Обявление за свободна кантора

Обявление за свободна кантора

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че кантора № 317, находяща се в Търговския дом, с адрес бул. „Витоша“ № 1А, ет. 3, собственост на САК, е свободна.

Кантората е с площ 24,15 кв.м.;

Всички адвокати, членове на САК, могат да заявят желание за наемане на канторaта. Минималният размер на месечна наемна цена, при която кантората може да бъде отдадена под наем, възлиза на 12 лв. на кв.м. с ДДС.

Може да кандидатствате за наемане на кантората при следните условия:

1. Адвокатите, желаещи да наемат конкретна свободна кантора следва да подадат заявление в срок от две седмици от обявяване на поканата за това.

2. Към заявлението кандидатите следва да приложат предложение за размер на месечна наемна цена, не по-малък от минималния наем за кантората. Предложението за цена се прилага към заявлението в запечатан плик.

3. В случай че в определения срок не са подадени предложения от адвокати, се предоставя възможност заявления да подават и лица, които не са адвокати, в допълнителен срок от един месец. За тези лица са приложими същите изисквания, включително с оглед предназначението на помещението.

4. Пликовете с предложените цени се отварят след изтичане на срока за подаване на заявления. При повече от един желаещ, конкретната кантора се отдава под наем на кандидата, предложил най-висока месечна наемна цена.

5. В случай на постъпили две еднакви офертни цени от страна на кандидатите, наемателят се избира като се даде допълнителна възможност на кандидатите да наддават устно със стъпка, равна на 10% от минималния обявен наем, а ако не може бъде избран кандидат по този ред - чрез жребий.

6.В случай, че в рамките на първоначалния срок, за подаване на заявления от адвокати от САК, както и в рамките на допълнителния срок за подаване на заявления и от лица, които не са адвокати, не постъпят заявления, кантората се отдава под наем на първия кандидат, който е заявил желание след изтичане на допълнителния срок.

7. За отдаване на кантората се подписва договор за наем по образец на САК. Договор за наем се сключва с кандидата предложил най-висока оферта, в срок до три работни дни от отваряне на офертите. В случай че избраният кандидат не се яви за подписване на договор в този срок, кантората се предоставя под наем на кандидата, предложил следващата по стойност оферта или отстранен чрез жребия по т. 5.

За огледи се обръщайте към Здравко Цветков, тел.: 0879 28 22 51.

При интерес, моля да подавате Вашите заявления в регистратурата на Софийски адвокатски съвет.

Настоящото обявление е оповестено на таблото за съобщения и на сайта на САК на 19.07.2023 г.

Софийски адвокатски съвет

Keys
Keys © Amol Tyagi

Споделяне