Протокол №31 от 26.09.2017

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 31

На 26.09.2017 г. от 14.50 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д:

1.  Кадрови;

2.       Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

3.  Разпределяне на депозитни дела;

4.  Дисциплинарни преписки;

5.  Информация за проведените семинари през м. септември 2017 г. в

   ОД на САК с. Лозенец;

6.  Информация за проведената среща с ръководството на СРС на 21.09.2017 г.;

7.       Разни.

На заседанието присъстват следните основни членове:

1.       Ивайло Данов – Председател на САК

2.          Пейчо Пейчев – Секретар на САС

3.       Александър Андреев

4.          Богдан Петров

5.       Десислава Миразчийска

6.          Динела Велкова

7.       Лидия Дикова

8.       Лили Лозанова

9.           Мария Вълканова

10.     Стефан Марчев

     Не присъстват основни членове:

   1. Александър Машев – Зам. Председател на САК

   2. Златка Стефанова

   3. Детелина Попова

   4. Жанет Желязкова

   5. Чавдар Тончев

Присъстват следните резервни членове:

1.       Васил Киров

2.       Владимир Дончев

3.       Георги Леков

4.       Катерина Кондакчиева

        Присъства представител на КС.

   Христо Христов

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, налице е необходимият кворум, поради което откривам днешното извънредно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневен ред, който е пред Вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Анна Иванова Филчева от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 19.09.2017 г.

2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Коста Николов Колев от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 19.09.2017 г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 23 от ЗА, удължава срока за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия поради болест на адвокат Георги Борисов Грозев, считано от 01.10.2017 г. до 01.04.2018 г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 10 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Маргарита Йорданова Маринова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от влизане на решението в сила.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Васил Стефанов Василев от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 3 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка втора от дневния ред:

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава заявление на Адвокатско дружество “Китанова и партньори” за промяна на адреса на дружеството.

     Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 52 (3) от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските съдружия на САК Адвокатско съдружие „Андреева, Моллов и съдружници”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. Уважава заявлението на адв. Светлана Георгиева Трифонова и отписва Хълмие Фикри Индже от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2. Уважава заявлението на Адвокатско дружество “Димитрова, Бляхова и Георгиева” и отписва Славена Галинова Койчева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка седма от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 100 бр.отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

 
   

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:
     Софийският адвокатски съвет ще продължи до края на 2017 година обучителният курс, известен като Адвокатска академия "За това, което не пише в учебниците по право".

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието на САС в 19.00 часа. Следващото заседание е на 03.10.2017 г., от 14.00 часа.

                                     Адв. Ивайло Данов: ……………………………

                                          /Председател на САК/

                                     Адв. Пейчо Пейчев: ………………………….

                                               /Секретар на САС/

Споделяне