Протокол №41 от 12.12.2017

П Р О Т О К О Л № 41

На 12.12.2017 г. от 14.50 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Кадрови;

2. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

3. Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

4. Дисциплинарни преписки;

5. Обсъждане на оферти от медицински центрове за извършване на профилактични медицински прегледи и клинико-лабораторни изследвания на членовете на САК;

6. Обсъждане и вземане на решение по отношение на постъпилите оферти за карти МУЛТИСПОРТ;

7. Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1. Ивайло Данов – Председател на САК

2. Александър Машев – Заместник-председател на САК

3. Пейчо Пейчев – Секретар на САС

4. Богдан Петров

5. Десислава Миразчийска

6. Детелина Попова

7. Динела Велкова

8. Жанет Желязкова

9. Златка Стефанов

10. Лидия Дикова

11. Лили Лозанова

12. Мария Вълканова

13. Стефан Марчев

14. Чавдар Тончев

На откриването не присъстват основни членове:

1. Александър Андреев

Присъства представител на КС:

Христо Христов

Присъстват резервни членове:

1. Васил Киров

2. Владимир Дончев

3. Елка Пороминска

4. Георги Леков

5. Наталия Илиева

6. Катерина Кондакчиева

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, откривам днешното извънредно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Адв. Кънчо Ковачев влиза в зала.

Гласували: 14 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл.22, ал.2 във вр. чл.22, ал.1, т.2 ЗА отписва от регистъра на САК адв. Кънчо Йорданов Ковачев.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав, касите и служебното лице по администриране на правната помощ.

Гласували: 14 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Петя Димитрова Петкова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Свилен Радославов Богев от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 14 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 13 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 14 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско съдружие „Димитров и съдружници” като вписва нов адрес на съдружието както следва: гр. София 1202, р-н „Оборище”, ул.”Св.Св.Кирил и Методий” № 84, ет.4.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 14 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 52 (3) от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските съдружия при САК Адвокатско съдружие „Лекс Кепитъл”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 14 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество “Петрова и Абаджиева” и вписва Мила Кирилова Николова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество “Вълков, Урдев и партньори” и вписва Георги Динков Динков в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество “Вълков, Урдев и партньори” и вписва Велина Костова Чолакова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество “Танчев и Чекелева” и вписва Богдан Ташков Генов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

5. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество “Волф, Тайс” и вписва Петър Владимиров Ашиков в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

6. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество “Волф, Тайс” и вписва Зорница Верославова Крумова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

7. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество “Манев, Мерджанов и Славов” и вписва Светла Костадинова Манева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 14 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. Уважава заявление на Адвокатско дружество “Танчев и Чекелева” и отписва Стефан Велчев Чавдаров от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2. Уважава заявление на Адвокатско дружество “Йонев, Вълков, Ненов” и отписва Мартин Ивов Димитров от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

3. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Канелова и Петров “ и отписва Симона Наскова Диамандиева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 14 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 250 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

Гласували: 14 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да се размести дневния ред, както следва: след точка трета – заверка на отчети да бъде разгледана точка пета – Обсъждане на оферти от медицински центрове за извършване на профилактични медицински прегледи и клинико-лабораторни изследвания на членовете на САК.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 13 “ЗА”

Няма “ПРОТИВ”

1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Отлага се разглеждането на точка пета до уточняване на някои допълнителни въпроси, отразени в настоящия протокол, с медицинските центрове, подали оферти до САС.

Определя за отговорник адв. Наталия Илиева.

Заседанието продължава след почивката.

По точка шеста от дневния ред:

Гласували: 14 “ЗА” единодушно

На основание горното, съветът

Р Е Ш И:

Отлага се разглеждането на точка шеста за следващото редовно заседание.

По точка седма от дневния ред:

Гласували: 13 “ЗА”

Няма “ПРОТИВ”

1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

САС да организира и проведе съвместно с Висшия адвокатски съвет и Международният адвокатски съюз /UIA/ международен семинар на 5 и 6.10.2018 година в гр. София на тема: Международни инвестиции, сравнителен анализ на нормативната уредба в европейските страни.

Разходите в общ размер до 30 000,оо лева да бъдат поделени между Софийската адвокатска колегия и Висшият адвокатски съвет поравно.

Гласували: 14 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Софийският адвокатски съвет да отправи предложение до Висшия адвокатски съвет за съвместно кандидатстване на САК и ВАС за домакинство на международен конгрес на Федерацията на европейските адвокатури /FBЕ/ през есента на 2019 година, като разходите за мероприятието бъдат поделени между САК и ВАС поравно.

Гласували: 14 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Софийският адвокатски съвет да проведе първото си редовно заседание за 2018 година на 09.01.2018 година от 14 часа.

Гласували: 14 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Софийският адвокатски съвет дава принципното си съгласие да се проведат разговори с адв. Здравка Калайджиева и адв. София Разбойникова във връзка с отправено от същите предложение за провеждане на лекционни занятия на тема: Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЗЧОС, ЕКПЧ, Конвенцията) като инструмент за защита на правата и интересите на гражданите на национално равнище.

Провеждането на тези предварителни разговори имат за цел да се определят конкретни дати и място за провеждане на тези обучения (семинари).

Гласували: 14 “ЗА” единодушно

На основание горното, съветът

Р Е Ш И:

Възлага на адв. Петров да изготви искане до АПИС и до СИЕЛА за предоставяне на оферти както следва:

– цени за достъп до информационния им масив за ползване на право и практика;

– цени за достъп до информационния им масив за ползване на всички услуги.

Гласували: 14“ЗА” единодушно

На основание горното, съветът

Р Е Ш И:

Възлага на адв. С. Марчев да изготви проект на писмо до НБПП с предложение за удължаване на срока за провеждане на обучения във връзка с измененията на НПК за служебните и резервните защитници до м. май 2018 г. специално за САК.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Друго има ли?

Няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, обявявам края на днешното заседание в 18.50 часа. Следващото заседание е редовно и е на 19.12.17г. от 14 часа.

Адв. Ивайло Данов: ………………

/Председател на САК/

Адв. Пейчо Пейчев: ……………

/Секретар на САС/

Споделяне