Протокол №1 от 09.01.2018

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 1

На 09.01.2018 г. от 15.15 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Прием;

2.  Кадрови;

3.  Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

4.  Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

5.  Обсъждане и вземане на решение по чл. 101, ал. 2 ЗА

6.  Обсъждане на щатното разписание на служителите на САК;

7.  Обсъждане на проекто–бюджета на САК за 2018 г.;

8.  Обсъждане на възможността за подновяване на групова застраховка „Професионална отговорност на адвоката“ за членовете на САК;

9.   Обсъждане и вземане на решения във връзка с доклада за извършената ревизия за дейността на САК за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2017г.;

10.    Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.  Ивайло Данов – Председател на САК

2.       Александър Машев – Заместник-председател на САК

3.       Пейчо Пейчев – Секретар на САС

4.  Александър Андреев

5.       Богдан Петров

6.  Десислава Миразчийска

7.       Динела Велкова

8.  Жанет Желязкова

9.  Златка Стефанова

10.         Лидия Дикова

11.         Лили Лозанова

12.   Мария Вълканова

13.         Стефан Марчев

14.         Чавдар Тончев

     На откриването не присъстват основни членове:

   1. Детелина Попова

     Присъства представител на КС:

   Н. Николов

     Присъстват резервни членове:

1. Васил Киров    

2. Владимир Дончев

3. Георги Вълчанов

4. Георги Леков

5. Елка Пороминска

6. Катерина Кондакчиева

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, откривам днешното редовно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Гласували 14 ”ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати, които на 08.01.2018г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. ДЕСИСЛАВА ГРИГОРОВА ГЕОРГИЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. ВЛАДИСЛАВА МЕТОДИЕВА ГАЛЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. КРИСТИНА ИВАНОВА ЦАНКОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. ДЕНИЦА СТЕФАНОВА ХРИСТОЗОВА – адвокат, която следва да  внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. ЕЛИЦА ДИМИТРОВА ИВАНОВА  – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     7. ПАВЕЛ ИЛИЕВ ПЕТРОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

     8. ПОЛИНА ПАВЛИНОВА ПИСАРСКА – адвокат, която следва да  внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 13 “ЗА”

              Няма “ПРОТИВ”

                 1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Приема за адвокат кандидата Петя Асенова Григорова.

     Същата да бъде вписана в Софийската адвокатска колегия след внасяне на встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 12 “ЗА”

              Няма “ПРОТИВ”

                  2 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

     На основание горно, Съветът

Р Е Ш И:

     Приема за адвокат кандидата Асен Ромилов Атанасов.

     Същият да бъде вписан в Софийската адвокатска колегия след внасяне на встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

Гласували “14” ЗА – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните мл. адвокати, които на 08.01.2018г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. ИВО ВАСИЛЕВ УРУМОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КУТИЕВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. ПЕНКА СЛАВОВА ПОПОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. КРИСТИНА ЮЛИАНОВА ФИЛИПОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. ЕЛЕНА АТАНАСОВА МЕРДЖАНОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. МАГДАЛЕНА ЛЮДМИЛОВА МОНЧОВСКА-БОЙНОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. ВЛАДИСЛАВ СВЕТОСЛАВОВ ДАЦОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

8. ВЕРОНИКА АНЧОВА ТОДОРОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

9. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ НИКОЛОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

10. СТЕФАН ПЕТКОВ МИТЕВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

11. РАДОСТИНА АТАНАСОВА ХАДЖИЕВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

12. ХРИСТИНА ЦАНКОВА ПАНТЕВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

13. ЖЕНЯ СВЕТЛОЗАРОВА ДИМИТРОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

14. МАРТИН НАНКОВ ДАВИДКОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

15. НИКОЛА ДЕЛЬОВ ТОДЕВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

16. СИМЕОН НИКОЛАЕВ ХИНКОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

17. НИКОЛАЙ ВЕСКОВ ЛЕСОВ  – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

18. СВЕТОСЛАВ ДРАГОМИРОВ ДИМИТРОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

19. МИХАЕЛА МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

20. КАЛИНА ИВАНОВА ДУРОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

21. НИКОЛ НИКОЛАЕВА АТАНАСОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

22. ИВЕТ МИНЧЕВА ХАРАЛАНОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 14 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Константин Стефанов Иванов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от 20.12.2017г.

     2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Адриана Иванова Мамихина от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от 28.12.2017г.

