Протокол №40 от 05.12.2017

П Р О Т О К О Л № 40

На 05.12.2017 г. от 14.50 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Прием;

2. Кадрови;

3. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

4. Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

5. Обсъждане и вземане на решения във връзка с доклада за извършената ревизия за дейността на САК за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2017г.;

6. Дисциплинарни преписки;

7. Обсъждане и вземане на решения за предстоящите семинари на САК;

8. Обсъждане и вземане на решение по отношение на постъпилите оферти за карти МУЛТИСПОРТ;

9. Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1. Ивайло Данов – Председател на САК

2. Александър Машев – Заместник-председател на САК

3. Пейчо Пейчев – Секретар на САС

4. Богдан Петров

5. Десислава Миразчийска

6. Детелина Попова

7. Жанет Желязкова

8. Златка Стефаноа

9. Лидия Дикова

10. Лили Лозанова

На откриването не присъстват основни членове:

1. Александър Андреев

2. Стефан Марчев

3. Динела Велкова

4. Мария Вълканова

5. Чавдар Тончев

Присъства представител на КС:

Христо Христов

Присъстват резервни членове:

1. Васил Киров

2. Владимир Дончев

3. Георги Леков

4. Наталия Илиева

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, откривам днешното редовно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Гласували 9 ”ЗА”

Няма “ПРОТИВ”

1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати, които на 04.12.2017 г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. КАМЕН ЛЪЧЕЗАРОВ АЛЕКСАНДРОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. БИЛЯНА ВЛАДИМИРОВА БАЛИНОВА-АНГЕЛОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. КАЛОЯН ХРИСТОВ ТОПАЛОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. ПЕТЯ ИВАНОВА НИКОЛОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. СВЕТЛАНА СТЕФАНОВА ГОРАНОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. ПОЛИНА КРАСИМИРОВА ДИМИТРОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. ЛИДИЯ ЛЮБОМИРОВА ШУМКОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

8. ПЕТЯ КОНСТАНТИНОВА ХАДЖИЙСКА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

Гласували “10” ЗА – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните мл. адвокати, които на 04.12.2017 г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. ГАБРИЕЛ ТОДОРОВ ГАЧЕВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. КРИСТИНА СТАНИМИРОВА АРСЕНОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. ДАРИЯ МИЛЧЕВА ЙОРДАНОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. ТЕОДОРА СТЕФАНОВА ЛАЛОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. ЙОАННА ВЕСЕЛИНОВА ТОМОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. ИВАЙЛО МАРИНОВ МАРИНОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Мирослав Николаев Иванов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от 30.11.2017г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 23 от ЗА временно преустановява упражняването на адвокатска професия поради болест на адвокат Вениана Георгиева Козалиева, считано от 01.12.2017 година до 01.12.2018 година.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 10 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Светла Хараламбиева Стойкова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 13 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Куюмджиева и Витлиемов” за вписване на следните промени:

Заличава като съдружник и управител адв. Ирина Михайлова Стоева;

Вписва промяна в наименованието, както следва от Адвокатско дружество „Стоева, Куюмджиева и Витлиемов” на Адвокатите дружество „Куюмджиева и Витлиемов”;

Дружеството ще се управлява и представлява от адв. Станислава Антонова Куюмджиева и адв. Павел Николаев Витлиемов поотделно.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Медарев и партньори” за отразяване на следните промени:

Заличава като съдружник адв. Вероника Иванова Велинова;

Вписва като съдружник адв. Моника Христова Спасова;

Вписва промяна в наименованието, както следва от Адвокатско дружество „Медарев, Велинова и партньори” на Адвокатско дружество „Медарев и партньори”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество “Георгиева и Мастропаскуа”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 52 (3) от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските съдружия при САК Адвокатско съдружие „Христова, Живков и Цоцоркова”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 ”ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да се впише в регистъра прекратяване дейността на адвокатско съдружие “Ботева и Кантутис”, считано от 03.11.2017 г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество “Василева и Караколева” и вписва Михаил Илчов Георгиев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Стойчев, Д-р Вълков и Ко” и отписва Кристина Станимирова Василева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

адв. Велкова влиза в залата в 15 часа.

Кворумът става 11 човека.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 250 бр. отчети на адвокати предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Адв. Владимир Дончев да възстанови на Софийска адвокатска колегия неправомерно получената от него сума в размер на 2800,оо /две хиляди и осемстотин/ лева, като допълнително материално стимулиране за Великден 2017 година, в тридневен срок от влизане на решението на Софийски адвокатски съвет в сила.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основан горното, Съветът

Р Е Ш И:

Отлага се разглеждането на точка пета от дневния ред за 19.12.2017г.

Във връзка с горното решение, на 19.12.2017г. на заседанието на САС да присъства и Главният счетоводител Емил Иванов.


Адв. Тончев влиза в 15.15ч.

Кворумът става 12 души.


По точка седма от дневния ред:

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Софийският адвокатски съвет да организира съвместно с Центъра за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” два семинара на тема: измененията в НПК на 16.01.2018 г. с лектор съдия Павлина Панова и на 30.01.2018 г. с лектор съдия Валя Рушанова.

По точка осма от дневния ред:

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Отлага се разглеждането на точка осма за 12.12.2017г.

По точка девета от дневния ред:

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Членовете на Софийския адвокатски съвет, в т.ч. Председателя и Секретаря да не получават за Коледа бонуси.


Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Софийският адвокатски съвет да организира на 21.12.2017 г. от 15 часа в Двореца на децата – гр. София тържество за деца на адвокати от Софийска адвокатска колегия до десетгодишна възраст, както и за адвокати от САК, станали родители през 2017 година.

Р Е Ш И:

На адвокатите от Софийска адвокатска колегия, станали родители през 2017 г., да се изплати еднократна финансова помощ в размер на 200,оо /двеста/ лева, като средствата се поемат от бюджета на САК, перо – Социална дейност или перо – Правна помощ.

Гласували: 12 ”ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да проведе извънредно заседание на 12.12.2017 г. от 14 часа.

адв. Ивайло Данов:………………………..

/Председател на САК/

адв. Пейчо Пейчев: ………………………..

/Секретар на САС/

Споделяне