Протокол №30 от 19.09.2017

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 30

На 19.09.2017 г. от 14.18 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д  Н  Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Прием;

2.  Кадрови;

3.       Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

4.  Заверка на отчети –  чл. 38 (2) от ЗПП;

5.  Вземане на решение за допускане до изпит на кандидатите за есенната изпитна сесия пред ВАС;

6.  Обсъждане и вземане на решение за създаване на документален филм, отразяващ историята на Софийската адвокатура;

7.  Дисциплинарни преписки;

8.  Молби по чл. 36 (3)ЗА;

9.  Разни.

На заседанието присъстват следните основни членове:

1.       Ивайло Данов – Председател на САК

2.                   Александър Машев – Зам. Председател на САК

3.                   Пейчо Пейчев – Секретар на САС

4.                   Богдан Петров

5.       Десислава Миразчийска

6.       Детелина Попова

7.       Жанет Желязкова

8.                   Златка Стефанова

9.       Лидия Дикова

10.     Лили Лозанова

11.     Стефан Марчев

     Не присъстват основни членове:

   1. Александър Андреев

   2. Динела Велкова

   3. Мария Вълканова

   4. Чавдар Тончев

Присъстват следните резервни членове:

1.  Георги Вълчанов

2.  Георги Леков

3.       Владимир Дончев

4.       Катерина Кондакчиева

5.       Наталия Илиева

       Присъства представител на КС.

   Христо Христов

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, налице е необходимият кворум, поради което откривам днешното редовно заседание на Софийски адвокатски съвет при дневен ред, който е пред Вас на хартиен носител.

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Първо да се докладват от точка втора до точка осма вкл., а точка първа да се разгледа след точка осма.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Александра Милкова Милева от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 19.09.2017 г.

2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Диляна Цонкова Цолева от регистъра на младши адвокатите я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 13.09.2017 г.

3. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Мартин Недков Недков от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 18.09.2017 г.

3. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Красимир Елюаров Горанов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 18.09.2017 г.

4. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Валери Любомиров Кандиларов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 18.09.2017 г.

     Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 11 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Юлиан Иванов Ангелов от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от влизане на решението в сила.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Зорница Иванова Тодорова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от влизане на решението в сила.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Симона Василева Навущанова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 11 “ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Весела Танева Чивийска, считано от 26.07.2015г.

2. На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Стефан Александров Ангелов, считано от 22.07.2017г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Адв. Динела Велкова влиза в зала в 14.37 часа.

                     Кворумът става 12 души.

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 13 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Цанев и Иванова” за отразяване на следните промени:

Вписва промяна в адреса, както следва: гр. София, ж.к. “Гео Милев”, ул. “Александър Жендов” № 6, ет. 5.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 52 (3) от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските съдружия на САК Адвокатско съдружие „Савова и Войнов”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Попов и партньори” и вписва Десислава Недялкова Илчева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Попов и партньори” и вписва Александър Костадинов Аршинков в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Николова и партньори” и вписва Десислава Пламенова Ангелова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Калайджиев и Георгиев” и вписва Антония Димитрова Павлова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

5. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Камбуров и съдружници” и вписва Даниел Атанасов Колев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

6. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Денев и Ойсолов” и вписва Мегън Росенова Славчова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

7. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Вълкова и Дончева” и вписва Росен Христов Кръстев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. Уважава заявлението на Адвокатско дружество “Камбуров и съдружници” и отписва Христиана Станимирова Георгиева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2. Уважава заявлението на Адвокатско дружество “Ърнст – Янг” и отписва Мария Иванова Кръстева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 100 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка пета от дневния ред:

     Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Допуска до есенната изпитна сесия 291 кандидати, които са подали заявления чрез САС за допускане до изпит пред ВАС, в срок до 15 септември 2017 г. вкл.

     Да се изпратят заявленията на кандидатите на ВАС.

По точка шеста от дневния ред:

Адв. Александър Андреев влиза в зала в 14.48 часа.

     Кворумът става 13 души.

Адв. Чавдар Тончев влиза в зала в 15.50 часа.