     3. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Георги Йорданов Георгиев от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от 22.12.2017г.

     4. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Александър Емилов Марков от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от 29.12.2017г.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 14 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 23 от ЗА, удължава срока за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия поради несъвместимост на адвокат Ани Георгиева Гриеко, считано от 01.01.2018г. до 01.01.2019г.

     Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 14 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Руско Петков Абаджиев от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Росица Страхилова Николова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Даниел Михайлов Янев от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

4. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Мария Димитрова Димитрова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

5. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Момка Йовчева Дженева от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

6. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Йоанна Величкова Вучкова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

7. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Лилия Георгиева Цоцоманска от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Малин Колев Цанов, считано от 07.04.2017г.

2. На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Теодора Вълчанова Маринова, считано от 16.09.2016г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

     Гласували: 14 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 25 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 14 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Варчев и Генинска” за отразяване на следните промени:

Вписва промяна в адреса, както следва: гр. София, ж.к. “Младост 4”, бл. 429, вх. 1, ет. 8, ап. 32.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 14 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Иванов и Асенов” за отразяване на следната промяна:

Вписва промяна в адреса, както следва: гр. София, ул. “Алабин” № 27, ет. 3.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 14 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Ганева-Абаджиева-Репуц”.

     Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 14 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Георгиева и Панев” за отразяване на следната промяна:

Вписва промяна в адреса, както следва: гр. София, ж.к. “Лозенец”, ул. “Червена стена” № 46, ет. 4.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 14 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско съдружие “Карастоянов, Митков и съдружници” за отразяване на следната промяна:

Вписва като съдружник Христо Свиленов Митков.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 14 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Анелия Красимирова Рушанова и вписва Лилия Бойкова Ангелова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско съдружие “Карапанайотов, Лесова, Табанска” и вписва Гюлсевер Тунджер Сали в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Георгиева и Панев” и вписва Петя Велимирова Симова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Георги Цветанов Георгиев и вписва Драгомир Бинев Русев специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 14 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. Уважава заявление на Адвокатско съдружие “Димитров и съдружници” и отписва Жаклин Добромирова Демирова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Борислав Захариев и партньори” и отписва Вероника Анчова Тодорова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

3. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Русков” и отписва Женя Светлозарова Димитрова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

4. Уважава заявление на адвокат Майкъл Билал Ел-Тал и отписва Светослав Драгомиров Димитров от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

5. Уважава заявление на адвокат Майкъл Билал Ел-Тал и отписва Николай Весков Лесов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

6. Уважава заявлението на Адвокатско дружество “Колчева, Смиленов, Коев и съдружници” и отписва Симеон Николаев Хинков от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

7. Уважава заявлението на Адвокатско дружество “Си Ем Ес Камерън Маккена Набаро Олсунг ЛЛП-клон България/Дънкан Уестън” и отписва Борислава Николаева Пиперкова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

8. Уважава заявлението на Адвокатско дружество “Хорозов и партньори” и отписва Стефан Петков Митев от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

9. Уважава заявлението на Адвокатско дружество “Есен Фикри” и отписва Владислав Светославов Дацов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

10. Уважава заявлението на Адвокатско дружество “Карадалиев и партньори” и отписва Христо Георгиев Кутиев от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

     11. Уважава заявлението на Адвокатско дружество “Балджиев и партньори” и отписва Иво Василев Урумов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

12. Уважава заявлението на Адвокатско дружество “Попов и партньори” и отписва Ивет Минчева Хараланова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

13. Уважава заявлението на адвокат Калоян Митков Конов и отписва Драгомир Бинев Русев от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 14 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП, заверява 250 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка пета от дневния ред:

     Гласували: 14 ЗА“ – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Във връзка с предстоящия на 27 и 28.01.2018 г. избор за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, на осн. 101 /2/ ЗА, САС определя тринадесет избирателни бюра.

