Протокол №34 от 24.10.2017

П Р О Т О К О Л № 34

На 24.10.2017 г. от 14.00 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Кадрови;

2. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

3. Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

4. Решение за предаване на ДС на длъжниците към касата на САК и ВАС за деветмесечието на 2017 г.;

5. Обсъждане на предложение на работната група, определена във

връзка с затрудненията и проблемите, които срещат адвокатите от

САК при работата си в СРС и СГС и предприемане на действия по

отстраняването им;

6. Обсъждане на офертата на МЦ “ЛОРА” ЕООД за извършване на

профилактични медицински прегледи и клинични лабораторни

изследвания и вземане на решение по тази оферта;

7. Дисциплинарни преписки;

8. Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1. Ивайло Данов – Председател на САК

2. Пейчо Пейчев – Секретар на САС

3. Богдан Петров

4. Десислава Миразчийска

5. Динела Велкова

6. Лидия Дикова

7. Лили Лозанова

8. Мария Вълканова

9. Стефан Марчев

10. Чавдар Тончев

На откриването не присъстват основни членове:

1. Александър Андреев

2. Александър Машев – Заместник-председател на САК

3. Детелина Попова

4. Жанет Желязкова

5. Златка Стефанова

Присъстват следните резервни членове:

1. Елка Пороминска

2. Наталия Илиева

3. Георги Леков

4. Катерина Кондакчиева

Присъства представител на КС.

Христо Христов

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, налице е необходимият кворум, поради което откривам днешното извънредно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневен ред, който е пред Вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Валентина Веселинова Кръстанова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от 10.10.2017г.

2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Даниела Димитрова Иванова – Трухчева от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от 23.10.2017г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление по чл. 23 ЗА за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия на адвокат Зина Кръстева Трифонова, считано от 02.10.2017 година.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 10 “ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Калинка Богданова Ковачева от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Адв. Златка Стефанова влиза в зала.

Кворумът става 11 души.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 7 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава молба на “Тервел Георгиев, Рая Назарян, Павел Павлов”, Адвокатско дружество в процес на учредяване, за прекратяване на процедурата по регистрация на дружеството, поради което да се прекрати процедурата по регистрация на Адвокатско дружество “Тервел Георгиев, Рая Назарян, Павел Павлов”.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Танчовски и съдружници” и вписва Нина Тодорова Тодорова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Сениха Ахмед Рюстем и вписва Християна Димитрова Благоева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Здравка Георгиева Николова и вписва Теодор Веселинов Запрянов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Танчовски и съдружници” и вписва Биляна Даниелова Александрова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

5. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Попов и партньори” и вписва Деница Иванова Христова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

6. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Попов и партньори” и вписва Гергана Валентинова Георгиева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

7. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Попов и партньори” и вписва Адриан Валериев Станимиров в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

8. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Попов и партньори” и вписва Климент Витанов Марков в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

9. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Ивайло Петров Табаков и вписва Велислава Маринова Маринова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

10. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Саздов и Петров” и вписва Диляна Пенева Пенева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявлението на адвокат Анелия Красимирова Рушанова и отписва Валерия Владимировна Гаврюшенко от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 150 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Предава на дисциплинарен съд 198 адвокати от САК, които не са платили три или повече поредни вноски за деветмесечието на 2017 г.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 11 ”ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Софийският адвокатски съвет да отправи писмено предложение до г-жа Десислава Попколева – ИФ Административен ръководител – Председател на СГС за съобразяване на Правилата за административно обслужване на граждани и юридически лица в Софийски градски съд, утвърдени със Заповед № РД-01-2239/13.06.2017 г. на Председателя на СГС, с действащия Правилник за администрацията в съдилищата, в частност с разпоредбата на чл. 77, ал. 3 от ПАС.

Адв. Жанет Желязкова влиза в зала.

Кворумът става 12 човека.

По точка шеста от дневния ред:

Гласували: 12 ”ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Определя работна група в състав: Наталия Илиева, Жанет Желязкова, Десислава Миразчийска и Динела Велкова, която да отправи запитване до медицински центрове в гр. София за извършване на профилактични медицински прегледи и клинико-лабораторни изследвания на членовете на САК за период от една година.

Офертите ще се приемат в регистратурата на САС, в писмен вид, или на имейл в срок до 10.11.2017 г.

Заседанието продължава след почивката.

По точка осма от дневния ред:

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Софийският адвокатски съвет да не изпраща делегация на Международния конгрес на Международния адвокатски съюз /UIA/ в Торонто, Канада.

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Във връзка с постъпила жалба Вх. № 2139 от 31.08.2017 г. на адв. Ясен Любомиров Николов, САС намира, че са нарушени правата на адвоката по чл. 33, ал. 4 ЗА.

Възлага на адв. Пороминска да изготви текст на писмо, което ведно с жалбата на адв. Ясен Николов да се изпрати на: ИВСС, районния прокурор и началника на 01 РУ на МВР.

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Софийския адвокатски съвет, след като се запозна със сигнала на адв. Явор Симеонов от САК, възлага на адв. Пороминска да изготви текст на писмо, което ведно със сигнала на адв. Симеонов да се изпрати на СРП.

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да проведе извънредно заседание на 31.10.2017 г. от 14.00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Обявявам края на днешното заседание.

Адв. Ивайло Данов: …………………

/Председател на САК/

Адв. Пейчо Пейчев: …………………

/Секретар на САС/

Споделяне