Протокол №2 от 16.01.2018

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 2

На 16.01.2018 г. от 15.15 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Кадрови;

2.  Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

3.  Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

4.  Обсъждане на щатното разписание на служителите на САК;

5.  Избор на временна комисия за подготовка на длъжностни  характеристики на всички щатни служители на САК;

6.  Обсъждане на проекто–бюджета на САК за 2018 г.;

7.  Обсъждане на възможността за сключване на договор с доставчик /доставчици/ на правно-информационни системи за членовете на САК за 2018г. и вземане на решение;

8.  Вземане на решение за предаване на дисциплинарен съд на длъжниците към касите на САК и ВАС за последното тримесечие на 2017 г.;

9.  Дисциплинарни преписки;

10.    Разни.  

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.  Ивайло Данов – Председател на САК

2.       Александър Машев – Заместник-председател на САК

3.       Пейчо Пейчев – Секретар на САС

4.  Александър Андреев

5.       Богдан Петров

6.  Десислава Миразчийска

7.       Динела Велкова

8.  Златка Стефанова

9.  Лидия Дикова

10.         Лили Лозанова

11.         Стефан Марчев

     На откриването не присъстват основни членове:

   1. Детелина Попова

   2. Жанет Желязкова

   3. Мария Вълканова

   4. Чавдар Тончев

     Присъства представител на КС:

     Христо Христов

     Присъстват резервни членове:

1.  Ваня Траянова

2.  Васил Кировв

3.  Владимир Дончев

4.  Георги Вълчанов

5.  Георги Леков

6.  Елка Пороминска

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, откривам днешното редовно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Александър Станимитов Радичков от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от 05.01.2018г.

     2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Станимира Димитрова Атанасова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от 05.01.2018г.

     3. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Десислава Олегова Смоличка от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от 05.01.2018г.

     4. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Преслава Кръстева Дякова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от 08.01.2018г.

     5. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Виктория Миролюбова Монова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от 08.01.2018г.

     6. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Мирослав Росенов Моллов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от 08.01.2018г.

     7. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Неделин Петев Колеолов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от 12.01.2018г.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 23 от ЗА, удължава срока за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия поради продължително пребиваване в ОАЕ на адвокат Силвия Георгиева Николова, считано от 07.01.2018г. до 07.01.2020г.

     Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА“

         Няма “ПРОТИВ”

            1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 23 от ЗА, временно преустановява упражняването на адвокатска професия поради явяване на конкурс за главен асистент по Гражданско и семейно право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски” на адвокат Димитър Иванов Стоянов, считано от 01.01.2018г. до 01.01.2019г.

     Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Деньо Проданов Колев от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Р Е Ш И:

На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Пламен Цанков Цанков, считано от 09.11.2017г.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 19 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Симеонова и Карагьозов”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Антоанета Димоларова, Розалина Градинарова и съдружници” за отразяване на следните промени:

     Вписва адв. Катя Александрова Спасова за съдружник;

Вписва промяна в адреса на управление: София 1000, ул. ”Узунджовска” № 16.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Лазарков и Попов”.
     Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Постъпило е заявление от Адвокатско дружество „Викторова и Тончев” за отразяване на следните промени: избират и назначават Христина Викторова Георгиева и Ради Иванов Тончев за управители на дружеството за нов срок от 3 (три) години, който ще представляват и управляват дружеството заедно и поотделно. Представен е само Протокол от проведеното събрание на 29.12.2017г. без да е представен нов Учредителен договор, както няма представен препис от съдебното решение съгл. чл.10, ал. 2 от Наредба № 3 на ВАС.

     Водим от горното, оставя без разглеждане заявление на Адвокатско дружество “Викторова и Тончев” до представяне на нов Учредителен договор и препис от съдебното решение по чл.10, ал. 2 от Наредба № 3 на ВАС.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Русков” и вписва Донка Янчева Желева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Гюров и Ризов” и вписва Кристиана Стефанова Загорова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Гюров и Ризов” и вписва Моника Манолова Ангелова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Димитрова и Георгиева” и вписва Росица Емилова Ангелова специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

5. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Бузева и партньори” и вписва Славомир Тодоров Буюклиев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

6. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Рашев и партньори” и вписва Виктория Валериева Велева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

7. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Хорозов и партньори” и вписва Диана Иванова Колева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. Уважава заявлението на Адвокатско дружество “Григоров, Василева и съдружници” и отписва Велислава Иванова Баракова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2. Уважава заявлението на Адвокатско съдружие “Карапанайотов, Лесова, Табанска” и отписва Ирина Стоева Стоева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

3. Уважава заявлението на адвокат Петя Иванова Александрова и отписва Христина Тонева Христова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

     Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП, заверява 100 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

Адв. Тончев влиза в зала в 14.51 часа. Кворумът става 12 души.

По точка четвърта от дневния ред:

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Да излъчи временна петчленна комисия за изготвяне на подробни длъжностни характеристики на служителите на САК.

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Определя следният поименен състав на времената комисия: Пейчо Пейчев, Стефан Марчев, Златка Стефанова, Десислава Миразчийска и Лидия Дикова.

По точка шеста от дневния ред:

     Гласували: 13 ”ЗА” - единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Отлага точка шеста от дневния ред за 23.01.2018г.

Адв. Марчев и адв. Стефанова са извън залата поради служебна ангажираност. Кворумът е от 11 души.

По точка осма от дневния ред:

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Предава на дисциплинарен съд 110 адвокати от САК, които не са платили три или повече от три поредни вноски за 2017 г.

 
 

По точка десета от дневния ред:

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Да се увеличи встъпителната вноска за вписване на младши адвокати и адвокати със стаж до 2 години на 1250,оо лева, считано от влизане на решението на адвокатския съвет в сила.

     Гласували: 9 “ЗА”

                1 “ПРОТИВ”

                1 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Отлага се разглеждането на всички молби за отпускане на финансова помощ до приключване на Общото събрание на САК и приемане на бюджета на САК за 2018 година.

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Въвежда разходи за проучване и проверка на сигнали и жалби от физически и юридически лица, в т. ч. не влизат бюджетните учреждения и съдилищата, както следва:

-   за физически лица 30 лева;

-   за юридически лица 50 лева.

     Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Да се проведе извъредно заседание на САС на 23.01.2018 г., от 14 часа.

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието в 18.46 часа.

                               Адв. Ивайло Данов:……………………….

                                     /Председател на САК/

                               Адв. Пейчо Пейчев:………………………

                                     /Секретар на САС/

Споделяне