     Гласували: 14 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     За предстоящия на 27 и 28.01.2018 г. избор за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, на осн. 101 /2/ЗА Софийският адвокатски съвет определя следния поименен състав на тринадесетте избирателни бюра:

     I Бюро

1.  Красимир Петров Владимиров

2.  Емил Валентинов Омайски

3.  Димитър Мирославов Милев

II Бюро

1.  Метин Мустафов Ибриямов

2.  Десислава  Монева Петкова – Пенева

3.  Христо Атанасов Барбов

III Бюро

1.  Ангел Петков Петков

2.  Пламена Красимирова Кръстева

3.  Емануела Ивелинова Стоманякова

IV Бюро

1.  Рафи Оник Меджелян

2.  Ирена Радкова Янкова

3.  Ани Владимирова Владимирова

V Бюро

1.  Венцислав Весков Бенов

2.  Красимир Йорданов Милев

3.  Боян Огнянов Манчев

VI  Бюро

1.  Борислав Александров Канчелов

2.  Екатерина Райкова Джурова

3.  Любка Цветанова Здравкова

VII Бюро

1.       Димитрия Делчева Милкова

2.       Петко Луков Кръстев

3.       Дарина Дончева Дончева

VIII Бюро

    Адриана Павлова Занева
    Борислава Костадинова Михайлова
    Атанас Симеонов Джонев

IX Бюро

    Михаела Атанасова Атанасова
    Венцислав Спасов Милушев
    Кирил Стефанов Груйчев

X  Бюро

    Маргарита Ангелова Нешева
    Красимир Александров Сахаров
    Снежана Кирилова Кирилова

XІ Бюро

    Александър Станимиров Радичков
    Величка Иванова Алмишева
    Наталия  Красимирова Александрова

ХІІ Бюро

    Елица  Петрова  Желева
    Петко Аврамов Петков
    Константин Маринов Даскалов

ХІІІ Бюро

    Катерина Иванова Тачева
    Райна  Емилова  Димитрова

   3. Георги  Михайлов Гайдов

     Гласували: 14 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     За предстоящия на 27 и 28.01.2018 г. избор за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, на осн. 101 /2/ЗА Софийският адвокатски съвет определя следните резервни членове на избирателни бюра: Светослав Пенчев Казаков, Александра Петрова Николова, Диана Савова Ангелова-Георги, Явор Данчев Дочев, Борислав Димитров Караколев, Камен Лъчезаров Александров, Катя Василева Цветанова, Георги Цветанов Георгиев, Румен Бориславов Николов, Станиш Генадиев Златков, Теодора Захариева Паликрушева, Румяна Младенова Тренева, Елица Красимирова Мицова, Светломира Йорданова Димитрова.

По точка шеста от дневния ред:

     Гласували: 14 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Отлага се точка шеста от дневния ред за 16.01.2018 година.

     Във връзка с горното решение, освен поименното щатно разписание, на имейлите на членовете на съвета се изпратят до петък – 12.01.2018г. и длъжностните характеристики на всички служители.

По точка седма от дневния ред:

     Гласували: 14 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Отлага се точка седма от дневния ред за 16.01.2018 година.

     Главният счетоводител Емил Иванов да предостави на ел. поща на членовете на съвета до 12.01.2018г. проектобюджета за 2018г. със съответните разбивки по пера, както и отчета за приходите и разходите за 2017 г. със съответните разбивки по пера.

В залата са двама представители на АЙ ДЖИ КЪМПАНИ – Застрахователен брокер.

По точка осма от дневния ред:

     Гласували: 8 “ЗА”

                3 “ПРОТИВ”

                3 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Приема офертата на ЗД Булстрад за групова застраховка “Професионална отговорност за членовете на САК за 2018 г.”.

     Да бъде сключена групова застраховка “Професионална отговорност за членовете на САК” със ЗК Булстрад за срок от една година, считано от датата на сключване на договора.

     Гласували: 12 “ЗА”

             Няма  “ПРОТИВ”

                2 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На всички адвокати, членове на САК, които не са се възползвали от договора за групова застраховка “Професионална отговорност за членове на САК” със ЗД Булстрад, да бъде изплатена от касата на САК сумата в размер на 11,95 лева след представяне от тяхна на страна на валидна застраховка “Професионална отговорност” за 2018 година.

По точка девета от дневния ред:

     Гласували: 14 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Отлага се точка девета за 16.01.2018 г.

По точка десета от дневния ред:


    

     Гласували: 14 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Отлага се точката за 16.01.2018г.

     Гласували: 11 “ЗА”

                 2 “ПРОТИВ”

                 1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Да не се допуска опрощаване на лихви и разноски по изпълнителни дела, по които САК е взискател.

     Гласували: 14 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Удължава срока за подаване на заявления за дежурен адвокат през 2018 г. до 19.01.2018 г. /петък/ включително.

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието в 19,00 часа.

                                     Адв. Ивайло Данов: ………………………

                                          /Председател на САК/

                                     Адв. Пейчо Пейчев: …………………

                                          /Секретар на САС/

Споделяне