Протокол №33 от 17.10.2017

П Р О Т О К О Л № 33

На 17.10.2017 г. от 14.00 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Прием;

2. Кадрови;

3. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

4. Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП

5. Разпределяне на депозитни дела;

6. Обсъждане на затрудненията и проблемите, които срещат адвокатите от САК при работата си в СРС и СГС и предприемане на действия по отстраняването им;

7. Дисциплинарни преписки;

8. Информация за възможностите за осигуряване от страна на САС на карти МУЛТИСПОРТ за членове на САК;

9. Разни.

На заседанието присъстват следните основни членове:

1. Ивайло Данов – Председател на САК

2. Пейчо Пейчев – Секретар на САС

3. Александър Машев – Заместник-председател на САК

4. Александър Андреев

5. Богдан Петров

6. Десислава Миразчийска

7. Детелина Попова

8. Жанет Желязкова

9. Лидия Дикова

10. Лили Лозанова

Не присъстват основни членове:

1. Динела Велкова

2. Златка Стефанова

3. Мария Вълканова

4. Стефан Марчев

5. Чавдар Тончев

Присъстват следните резервни членове:

Васил Киров
Георги Вълчанов
Георги Леков
Катерина Кондакчиева

Присъства представител на КС.

Христо Христов

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, налице е необходимият кворум, поради което откривам днешното редовно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневен ред, който е пред Вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Гласували 10 ”ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати, които на 15.10.2017 г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ГОЦЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. ЖЕЛЯЗКО СЛАВЕЕВ ЙОЛОВ – вписване след изтекло наказание.

3. РУМЕН МИЛЕНОВ ВЛАДИМИРОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. МАГДАЛЕНА ЛЮБЧЕВА ГЕОРГИЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. БОЯН БОРИСОВ БРАДВАРСКИ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

Гласували 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните мл. адвокати, които на 15.10.2017 г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. ДАЯНА ЕМИЛОВА СЛАВЕВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. ДИМИТЪР ИВАНОВ ЯНАКИЕВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. ЯНА ДОБРОМИРОВА ДОБРЕВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. ЛОРЕТА ФИЛИПОВА ГЕОРГИЕВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. ДИЛЯНА СПАСИМИРОВА АГОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВА НИКОЛОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. РАДОЙ СВЕТОСЛАВОВ КРЪСТЕВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

По точка втора от дневния ред

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Светослав Даниелов Йорданов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 02.10.2017 г.

2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат София Руменова Таирска от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 04.10.2017 г.

3. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Изабела Пламенова Маринова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 05.10.2017 г.

4. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Мила Стефанова Тонева от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 10.10.2017 г.

5. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Моника Христова Спасова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 16.10.2017 г.

6. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Лина Ибрахим Тадрос регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 17.10.2017 г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 23 от ЗА, временно преустановява упражняването на адвокатска професия поради болест на адвокат Татяна Ценова Бакърджиева, считано от 01.10.2017 г. до 01.10.2018 г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 23 от ЗА, временно преустановява упражняването на адвокатска професия поради болест на адвокат Евгения Владимирова Колева, считано от 01.10.2017 г. до 01.10.2018 г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 10 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Катерина Радославова Рачева – Георгиева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от влизане на решението в сила.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Мартин Проданов Арсов от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от влизане на решението в сила.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Емилия Митева Ангелова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 10 “ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Георги Атанасов Кременлиев, считано от 14.09.2017 г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 23 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Димитрова и Георгиева” за отразяване в регистъра на следните промени:

Заличава като съдружник адв. Йоана Стефанова Бляхова;

Вписва промяна в наименованието от Адвокатско дружество “Димитрова, Бляхова и Георгиева” на Адвокатско дружество “Димитрова и Георгиева”.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Бързашка, Ангелова, Димитрова“ за отразяване в регистъра на следната промяна;

Вписва промяна в адреса на управление: гр. София 1000, ул. “Княз Борис I” № 134, ет. 1, ап. 2.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Недялков и Згурова“ за отразяване в регистъра на следните промени;

Заличава като съдружник и управител адв. Йордан Василев Тончев;

Вписва като съдружник и управител адв. Христофор Георгиев Недялков;

Вписва промяна в наименованието от Адвокатско дружество “Тончев и Згурова” на Адвокатско дружество “Недялков и Згурова”;

Вписва промяна в адреса на управление: гр. София, бул. “Васил Левски” № 93, вх. Б, ет. 1.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Варадинов и партньори” за отразяване в регистъра на следната промяна:

Заличава като съдружник адв. Анна Асенова Пенакова.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество “Портенов и Иванов”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество “Ангелова”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество “Алипиев, Гогов и Лещев”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Камбуров и съдружници” и вписва Теодор Трифонов Генов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Мургова и партньори” и вписва Йорданка Николова Чакърова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Хорозов и партньори” и вписва Мартин Николаев Ангелов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Хорозов и партньори” и вписва Калина Михайлова Христова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

5. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Русев, Дацев, Павлов, Рачев и Попов” и вписва Вяра Цветелинова Христова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

6. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Русев, Дацев, Павлов, Рачев и Попов” и вписва Натали Кирилова Кирилова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

7. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Кремена Георгиева Монева и вписва Деница Тонева Монева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

8. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Точева и Мандажиева” и вписва Полина Денчева Славова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

9. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Точева и Мандажиева” и вписва Стефан Георгиев Соколов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

10. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Русков” и вписва Валентин Валентинов Добрев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

11. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Димитров и съдружници” и вписва Мирела Христова Манолова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

12. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Димитров и съдружници” и вписва Симеон Борисов Книжаров в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” и отписва Севда Дениславова Атанасова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Точева и Мандажиева” и отписва Даяна Емилова Славева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

3. Уважава заявлението на адвокат Кремена Георгиева Монева и отписва Кристияна Радкова Любенова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

4. Уважава заявлението на Адвокатско дружество “Благоева, Ганчева и Стратева” и отписва Владислава Методиева Галева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП, заверява 200 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка шеста от дневния ред:

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Софийският адвокатски съвет определя работна група в състав: Стефан Марчев, Ваня Траянова, Катерина Кондакчиева, Жанет Желязкова и Детелина Попова, която да подготви искане до Председателя на СРС, респ. до Председателя на СГС, за решаване на проблемите и затрудненията, които срещат адвокатите от САК в работата си в двете съдилища в срок до следващото заседание на адвокатския съвет.

По точка девета от дневния ред:

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Софийският адвокатски съвет да организира за членовете на колегията еднодневен туристически поход на Витоша на 21-ви ноември 2017 г., събота, по повод честванията, посветени на 120-годишнината от създаването на Софийската адвокатска колегия.

Във връзка с горното решение, САС да осигури за участниците в похода тържествена вечеря за сметка на бюджета на САК.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да проведе извънредно заседание на САС на 24.10.2017 г., от 14.00 часа.

Заседанието приключи в 17.54 часа.

Адв. Ивайло Данов: ………

/Председател на САК/

Адв. Пейчо Пейчев: ……

/Секретар на САС/

Споделяне