вписва промяна в адреса на управление както следва: гр. София, район „Триадица”, ул.”Емил Берсински” № 12, ет.5.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

      На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Димитров и Илиева-Сариева”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Стойков, Колева и Шопска” за отразяване на следните промени:

Вписва за съдружник адв. Мария Венциславова Шопска;

Вписва промяна в наименованието на дружеството от Адвокатско дружество „Стойков и Колева” на Адвокатско дружество „Стойков, Колева и Шопска”.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

      На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Топалов и Балинова”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 52 (3) от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските съдружия при САК Адвокатско съдружие „Адвокацио”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 52 (3) от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските съдружия при САК Адвокатско съдружие „Билева”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори” и вписва Снежанка Стефанова Николова-Панова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

 На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП, заверява 150 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

Р Е Ш И:

     Да се размести дневния ред както следва: да се разгледа първо точка седма, след което точка пета.

По точка седма от дневния ред:

     Адв. Попова влиза в зала в 15,11 часа.

     Кворумът става 13 души.

     Гласували: 13 ”ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Да се извърши ревизия на постъпленията по линия на правната помощ по ЗПП и тяхното разходване за периода от 01.01.2006г. до 31.12.2017г.

     По точка шеста от дневния ред:

     Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Да се размести дневния ред както следва: първо да се разгледа точка шеста, след което точка пета.

Адв. Дикова напуска залата поради служебен ангажимент.

Кворумът става 12 души.

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     За предстоящия на 27 и 28.01.2018 г. избор за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, на осн. 101 /2/ЗА Софийският адвокатски съвет определя следните резервни членове на избирателни бюра: Никола Костов Петров, Яна Добромирова Добрева, Ивайло Маринов Маринов, Димитър Иванов Янакиев, Йоана Веселинова Томова, Диляна Спасимирова Агова, Теодора Стефанова Лалова, Дария Милчева Йорданова, Пелагия Коста Стояниду, Богомила Байкова Байкова, Даяна Емилова Славева, Людмил Стефанов Петков, Габриел Тодоров Гачев и Николай Димов Драгиев.

По точка пета от дневния ред:

     Гласували: 11 “ЗА”

               Няма “ПРОТИВ”

                  1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

     На основание горното, съветът

Р Е Ш И:

     Да предложи на Общото събрание на САК проектобюджет на САК за 2018 г.


 

Адв. Дикова влиза в залата в 16.30 часа.

Кворумът става 13 души.

По точка девета от дневния ред:

     Гласували: 12 “ЗА”

                  1 “ПРОТИВ”

               Няма “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Софийският адвокатски съвет да предложи на Висшия адвокатски съвет да се направи среща между ВАС и председателите на адвокатските колегии в страната на 16 или 17 февруари 2018 г., на която да бъде обсъдена икономическата обосновка на ВАС, наложила решението за увеличение на вноските към ВАС от 10 на 20 лева.

     Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Да се проведе извънредно заседание на 30.01.2018г., 14 часа.

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието в 17.40 часа.

                                     Адв. Ивайло Данов: ………………………………

                                          /Председател на САК/

                                     Адв. Пейчо Пейчев: ………………………………

                                          /Секретар на САС/

Споделяне