Кворумът става 14 души.

     Гласували: 12 “ЗА”

              Няма “ПРОТИВ”

                 2 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Одобрява офертата на Мария Мусорлиева за създаване на документален филм, отразяващ историята на Софийската адвокатура, с продължителност на филма 30 минути, на обща стойност 29 885,оо лева без ДДС.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 11 “ЗА”

            1 “ПРОТИВ”

            2 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

След проведено интервю – събеседване на 18.09.2017 г. приема и вписва като адвокат при Софийска Адвокатска Колегия лицето Георги Цветанов Георгиев.

Същият следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Гласували 14 ”ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати, които на 18.09.2017 г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. СИЛВИЯ ВАЛЕНТИНОВА ЦВЕТКОВА – КАЗАНДЗИ – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. ДАНИЕЛ КИРИЛОВ МАРИНОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. ЕВА ВАЛЕНТИНОВА ПЕТРОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. ЛЪЧЕЗАР АЛЕКСАНДРОВ ВАСИЛЕВ – адвокат, който следва да внесе  встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. СИМОНА МАРИНОВА СЛАВЧЕВА – АНГЕЛОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. ИВО МИХАЙЛОВ БЕРОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. МАРИЯ ИВАНОВА КРЪСТЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

8. МАРТИН ПЛАМЕНОВ СТАНЧЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

9. ДОБРОМИР ГЕОРГИЕВ ТЕНЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

10. МИЛЕНА ГОРАНОВА ГОРАНОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

11. ПЕТЯ ВЕЛИНОВА МИТРЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

12. ХРИСТО ПЛАМЕНОВ НИЧЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

13. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

14. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

15. СТАНИСЛАВА ПАРУШЕВА ПАРУШЕВА – ВАХРАТЯН – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

16. МАРИНА АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

17. ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

18. АННА НИКОЛАЕВА ХРИСТОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

19. ЛИЛИЯ МАРИНОВА МИКОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

20. ДИМИТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

21. ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ – впиване след изтекло наказание.

22. ГЕРГАНА ПЕТРОВА ЯКИМОВА – ХРИСТОВА – впиване след изтекло наказание.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували “14” ЗА – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните мл. адвокати, които на 18.09.2017 г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. ЕЛИС ЕКРЕМОВА ГАЙТАНОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА ИВАНОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. БОГОМИЛА БАЙКОВА БАЙКОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. ВАСИЛ ХРИСТОВ БАЦЕВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. ПЕЛАГИЯ КОСТА СТОЯНИДУ – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. ВАСИЛ РАЙЧЕВ РАЙЧЕВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ АНАСТАСОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

8. МАРИЯ ДИМОВА ПЕТРОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице

Заседанието продължава след почивката.

Поради ангажименти адв. Попова напуска заседанието. Кворумът е 13 души.

По точка девета от дневния ред:

     Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Поради обективна невъзможност на адв. Стефан Марчев да пътува за Лозенец, определя на негово място за отговорник на семинара по ГПК в ОД на САК с. Лозенец адв. Лили Лозанова.

     Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     По повод покана на УНИЦЕФ за участие в Първата национална конференция на тема: Юношеството – възрастта на възможностите, която ще се проведе под патронажа на Томислав Дончев, Заместник Министър-председател на РБ на 26.09.2017 г. в х-л Балкан /Шератон/, САС да изпрати свой представител в лицето на адвокат Катерина Кондакчиева.

Адв. Кондачкиева напуска залата поради личен ангажимент.

Адв. Петров напуска залата поради личен ангажимент.

Кворумът е 11 души.

     Гласували: 10 “ЗА”

            Няма “ПРОТИВ”

                 1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

     На основание горното, съветът

Р Е Ш И:

     Да проведе извънредно заседание на 26.09.2017 година от 14,00 часа.

                                     Адв. Ивайло Данов: …………………………

                                          /Председател на САК/

                                     Адв. Пейчо Пейчев: ……………………………

                                          /Секретар на САС/

Споделяне