Протокол №42 от 19.12.2017

П Р О Т О К О Л № 42

На 19.12.2017 г. от 15.15 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Клетва;

2. Прием;

3. Кадрови;

4. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

5. Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

6. Разпределяне на депозитни дела;

7. Дисциплинарни преписки;

8. Обсъждане и вземане на решения във връзка с доклада за извършената ревизия за дейността на САК за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2017г.;

9. Обсъждане и вземане на решение по отношение на постъпилите оферти за карти МУЛТИСПОРТ;

10. Обсъждане на проекто – бюджета на САК за 2018 г.;

11. Обсъждане на възможността за подновяване на групова застраховка „Професионална отговорност на адвоката“ за членовете на САК;

12. Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1. Ивайло Данов – Председател на САК

2. Александър Машев – Заместник-председател на САК

3. Пейчо Пейчев – Секретар на САС

4. Десислава Миразчийска

5. Детелина Попова

6. Динела Велкова

7. Златка Стефанова

8. Лидия Дикова

9. Лили Лозанова

10. Мария Вълканова

11. Стефан Марчев

На откриването не присъстват основни членове:

1. Александър Андреев

2. Богдан Петров

3. Жанет Желязкова

4. Чавдар Тончев

Присъства представител на КС:

Христо Христов

Присъстват резервни членове:

1. Ваня Траянова

2. Владимир Дончев

3. Елка Пороминска

4. Георги Леков

5. Катерина Кондакчиева

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, откривам днешното извънредно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

Камен Лъчезаров Александров

Биляна Владимирова Балинова-Ангелова

Калоян Христов Топалов

Петя Иванова Николова

Полина Красимирова Димитрова

Лидия Любомирова Шумкова

Габриел Тодоров Гачев

Кристина Станимирова Арсенова

Дария Милчева Йорданова

Теодора Стефанова Лалова

Йоанна Веселинова Томова

Ивайло Маринов Маринов

По точка втора от дневния ред:

Гласували “11” ЗА – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска адвокатска колегия адвокат Николай Василев Иванов, който на 18.12.2017 г. се яви и успешно премина интервю - събеседване.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Константин Маринов Даскалов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от 12.12.2017г.

2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Ирена Радкова Янкова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от 13.12.2017г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Георги Асенов Станков от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Красимира Златкова Станкулова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Веселина Миролюбова Шалева – Дасвани от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

4. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Ваня Николаева Седефова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 “ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите на Софийската адвокатска колегия Ирина Бранкова Попова, считано от 15.12.2017 година.

2. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите на Софийската адвокатска колегия Калин Апостолов Ангелов, считано от 15.12.2017 година.

3. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите на Софийската адвокатска колегия Цвета Веселинова Григорова, считано от 15.12.2017 година.

4. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите на Софийската адвокатска колегия Христо Стоилов Николов, считано от 15.12.2017 година.

Указва на Димитрина Димитрова - личен състав да изготви писмо, с което да уведоми адвокатите, че следва да върнат адвокатските си карти.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Р Е Ш И:

На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Атанас Иванов Димитров, считано от 10.11.2017г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 23 от ЗА, за удължаване на срока за временно преустановява упражняването на адвокатска професия поради болест на адвокат Росица Иванова Райкова – Байракова, считано от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 14 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Господинов”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Банков-Мутафчиев” за отразяване на следните промени:

Заличава като съдружник и управител Ирина Юлий Абаджиева – Репуц;

Вписва като съдружник Теодор Кръстев Мутафчиев;

Вписва промяна в наименованието от Адвокатско дружество “Банков-Абаджиева-Репуц” на Адвокатско дружество “Банков-Мутафчиев”.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Попов, Арнаудов и партньори” за отразяване на следната промяна:

Вписва промяна в наименованието от Адвокатско дружество “Попов и партньори” на Адвокатско дружество “Попов, Арнаудов и партньори”.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 52 (3) от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските съдружия при САК Адвокатско съдружие „Си Ем Ес София”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Антоанета Димоларова, Розалина Градинарова и съдружници” и вписва Жени Стефанова Парпулова – Борованска в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП, заверява 300 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

Адв. Попова напуска залата поради служебен ангажимент. Кворумът става 10 души.

По точка осма от дневния ред:

Гласували: 9 “ЗА”

Няма “ПРОТИВ”

1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Счетоводството на Софийска адвокатска колегия да въведе двустранно счетоводно отчитане, при спазване на счетоводните стандарти на Закона за счетоводството като за целта Софийски адвокатски съвет закупи счетоводна програма АЖУР–L.

Във връзка с горното решение, задължава счетоводството на САК от 01.01.2018 г. да премине към двустранно счетоводно отчитане.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Отлага се разглеждането на точка осма от дневния ред за 09.01.2018 г.

По точка девета от дневния ред:

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Отлага се разглеждането на точка девета за следващо заседание на адвокатския съвет.

По точка десета от дневния ред:

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Отлага се разглеждането на точка десета от дневния ред за 09.01.2018 г.

По точка единадесета от дневния ред:

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Отлага се разглеждането на точка единадесета от дневния ред за 09.01.2018 г.

По точка дванадесета от дневния ред

Гласували: 9 “ЗА”

Няма “ПРОТИВ”

1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Считано от 01.01.2018 г. да се увеличат встъпителните вноски за вписване в Софийска адвокатска колегия както следва:

– За вписване на младши адвокати и адвокати със стаж до 2 години – 1100,оо лева
- За вписване на младши адвокати и адвокати със стаж от 2 години до 5 години – 1500,оо лева

– За вписване на адвокати със стаж от 5 до 10 години – 2000,оо лева
– За вписване на адвокати със стаж над 10 години – 2500,оо лева.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На 23.01.2018г. да се излъчи в Дома на киното филма за историята на Софийска адвокатска колегия, изработен по повод на 120-годишнината от създаването на САК.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието в 20.10 часа.

Адв. Ивайло Данов: ……………………………

/Председател на САК/

Адв. Пейчо Пейчев:……………………………..

/Секретар на САС/

Споделяне